Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
4WimvanHultenisaltienjaartimmermanalshijin1974solliciteertbijICI.Hijistoeaaneenverandering.HijgaataandeslagbijdePerspexfabriekenvolgtdetrainingenvanOnnoSamatini.AnderhalfjaarlaterverhuistWimnaardeNylonfabriekwaarhijdeberuchtestakingenin1977meemaaktenwaarhijkennismaaktmetdeheerNaafs.WimIkvondhemeengoedemaarzeerrechtlijnigemanagerdieachterzijnmensenstond.Wehebbenhetnogmetelkaaraandestokgehadtoenikhetnietnodigvondompromotietemaken.IkhoefdenietzonodignaardeTeryleenfabriekmaarpuntjebijpaaltjezatikeendaglaterbijpersoneelszakenenhebikbakzeilgehaald.EnmaargoedookwantopdeTeryleenhebikmijnleuksteenbestejarengehad.VerrassingssoepDeTeryleenfabriekproduceerdekorrelsvoorspinnerijenenvoordeMelinexdiedaarallerleisoortenfolieentapevanmaakte.LaterwerddeTeryleendePET-fabriek.HijwerkteookeentijdopdeMethanolyse-plantderecyclingfabriekdiedeeluitmaaktevandeTeryleenfabriek.Wimherinnertzichvooraldelossesfeerdieerheerstegepaardgaandemetwatergevechtenindezomer.OnzewachtchefTheovanAdrichemmaakteregelmatigsoepvoordeploeg.Hetwasaltijdwelafwachtenwathetwaswanthijhaaldedewikkelsvandeblikkenafenmengdegerustsmakendoorelkaar.Zijnspecialiteitwaskipfritureneenhoopkipkruideneropinhetvetenbakkenmaar.Ennkeerperweeknamhijgroentemeeenkonjegroentebijhemafnemen.EngeenkleinehoeveelhedenhMaareenpaarkiloopzijnminst.BetrokkenstadsmensAlsdePET-fabriekin1997sluitstaptWimovernaardeVariants-fabriek.DaarheefthijhetbestnaarzijnzinmaardesfeeriswelandersdanhijindePET-fabriekgewendwas.Endieveranderingvansfeerwentnooithelemaalmeer.ZowelindePET-alsindeDowstream-antweevandemooisteplekjesvanRozenburgheeftWimvanHultentotvoorkortwerkzaamopdeVariants-fabriekzijnhartverpanddeDorpstuinenKinderboerderijDeBeestenboelbeidegrenzendaandeRozenburgselandtong.NuWimmetpensioenisspendeerthijsamenmetzijnvrouwPetraeendeelvanzijntijdaanbeidevoorzieningen.AperiodemaaktehijdeeluitvandeOndernemingsraadwantzomeenthijAlsjewatwiltveranderendanmoetjejeerookvoorinzetten.DaarnaastrolthijviacollegaTonClarijsdelokalepolitiekin.Eerstdoethijcommissiewerkalsduo-raadsliddaarnaalsraadslidendeelraadslid.RozenburgligthemnaaanhethartenWimzetzichgraaginvoorzijnRozenburgenzijnmedebewoners.Endatvooreenstadsmensinhartennieren.Ikvindhethierheerlijkondanksdatikookzoweerindestadzoukunnenenwillenwonen.MaarzolangwehierwonenzetikmegraaginvoorprojectendievooralleRozenburgerszijn.DorpstuinDeDorpstuinisnuWimsnieuwepassie.Hijbesteedterzontienuurperdagaan.Tjadatzouikeigenlijkwelmoetenterugschroevenmaarikvindhetzoleuk.DeDorpstuiniseenburgerinitiatiefvooralleRozenburgers.Hetisgeheelgratisalhoewelmeebetalenaltijdmag.DeDorpstuiniszogrootalsnvoetbalveldenerstaan180bomenwaaronder28soortenappelbomenvijftiensoortenpruimenbomenwalnotenbomenmoerbeienenkweeperen.Daarnaastisereenbijenkastzijnerveelsoortengroentengeplantwaaronderpompoenenbietjesbonendiversesoortenkoolennogveelmeer.Ookzullendeschooltuintjesgemaaktwordenopdedorpstuin.EenbioloogdiezichinzetvoordeDorpstuinplantbijzondereplantenengroentezoalsplantenwaarmeejestoffenkuntkleurenWouenWeddeenAfrikaansetarwe.Deopbrengstisvoordebezoekersmenmagmeenemenwatplukrijpis.OokdevoedselbankkomteenkeerperweeknaardeDorpstuinomversegroenteteoogsten.EenmooiinitiatiefdusdeDorpstuinennietalleenvoorRozenburgers.WimWijhopendatookbedrijvenindeomgevinggebruikwillenmakenvandeDorpstuinalsvergaderlocatie.HetiseenprachtigeplekvooreenwerklunchVoormeerinformatieoverdeDorpstuinwww.dorpstuinrozenburg.nlOpdeDorpstuinverteltWimoverzijnloopbaanbijHuntsmanenzijnvelenevenactiviteiten.FromRozenburgwithlove