Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
52014KLANTENBINDINGduurzametoekomsthoutvezelisolatieZEVENWETENMEERDANNsecretaressesaanhetwoordPENSIOENveranderingenopkomstMAXVANDERMEERTake5WERELDHAVENDAGENwarenwereldsWIMVANHULTENverteltoverzijnDorpstuinEVIDESENHUNTSMANwisselenwarmteuitOKOMMAAREENSKIJKENop26november ColofonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheefteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinformeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijfsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoofdredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotograeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreefternaardejuisteinformatieteverschaffenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidofvol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeeftuinteressanteideenofkopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr19november2014aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecerticeerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalffabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinformatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.com2MDIwordtgebruiktinCompositeWoodProducts.Sterkeformaldehyde-vrijesneldrogendeharsenvoorhetlijmenvanhoutvezels.aarerliggenmeerkansenKeesScholsSiteContractsServicesManagervoorHuntsmanlichttoe.AlsHuntsmankijkenwegoednaardewaardevanonzeutilitiesengrondstoffen.Eenteveelaanwarmteengebrekaankoudekomtveelvoorinhetchemieprocesvanonzefabrieken.Nietvoornietshebbenwegigantischekoeltorensomproceswateruitdefabriekentekoelen.Onzeengineerszageneenmogelijkheidomovertolligewarmtedievrijkomtbijeenvandiekoeltorensintebrengeninhetdemi-watersysteemvanEvides.DitleverteeninkebesparingopaangezienhetproceswaterindezomerextragekoeldmoetwordenmetbehulpvaneencompressorenbijEvidesindewinterhetvoedingswatervoordedemi-waterfabriektekoudisenverwarmdwordtmiddelsstoom.DoorsamenmetEvidesteinvesterenineenwarmtewisselaartussendedemi-waterfabriekenhetproceswatervandekoeltorenhoeftEvidesminderstoomaftenemenenHuntsmanminderstroom.Duurzaamenkostenbesparendvoorbeidepartijen.Deverwachtingisdatwein2015dezewarmtewis-selaaringebruikgaannemen.DitprojectsluitookaanbijdebredevisiediewijalsHuntsmannastrevenomzoveelmogelijkwinstuitdeketentebehalen.Wekijkendaarbijuiter-aardnietallnnaarwatermaarwaterisweleenverschrikkelijkbelangrijkelementvooronzeprocessenendievanonzepartnersenleveran-ciers.Enerzitenergieinwater.Enenergie-besparingiscruciaalomteoverlevenalsindustrie.DatEvidesdaarnetzooverdenktblijktuitdeplannendiezehebbenvooreencentraleafval-waterzuiveringvoorhetBotlekgebieddeCABgenaamd.Zezijnvoornemenscentraalhetindustrieelafvalwatertegaanzuiveren.Hetprojectomvatdebouwvaneennieuweafvalwaterzuive-ringeneenpersrioolophetterreinvanHuntsmanwaarverschillendebedrijvenuitdeomgevingopkunnenwordenaangesloten.Op6novemberisMaxvanderMeertegastbijhetcongresWatervisieinRotterdam.HiergeefthijzijnvisieopdesamenwerkingindeketenenhetbelangvangoedebehandelingvanwatervoorHuntsmanendeindustrie.www.watervisie.comGeenwatertediepvoorEvidesIndustriewaterSindsjaarendagisEvidesleveranciervandrinkwaterinenomRotterdam.VanafbeginjarennegentigzijnzevoordeindustrieindeRotterdamsehavenactiefinhetverwerkenenreinigenvanproceswater.EnsindseenaantaljarenpartnerophetterreinvanHuntsman.In2010opendeEvidesIndustriewatereennieuwedemi-waterfabriekophetHuntsman-terreinenin2012namenzehetbeheervandeafvalwaterzuiveringovervanHuntsman.MDeafvalwaterzuiveringsinstallatievanHuntsmanwordtnubeheerddoorEvides Spreekbuisoktober201433Uithetgoedehoutgesnedenebezoekersvanhetevenementwaar-onderproducentenleveranciersenvertegenwoordigersvandeEuropesebrancheverenigingvanhoutvezelpanelenbezochtenop9september2014deRotterdam-site.MetpresentatiesvanDonnLeunissenAndrewvanderKrotenMaxvanderMeerwerdeenkijkjeachterdeschermengegevenvandenieuwsteMDI-procestechnologieenontwikkelingophetgebiedvandeproductieenwereldwijdeleveringvanMDIvanuitRotterdam.OpdetweededagvanhetcongresbrachthetgezelschapeenbezoekaanhetResearchDevelopmentCentreinEverbergwaaronderanderedeuitdagin-genendestatusvandeEuropeseisolatie-marktwerdenbesproken.DewetgevingenheteectvannatuurlijkebronnenvoormetDiscussieoverduurzametoekomstvoorhoutvezelisolatieOmdepositiealsmarktleiderindeMDI-polyurethaanmarktophetgebiedvanhoutvezelpanelenCWPCompositeWoodPanelsteverstevigenorganiseerdeHuntsmaneentweedaags-symposiumgerichtopdeduurzamemogelijkhedenvoorCWP-producenten.PU-samengeperstepanelenstondenookophetprogramma.BartSingulCommercialManagerorCompositeWoodProductsHoutvezel-isolatieiseenspecialismeeneensteedsbelangrijkeronderdeelvanCompositeWoodPanelindustrie.Daaromhebbenwebeslotenbelangrijkespelersvanuitdeindustriesamentebrengenentediscus-sirenoverdeevolutievandesectorenderoldieMDI-harsenspeleninhetsuccesI-BONDiseenproductrangevanHuntsman.DeproducteninderangezijngemaaktvanMDImethylenediphenyldiisocyanatesterkormaldehyde-vrijensnellijmendeharsenvoordehoutvezelplatenindustrie.ZewordenonderanderegebruiktbijhetverlijmenvanOrientedStrandBoardOSBMediumDensityFibreboardMDFParti-cleboardPBandWoodFibreInsulationBoardWFI.ervan.Terwijldebestaandebeurzenenhandelsevenemententallozemogelijkhedenvoorindustriecontactenbiedengahetprogrammavanonssymposiumdekansomdeeltenemeninn-op-ndiscus-siesspecifekoverMDIendevoordelenervanindevervaardigingvanhoutvezel-isolatie.DereactiesvandegenodigdendievanuitheelEuropakwamenwarenoverweldigendpositieenweoverwegennueenopvolgendevenement.DHuntsmandoetaanklantenbinding 4WimvanHultenisaltienjaartimmermanalshijin1974solliciteertbijICI.Hijistoeaaneenverandering.HijgaataandeslagbijdePerspexfabriekenvolgtdetrainingenvanOnnoSamatini.AnderhalfjaarlaterverhuistWimnaardeNylonfabriekwaarhijdeberuchtestakingenin1977meemaaktenwaarhijkennismaaktmetdeheerNaafs.WimIkvondhemeengoedemaarzeerrechtlijnigemanagerdieachterzijnmensenstond.Wehebbenhetnogmetelkaaraandestokgehadtoenikhetnietnodigvondompromotietemaken.IkhoefdenietzonodignaardeTeryleenfabriekmaarpuntjebijpaaltjezatikeendaglaterbijpersoneelszakenenhebikbakzeilgehaald.EnmaargoedookwantopdeTeryleenhebikmijnleuksteenbestejarengehad.VerrassingssoepDeTeryleenfabriekproduceerdekorrelsvoorspinnerijenenvoordeMelinexdiedaarallerleisoortenfolieentapevanmaakte.LaterwerddeTeryleendePET-fabriek.HijwerkteookeentijdopdeMethanolyse-plantderecyclingfabriekdiedeeluitmaaktevandeTeryleenfabriek.Wimherinnertzichvooraldelossesfeerdieerheerstegepaardgaandemetwatergevechtenindezomer.OnzewachtchefTheovanAdrichemmaakteregelmatigsoepvoordeploeg.Hetwasaltijdwelafwachtenwathetwaswanthijhaaldedewikkelsvandeblikkenafenmengdegerustsmakendoorelkaar.Zijnspecialiteitwaskipfritureneenhoopkipkruideneropinhetvetenbakkenmaar.Ennkeerperweeknamhijgroentemeeenkonjegroentebijhemafnemen.EngeenkleinehoeveelhedenhMaareenpaarkiloopzijnminst.BetrokkenstadsmensAlsdePET-fabriekin1997sluitstaptWimovernaardeVariants-fabriek.DaarheefthijhetbestnaarzijnzinmaardesfeeriswelandersdanhijindePET-fabriekgewendwas.Endieveranderingvansfeerwentnooithelemaalmeer.ZowelindePET-alsindeDowstream-antweevandemooisteplekjesvanRozenburgheeftWimvanHultentotvoorkortwerkzaamopdeVariants-fabriekzijnhartverpanddeDorpstuinenKinderboerderijDeBeestenboelbeidegrenzendaandeRozenburgselandtong.NuWimmetpensioenisspendeerthijsamenmetzijnvrouwPetraeendeelvanzijntijdaanbeidevoorzieningen.AperiodemaaktehijdeeluitvandeOndernemingsraadwantzomeenthijAlsjewatwiltveranderendanmoetjejeerookvoorinzetten.DaarnaastrolthijviacollegaTonClarijsdelokalepolitiekin.Eerstdoethijcommissiewerkalsduo-raadsliddaarnaalsraadslidendeelraadslid.RozenburgligthemnaaanhethartenWimzetzichgraaginvoorzijnRozenburgenzijnmedebewoners.Endatvooreenstadsmensinhartennieren.Ikvindhethierheerlijkondanksdatikookzoweerindestadzoukunnenenwillenwonen.MaarzolangwehierwonenzetikmegraaginvoorprojectendievooralleRozenburgerszijn.DorpstuinDeDorpstuinisnuWimsnieuwepassie.Hijbesteedterzontienuurperdagaan.Tjadatzouikeigenlijkwelmoetenterugschroevenmaarikvindhetzoleuk.DeDorpstuiniseenburgerinitiatiefvooralleRozenburgers.Hetisgeheelgratisalhoewelmeebetalenaltijdmag.DeDorpstuiniszogrootalsnvoetbalveldenerstaan180bomenwaaronder28soortenappelbomenvijftiensoortenpruimenbomenwalnotenbomenmoerbeienenkweeperen.Daarnaastisereenbijenkastzijnerveelsoortengroentengeplantwaaronderpompoenenbietjesbonendiversesoortenkoolennogveelmeer.Ookzullendeschooltuintjesgemaaktwordenopdedorpstuin.EenbioloogdiezichinzetvoordeDorpstuinplantbijzondereplantenengroentezoalsplantenwaarmeejestoffenkuntkleurenWouenWeddeenAfrikaansetarwe.Deopbrengstisvoordebezoekersmenmagmeenemenwatplukrijpis.OokdevoedselbankkomteenkeerperweeknaardeDorpstuinomversegroenteteoogsten.EenmooiinitiatiefdusdeDorpstuinennietalleenvoorRozenburgers.WimWijhopendatookbedrijvenindeomgevinggebruikwillenmakenvandeDorpstuinalsvergaderlocatie.HetiseenprachtigeplekvooreenwerklunchVoormeerinformatieoverdeDorpstuinwww.dorpstuinrozenburg.nlOpdeDorpstuinverteltWimoverzijnloopbaanbijHuntsmanenzijnvelenevenactiviteiten.FromRozenburgwithlove Spreekbuisoktober20145ColumnRecentheefteenincidentplaatsgevondenwaarbijtweemedewer-kersvaneenvanonzevervoerdersMDIoverzichheenkregenbijhetladenvaneentankwagen.Gelukkigkondenzenaeenmedischecontroleweeraanhetwerkmaardeschrikziterbijmijgoedin.Medeomdatditalhetvierdeincidentisdatweditjaarmoetenrapporterenalsrecordableincident.Deanderedriewarenminderernstig.Ikligvanveelcijfersenstatistiekennietwakkermaarwelvanpersoonlijkletsel.DitsoortincidentenmogennietgebeurenTake5DeafgelopenmaandenhebikmethetRotterdamsManagementTeamdiepgaandgesprokenoverveiligheid.Veiligheidisgeenlastigdoelopzichmaardelogischeuitkomstvanjewerkgoedplannen.Alsjevooreenklusvijfminutendetijdneemtomderisicostebesprekenenjegoedvoortebereidenvoerjehetwerkzekerderuitendatkomtdekwaliteitmeteentengoede.Deuitkomstdaar-vanistegelijkertijddatdeveiligheidgoedgeregeldis.Veiligheidzitgoedwerkendusnietindewegmaarisdeuitkomstdaarvan.MetdeintroductievanTake5nemenwevoordatweaanhetwerkgaandagelijksvijfminutendetijdomoverveiligheidtepraten.Deervaringenvangisterendelenmetjecollegaszowelbinnenjeeigenteamalsindeheleorganisatie.Tijdensdiekortebijeenkomstenblikkenweookvooruit.WelketakengajevandaaguitvoerenenwelkerisicoszijnerBewustbezigzijnmetjedagelijksewerkzaamhedenmaaktjeookbewustvanveiligheid.AlsManagementTeammoetenwezorgenvoorduidelijkeeneenduidigecommunicatie.Alsorganisatiemoetenweervoorzorgendateeniederzijnofhaarwerkveiligdoet.Geefcomplimentenalsjezietdatiemandveiligwerktenmaakeenonveiligesituatiealtijdbespreekbaar.MaxvanderMeerAlgemeendirecteurOp29septemberisbekendgemaaktdatHuntsmangestartismethetontwerpvaneennieuweMDI-fabriekinGeismarVSwaarbijdehuidigecapaciteitwordtuitge-breidmet400.000ton.HierbijwordtoptimaalgebruikgemaaktvandetoegankelijkheidvanschaliegasindeVerenig-deStatendesterkelogistiekekenmerkenvanHuntsmaninvesteertinMDI-installatieswereldwijdderegioendemogelijkhedenvoorintegratiemetdehuidigeinstallaties.Deverwachtingisdatdefabriekin2018gereedzalzijn.DevraagnaarMDIgroeitjaarlijksmetonge-veer8.OmaandezevraagtevoldoenheeftHuntsmanPolyurethaneseenduurzaaminvesteringsprogrammaopgesteldmetzoweldownstream-alsupstreaminvesteringenomklantentegemoettekomeninhungroei-ambities.DehuidigecapaciteitvandeGeismarfabriekenwordtmomenteeluitgebreidtnaar500kiloton.InRotterdammoetmiddelsprojectVenatoreenuitbreidingnaar470kilotonMDIin2015gerealiseerdworden.EerderditjaarwerdbekendgemaaktdatHuntsmansamenmethaarpartnersinChinainvesteertineennieuweMDI-fabriekenMDI-splitter.HuntsmanGeismarSiteLouisianaVS 610.30uurNogeveneenlaatsterondjedoordefabriekomderoutevanderondleidingdoortenemen.10.45uurDeeerstebusarriveertbijHuntsman.11.00uurDegroepenwordenopgedeeld.Degroepdiealseerstederondleidingkrijgtontvangtdebenodigdepersoonlijkebeschermingsmiddelen.Inditgevaleenhelmvlucht-maskerhandschoenenenveiligheidsbril.11.10uurDebezoekerskrijgenuitlegoveronzeproductenenovereindproductenwaarinpolyurethaanisverwerkt.11.20uurTonZantmanDitisMDI.MDIstaatvoormethyleen-difenyldi-isocyanaatmaardatmagjezoweervergetenhoor.BezoekerMethylDi-iso-wattes11.30uurAandehandvanhetprocesschemaverteltEwaldPfeifferhoedefabriekopgebouwdis.11.40uurIndecontrolekamerlegtTonuitwateencontrolekamer-operatorallemaaldoet.Weblijvenachterhetglasomdathijzichoptimaalmoetkunnenconcentreren.13.00uurDeeerstebusisnetvertrokkeneenhalfuurtjelaterdangeplandalsdetweedebusarriveert.Nieuwegezichtenmetheelveelnieuwevragen.GaanweechtdefabriekinWatontzettendleuk13.10uurTussendenieuwebezoekersweereenpaarcollegasmetfamilie.Dewereldhavendagenzijneenuitgelezenkansomtelatenzienwaarjewerkt.13.30uurAlsrondleidermoetjeechtweljemannetjestaanwantaldieoud-collegasengenteresseerdenvragenjehethemdvanhetlijf.WatzieikdaarindefabriekRondleiderFolkertdeKoningmoetevenmeekijken.13.50uurErwordtwatafgestaardzonimmensefabriekmaaktbestindruk.14.00uurIndeblindcontrolroomwaarallecomputersstaandiehetmogelijkmakendegrotefabriekaantesturenwordtmetaandachtgeluisterdoverhetgeruisengeronkvandeventilatorenendeverbindingskastenheen.14.25uurHetthemavandeWereldhavendagenwaskleurrijkehaven.MDI-2methaarvelekleurenpasthierprimabij.Ewaldverteltzijntoehoordersdatdekleurpaarsaangeeftdatindieleidingenofvatenbasischevloeistoffenzittenvloei-stoffendiezurevloeistoffenneutraliseren.14.45uurDerondleidingdoordefabriekwordtafgeslotenmeteenwandelinglangshetnieuwstedeelvandefabriekdein2013geopendeMDI-splitter.DaarnaishettijdomindebustestappenenterugtegaannaardeopstapplaatsaandeVeerhaven.EnvoordeHuntsman-collegasrestnietsdanhetopruimenvandespullenenmoemaarvoldaanterugtekijkenopeengeslaagdedagWereldseWereldVorigjaarmoestenwijdooromstandighedenhelaasdeWereldhavendagenaanonsvoor-bijlatengaanmaarditjaarwasHuntsmangelukkigweervandepartij.Datmerktenweookaandeaanmeldingenbinnentweedagenwarendeexcursiesuitverkocht.Enduswerdeninallerijlnogwatextraplaatsenvrijgegevenzodatwijopzaterdag6septembertweebussenmetiederveertigbezoekersmochtenbegroetenoponsterrein.Indezefotoreportageistezienhoezondagverloopt. Spreekbuisoktober20147havendagen 82ZezijndesteunentoeverlaatvandeRMT-ledenenvandiverseafdelingenbinnenhetbedrijf.DezevendamesvanhetRotterdamSecretaresseTeamRSTwerkennormaalachterdeschermenmaarinditinterviewzettenwehenopdevoorgrond.HetRotterdamSecretaresseTeambe-staatuitMarilleBenneAnnekevanderHelmMarillevanderHorstIrisMeijerYvonnevanRoonMoniquevanRossumenKarinvanStaveren.ZevenBijalleswatjedoetzieteetgebruiktenbeleetheetonder-houdeenbelangrijkeunctieDeNVDONederlandseVereni-gingvoorDoelmatigOnderhoudheetdatsamenmetvelebedrijvenlatenzienop19september2014tijdensDeLandelijkeDagvanhetOnderhoud.SamenmetaannemersMammoetCoelyMourikRESImtechenBilfngerheetHuntsmanhieraanhaarsteentjebijgedragen.Gezamenlijkontvingenwijophaventerrein5210150studentenenscholierenenbodenheneenkijkjeindewereldvanhetonderhoud.Onderhoudisechtoveral Spreekbuisoktober201493MarillevanderHorstWewerkennogsteedsvooronzeeigenadelingenmaarwewerkenalsteammeersamenmetnamevoorprojecten.IrisvultaanWedelendewerkzaamhedendiewegemeenhebbenenwehebbengezamenlijkedoelstellin-genvoorhetgehelesecretaresseteam.VoorAnnekeisdeveranderingmetnamedatzijsinds2013leidinggeetaanhetsecretaresseteamWezijnalsteamnogmeernaarelkaartoegegroeidhetagelopenjaar.Hoewelweoverdesiteenhethoodgebouwverspreidzittenwetenweelkaargoedtevinden.Hetisduidelijkdatdeervaringengedeeldwordendoorhetheleteam.InkoorDegestructureerdemailboxnadevakantieYvonneVreenvakantieperiodewordtduidelijkmetelkaaragesprokenwiewelketakenoverneemt.Datbetekentdatwemeteengerusthartopvakantiekunnenomdatjeweetdatdeadelingojemanageringoedehandenis.Yvonnegenieteenstatusapartebinnenhetsecretaresseteam.OmdatYvonnehetsecretariaatvandeOndernemingsraadbeheertwijkenhaarwerkzaamhedenavandeanderenenkunnenhaarwerkzaamhedenvanwegedevertrouwelijkheidnietzondermeerovergenomenworden.KarinWehebbeneengezamenlijkedirectorywaaropwijallenietadelings-specifekedocumentenvolgenseenvasteolderstructuurbe-waren.Ditvermindertzoekwerk.MarilleBenneAgenda-beheergaatookveelsoepeler.Voorheenzettenwediversedatauitbijdemanagersengingjepuzzelen.Nuoverleggenwemetelkaariederkentdeeigenagendashetbeste.IrisvultaanWeverlenenmetznallenserviceaandehelesite.Doordatwesamenwerkengaatdatbeterenefcinter.ReizenboekendaarvoorkunjeterechtbijhettravelteambestaandeuitAnnekeMarilleBenneKarinenMonique.Moetereenrondleidingindeabriekgeregeldwordendanbenikdaarweermeerinthuis.Wedelenonzeexpertise.atisdegrootstewinstvandesamenwerkingDegrootstewinstzithemwatallenbetretinhetlerenvanelkaareninuniormiteitvanwerken.Hetuitwisselenvankennislevertdegrootstevoordelenop.Iedereenweetnogbeterwaterallemaalspeeltenisnogmeerdanvoorheeneenspininhetweb.ouwstenenHetRotterdamSecretaresseTeamheetbegin2014eenbosdaggehouden.HierinwerdbeslotenomdebuildingblocksbouwstenenvanhetManagementTeamteadop-terenengebaseerdopdeeigenwerkzaamhedenhiereenbijdrageaanteleveren.Datleverdeeenaantalprojectenopwaarinduosaanwordtgewerkt.MarilleBenneenIrisadopteerdenhetbuildingblockOutwardLookingenbezochteneenaantalsecretaresseteamsbijanderebedrijven.MarilleWehebbenzekergeleerdvandiebezoekenenwemakeneenvoorstelvanzakendiewijwellichtanderskunnengaandoen.MoniqueenKarinhebbenzichgestortopKnowledgeManagementenhebbenhetsecretaressehand-boeknieuwleveningeblazen.MoniqueWehebbenerallemaalaanbijgedragenomdatweallemaalspecialismenhebben.Dooralleinormatiedieherenderverspreidstaattebundelenmakenwehetonszelendeorganisatiemakkelij-ker.MoniqueenMarillevanderHorstzijnindevelesyste-mengedokendieonsbedrijrijkisendievaakveeltijdopslokken.MarilleWehebbenlangnietoveralinvloedopenmoetenweroeienmetderiemendiewehebben.Somskunnenkleineaanpassingeninzonsysteemechteenverschilmakenendaarzoekenwenaar.YvonneenAnnekekozenvoorPriorityManagementenwerkenaaneennieuwejaarplanning.YvonneHetbleekdatalleadelingenopanderedagenadelingsoverleghebben.Datmaakthetplannenvananderevergaderingenbijnaonmogelijk.Nuligtereenvoorstelomalleadelingsoverleggenopdezeldedaginteplannen.Datgeetluchtindediverseagendas.DeuitkomstenvandediverseprojectenwordennogditjaaraanhetRMTgepresen-teerdzodatdieper2015toegepastkunnengaanworden.oeervarenjulliedezesamenwerkingatzijndevoordelenvandesamenwerkingSecretaressesintzonnetjegezet.V.l.n.r.bovenAnnekevanderHelmKarinvanStaverenYvonnevanRoonMoniquevanRossumenIrisMeijer.V.l.n.r.onderMarilleBenneenMarillevanderHorstHWWBwetenmeerdann 10BolleboosbuigtzichoverDADPM-proces1.Depensioenrichtleeftijdwordtwettelijkverhoogdnaar67jaarBijonspensioenondswordtdepensioenrichtlijninnstapver-hoogdnaar67jaarper1januari2015.Dekeuzeomeerdermetpensioentegaanblijtwaarschijnlijkbestaan.2.VerdereversoberingvandepensioenopbouwDeeersteversoberingvandepensioenopbouwisingevoerdper1januari2014.Detweedeversoberingmoetwettelijkwordeninge-voerdper1januari2015.Vooreeneindloonregelingmagdannietmeerdan1657perjaarwordenopgebouwdvoormiddelloonnietmeerdan1875.3.NieuweoverlevingstabellenDeoverlevingstabellenzijnrecentaangepastenhetblijktdatdelevensverwachtingvanmannennauwelijksistoegenomenenvanvrouweningeringemate.Heteectvanlangerlevenisdaterlangerpensioenmoetwordenbetaaldendatdaardoordekostendekkendepremieomhooggaat.VeranderingeninpensioenDekomendeperiodewordteenaantalgroteveranderingeningevoerdinonspensioenstelsel.Debelangrijkstewijzigingenwordenhierkortgenoemd.4.HetnFTKwordtingevoerdHetnFTKstaatvoorhetnieuwefnancieeltoetsingskader.DevoorstelleninhetFTKmoetenervoorzorgendathetpensioen-contractcompleterwordtenereenstabielerpensioensysteemontstaat.Naastdezevoorstellenwordtookdesystematiekvoorhetberekenenvanhetvereisteigenvermogenaangepast.Hetgemiddeldvereisteigenvermogenstijgtdoordezeaanpassingwaardoorpensioenduurderwordt.5.NieuwepensioenregelingAlsergeenmaatregelengenomenwordendanwordthetpensioen-systeembinnenHuntsmanHollandbijzonderduur.Momenteelover-legtdewerkgevermetdesocialepartnersomtoteenmeeraan-vaardbareoplossingtekomen.Hetstrevenisomdenieuweregelingintevoerenper1januari2015.PeterOostveenManagerPensioenonds.TijdenshetInternationalCongressofChemicalandProcessEngineeringCHISA2014inPraaginaugustusheeftMScstudenteAnneBennekervandeTechnischeUniversiteitTwenteeenpostergepresenteerdmethaaranalysevandehuidigetechnologievandeHuntsmanMDI2DADPM-fabriek.ArendJanZeeuwprocessdevelopmentmanagerisocyanatesenBartDeWaeleprocestechnoloogvanhetHuntsmanGlobalTechnologyteamhebbendezecase-studybegeleidendeuitkomstentijdenshetcongresviadepublicatievandezeposterinontvangstgenomen.HuntsmanprocestechnoloogBartDeWaelelichttoeHetonderwerpvandecasestudywasProcessintensifcationotheDADPM-processusingaCAPEC-PROCESSmethodology.DebedoelingisomonsheleDADPM-procesatebrekennaarkleinestapjesunitoperationsgenaamd.Dusineenreactorhebjebijvoorbeeldreactiemixingenwarmteoverdracht.Dezedenk-oeeninggaatallereactorenenkolommenopdiemanieropdelenindeessentileprocessen.Uiteindelijkedoelenvandezetestkunnendereductievansolventgebruikenreductievaninstallatiekostenzijn.Indezestudiewerdgekozenomeenontwerptezoekendatdeoperationelekostenminimaliseert.CHISAkomtvandeTsjechischeafkortingvoorChemischeTechnologieChemischOntwerpenAutomatisering.HeteersteCongreswerdnamelijkinTsjechigehouden.BartDeWaelerechtsenprofessordr.ir.HenkvandenBergtijdensdepresentatievandepublicatiepostervandeTU-studentenUTECH2015groterdrukkerdanooitUTECHdegrootsteinternationalebeursvoordepolyurethaanindustriewordtop1415en16april2015gehoudeninhetMECCinMaastricht.Huntsmanzalvertegenwoordigdzijnopdezebeursdiealtijdveelbezoekersvanoverdehelewereldtrekt.In2012werddezebeursookinMaastrichtgehoudenenontvingmenmeerdan3500bezoekersuit86landen.160bedrijvenwarenmeteenstandvertegenwoordigd.Deverwachtingisdatdebeursin2015waarbijbovendieneenconerentiegeplandisnoggroterendrukkerzalzijndanin2012.TonyHankinspresidentvanHuntsmanPolyurethaneszalopdeUtechEuropeConerentiekeynotespeakerzijn.Hetuitgebreideconerentie-programmazalalleaspectenvandepolyurethaanindustriebehandelenwaarondermarktenduurzamebronnendelaatsteontwikkelingeninpolyurethaanwetenschapinnovatieexibelschuimPU-composietenenergie-efcintiemethardeschuimensoorten.MeerinormatieoverUTECH2015istevindenopwww.utecheurope.eu Spreekbuisoktober201411PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeadelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieormulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitormulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstUpstreamBobdeJongDownstreamMaxvanPeltHuntsmanPigmentsIneKloppersKeesKuiphuisBenoemingen-DickvanSchaikvanHubSiteSupportManagernaarSecurityEmergencyResponseTeamLeader-KarinPaakvanSeniorCostAnalystnaarEuropeanCostController-TammodeBosvanSeniorBuyernaarStrategicBuyer-MarcoAndewegvanAllroundOperatornaarProcessTechnicianOverleden03-09DeheerA.M.vanRossengeborenop24november1937.03-09DeheerJ.vanGijzengeborenop23mei1919.13-09DeheerA.F.A.M.Elensgeborenop23maart1932.Ruim30jaarbenikvoorzittergeweestvanhetVoorzieningsonds.Indeze30jaariserveelveranderd.ZoisICIopgesplitstineenaantalanderebedrijvenwaardoorhetVoorzieningsondszichmoestaanpas-senaandenieuwesituatie.OokmaatschappelijkiserhetnodigeveranderdhetVoorzieningsondsheetsteedsingespeeldopdezeveranderingenenhetheetdanookalsgevolgdaarvandenodigeaanpassingengedaan.HetuitgangspuntvanhetVoorzieningsondsisenwasallenvoornnvoorallengebaseerdopdesolidariteitsgedachte.IkhebhetVoorzieningsondsaldiejarenmetveelpleziergeleidmetaltijdeengoedeondersteuningvanhetbestuurenadministratrice.Uiteindelijkhebikbeslotenmijnietmeerbeschikbaartestellenvooreenvolgendeperiodehetisgoedomhetstokjeovertedragenaandejongeregarde.OmdatikeentijdhebgewerktmethethuidigebestuurbenikervanovertuigddathetVoorzieningsondsingoedehandenblijt.Hetisfnan-cieelgezond.IkwildanookhetbestuurdeRaadvanVertegenwoordigersendemededeelnemersontzettendbedankenvoorhetvertrouwendatinmijalsvoorzitterisgesteld.JanReijnierseBestecollegasAscheidnemenismoeilijkerdanjedenkt.Ikdankallendiehebbenbij-gedragenomereenmooiedagvantemakensmorgensmetMaxengastenkofegedronkenmeteenRozenburgertjeopdekinderboerderijindezonpratenoverwaarikmenumeebeziggahoudennadetijdbijICIHuntsman.Deborrelmeteenhapjediezeldedagmetploeggeno-tenwaseengeslaagdeindevanmijntijdbijHuntsman.Vannuaaangaatmijnechtelevenbeginnenmetvrijwilligerswerkengenietenvanmijnkinderenenkleinkinderenwathardwerkenismaartochanders.BedanktWAMmetjeUitdienstAlbertvanRiessenJubilarissen25jaar01-11EstherBot01-11KarinvanStaveren35jaar19-11PeterdeGast01-12CiscaBreeuwer01-12CharlesTielemanHuwelijk24-09Henk-JanBassaenAnnemarieBarendrechtGeboren05-09DylanzoonvanMarkvanderSteenhovenenSiobhanRueter06-09JulitdochtervanRenenSuzannaMoerkerk20-09SiemzoonvanRobinHopstakenenMirjamWegh09-10TessdochtervanLaurensenHildaKlinkOkomereenskijken.BestejongensenmeisjesDezomerisvoorbijenheteindevandehetjaarkomtalweerinzicht.DatbetekentdatSinterklaasweernaarNederlandkomt.GaatjulliehartjealsnellerkloppenOpwoensdag26november2014om14.00uurkomenSinterklaasenzijnPietenopbezoekinhetbedrijfsrestaurantvanHuntsmanvoorkinderenvan5tm8jaar.WatdePietenenSinterklaasditjaarvoorjullieinpettohebbenmogenwenognietverklappenmaarndingisiniedergevalzekerhetwordtfeestenmetSinterklaas.Hetbeloofteenspannendemiddagteworden.StaatjouwnaaminhetgroteboekHebbenSintenPietnogcadeautjesmeegebrachtKomlekkergenietenenlaatjeverrassen.Tot26novemberDegroetenvanRegelPiet. 13.00-19.00uurPassageErasmusMCInzamelingdonatiesopbrengstenactiesOpenHuisErasmusMCKankerInstituutLive-uitzendingRadioRijnmondVerrassingsoptredensMeerinformatiewww.facebook.com100jaardanieldenhoedtwitter.comdanieldenhoedwww.100jaardanieldenhoed.nl31oktoberGroteInzameldag100jaarDanieldenHoedSamenmakenwekankerkansloosFatimaRaemon