Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
ColofonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheefteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinformeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijfsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoofdredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotograeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreefternaardejuisteinformatieteverschaffenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidofvol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeeftuinteressanteideenofkopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr19november2014aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecerticeerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalffabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinformatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.com2MDIwordtgebruiktinCompositeWoodProducts.Sterkeformaldehyde-vrijesneldrogendeharsenvoorhetlijmenvanhoutvezels.aarerliggenmeerkansenKeesScholsSiteContractsServicesManagervoorHuntsmanlichttoe.AlsHuntsmankijkenwegoednaardewaardevanonzeutilitiesengrondstoffen.Eenteveelaanwarmteengebrekaankoudekomtveelvoorinhetchemieprocesvanonzefabrieken.Nietvoornietshebbenwegigantischekoeltorensomproceswateruitdefabriekentekoelen.Onzeengineerszageneenmogelijkheidomovertolligewarmtedievrijkomtbijeenvandiekoeltorensintebrengeninhetdemi-watersysteemvanEvides.DitleverteeninkebesparingopaangezienhetproceswaterindezomerextragekoeldmoetwordenmetbehulpvaneencompressorenbijEvidesindewinterhetvoedingswatervoordedemi-waterfabriektekoudisenverwarmdwordtmiddelsstoom.DoorsamenmetEvidesteinvesterenineenwarmtewisselaartussendedemi-waterfabriekenhetproceswatervandekoeltorenhoeftEvidesminderstoomaftenemenenHuntsmanminderstroom.Duurzaamenkostenbesparendvoorbeidepartijen.Deverwachtingisdatwein2015dezewarmtewis-selaaringebruikgaannemen.DitprojectsluitookaanbijdebredevisiediewijalsHuntsmannastrevenomzoveelmogelijkwinstuitdeketentebehalen.Wekijkendaarbijuiter-aardnietallnnaarwatermaarwaterisweleenverschrikkelijkbelangrijkelementvooronzeprocessenendievanonzepartnersenleveran-ciers.Enerzitenergieinwater.Enenergie-besparingiscruciaalomteoverlevenalsindustrie.DatEvidesdaarnetzooverdenktblijktuitdeplannendiezehebbenvooreencentraleafval-waterzuiveringvoorhetBotlekgebieddeCABgenaamd.Zezijnvoornemenscentraalhetindustrieelafvalwatertegaanzuiveren.Hetprojectomvatdebouwvaneennieuweafvalwaterzuive-ringeneenpersrioolophetterreinvanHuntsmanwaarverschillendebedrijvenuitdeomgevingopkunnenwordenaangesloten.Op6novemberisMaxvanderMeertegastbijhetcongresWatervisieinRotterdam.HiergeefthijzijnvisieopdesamenwerkingindeketenenhetbelangvangoedebehandelingvanwatervoorHuntsmanendeindustrie.www.watervisie.comGeenwatertediepvoorEvidesIndustriewaterSindsjaarendagisEvidesleveranciervandrinkwaterinenomRotterdam.VanafbeginjarennegentigzijnzevoordeindustrieindeRotterdamsehavenactiefinhetverwerkenenreinigenvanproceswater.EnsindseenaantaljarenpartnerophetterreinvanHuntsman.In2010opendeEvidesIndustriewatereennieuwedemi-waterfabriekophetHuntsman-terreinenin2012namenzehetbeheervandeafvalwaterzuiveringovervanHuntsman.MDeafvalwaterzuiveringsinstallatievanHuntsmanwordtnubeheerddoorEvides