Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
10BolleboosbuigtzichoverDADPM-proces1.Depensioenrichtleeftijdwordtwettelijkverhoogdnaar67jaarBijonspensioenondswordtdepensioenrichtlijninnstapver-hoogdnaar67jaarper1januari2015.Dekeuzeomeerdermetpensioentegaanblijtwaarschijnlijkbestaan.2.VerdereversoberingvandepensioenopbouwDeeersteversoberingvandepensioenopbouwisingevoerdper1januari2014.Detweedeversoberingmoetwettelijkwordeninge-voerdper1januari2015.Vooreeneindloonregelingmagdannietmeerdan1657perjaarwordenopgebouwdvoormiddelloonnietmeerdan1875.3.NieuweoverlevingstabellenDeoverlevingstabellenzijnrecentaangepastenhetblijktdatdelevensverwachtingvanmannennauwelijksistoegenomenenvanvrouweningeringemate.Heteectvanlangerlevenisdaterlangerpensioenmoetwordenbetaaldendatdaardoordekostendekkendepremieomhooggaat.VeranderingeninpensioenDekomendeperiodewordteenaantalgroteveranderingeningevoerdinonspensioenstelsel.Debelangrijkstewijzigingenwordenhierkortgenoemd.4.HetnFTKwordtingevoerdHetnFTKstaatvoorhetnieuwefnancieeltoetsingskader.DevoorstelleninhetFTKmoetenervoorzorgendathetpensioen-contractcompleterwordtenereenstabielerpensioensysteemontstaat.Naastdezevoorstellenwordtookdesystematiekvoorhetberekenenvanhetvereisteigenvermogenaangepast.Hetgemiddeldvereisteigenvermogenstijgtdoordezeaanpassingwaardoorpensioenduurderwordt.5.NieuwepensioenregelingAlsergeenmaatregelengenomenwordendanwordthetpensioen-systeembinnenHuntsmanHollandbijzonderduur.Momenteelover-legtdewerkgevermetdesocialepartnersomtoteenmeeraan-vaardbareoplossingtekomen.Hetstrevenisomdenieuweregelingintevoerenper1januari2015.PeterOostveenManagerPensioenonds.TijdenshetInternationalCongressofChemicalandProcessEngineeringCHISA2014inPraaginaugustusheeftMScstudenteAnneBennekervandeTechnischeUniversiteitTwenteeenpostergepresenteerdmethaaranalysevandehuidigetechnologievandeHuntsmanMDI2DADPM-fabriek.ArendJanZeeuwprocessdevelopmentmanagerisocyanatesenBartDeWaeleprocestechnoloogvanhetHuntsmanGlobalTechnologyteamhebbendezecase-studybegeleidendeuitkomstentijdenshetcongresviadepublicatievandezeposterinontvangstgenomen.HuntsmanprocestechnoloogBartDeWaelelichttoeHetonderwerpvandecasestudywasProcessintensifcationotheDADPM-processusingaCAPEC-PROCESSmethodology.DebedoelingisomonsheleDADPM-procesatebrekennaarkleinestapjesunitoperationsgenaamd.Dusineenreactorhebjebijvoorbeeldreactiemixingenwarmteoverdracht.Dezedenk-oeeninggaatallereactorenenkolommenopdiemanieropdelenindeessentileprocessen.Uiteindelijkedoelenvandezetestkunnendereductievansolventgebruikenreductievaninstallatiekostenzijn.Indezestudiewerdgekozenomeenontwerptezoekendatdeoperationelekostenminimaliseert.CHISAkomtvandeTsjechischeafkortingvoorChemischeTechnologieChemischOntwerpenAutomatisering.HeteersteCongreswerdnamelijkinTsjechigehouden.BartDeWaelerechtsenprofessordr.ir.HenkvandenBergtijdensdepresentatievandepublicatiepostervandeTU-studentenUTECH2015groterdrukkerdanooitUTECHdegrootsteinternationalebeursvoordepolyurethaanindustriewordtop1415en16april2015gehoudeninhetMECCinMaastricht.Huntsmanzalvertegenwoordigdzijnopdezebeursdiealtijdveelbezoekersvanoverdehelewereldtrekt.In2012werddezebeursookinMaastrichtgehoudenenontvingmenmeerdan3500bezoekersuit86landen.160bedrijvenwarenmeteenstandvertegenwoordigd.Deverwachtingisdatdebeursin2015waarbijbovendieneenconerentiegeplandisnoggroterendrukkerzalzijndanin2012.TonyHankinspresidentvanHuntsmanPolyurethaneszalopdeUtechEuropeConerentiekeynotespeakerzijn.Hetuitgebreideconerentie-programmazalalleaspectenvandepolyurethaanindustriebehandelenwaarondermarktenduurzamebronnendelaatsteontwikkelingeninpolyurethaanwetenschapinnovatieexibelschuimPU-composietenenergie-efcintiemethardeschuimensoorten.MeerinormatieoverUTECH2015istevindenopwww.utecheurope.eu