Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
610.30uurNogeveneenlaatsterondjedoordefabriekomderoutevanderondleidingdoortenemen.10.45uurDeeerstebusarriveertbijHuntsman.11.00uurDegroepenwordenopgedeeld.Degroepdiealseerstederondleidingkrijgtontvangtdebenodigdepersoonlijkebeschermingsmiddelen.Inditgevaleenhelmvlucht-maskerhandschoenenenveiligheidsbril.11.10uurDebezoekerskrijgenuitlegoveronzeproductenenovereindproductenwaarinpolyurethaanisverwerkt.11.20uurTonZantmanDitisMDI.MDIstaatvoormethyleen-difenyldi-isocyanaatmaardatmagjezoweervergetenhoor.BezoekerMethylDi-iso-wattes11.30uurAandehandvanhetprocesschemaverteltEwaldPfeifferhoedefabriekopgebouwdis.11.40uurIndecontrolekamerlegtTonuitwateencontrolekamer-operatorallemaaldoet.Weblijvenachterhetglasomdathijzichoptimaalmoetkunnenconcentreren.13.00uurDeeerstebusisnetvertrokkeneenhalfuurtjelaterdangeplandalsdetweedebusarriveert.Nieuwegezichtenmetheelveelnieuwevragen.GaanweechtdefabriekinWatontzettendleuk13.10uurTussendenieuwebezoekersweereenpaarcollegasmetfamilie.Dewereldhavendagenzijneenuitgelezenkansomtelatenzienwaarjewerkt.13.30uurAlsrondleidermoetjeechtweljemannetjestaanwantaldieoud-collegasengenteresseerdenvragenjehethemdvanhetlijf.WatzieikdaarindefabriekRondleiderFolkertdeKoningmoetevenmeekijken.13.50uurErwordtwatafgestaardzonimmensefabriekmaaktbestindruk.14.00uurIndeblindcontrolroomwaarallecomputersstaandiehetmogelijkmakendegrotefabriekaantesturenwordtmetaandachtgeluisterdoverhetgeruisengeronkvandeventilatorenendeverbindingskastenheen.14.25uurHetthemavandeWereldhavendagenwaskleurrijkehaven.MDI-2methaarvelekleurenpasthierprimabij.Ewaldverteltzijntoehoordersdatdekleurpaarsaangeeftdatindieleidingenofvatenbasischevloeistoffenzittenvloei-stoffendiezurevloeistoffenneutraliseren.14.45uurDerondleidingdoordefabriekwordtafgeslotenmeteenwandelinglangshetnieuwstedeelvandefabriekdein2013geopendeMDI-splitter.DaarnaishettijdomindebustestappenenterugtegaannaardeopstapplaatsaandeVeerhaven.EnvoordeHuntsman-collegasrestnietsdanhetopruimenvandespullenenmoemaarvoldaanterugtekijkenopeengeslaagdedagWereldseWereldVorigjaarmoestenwijdooromstandighedenhelaasdeWereldhavendagenaanonsvoor-bijlatengaanmaarditjaarwasHuntsmangelukkigweervandepartij.Datmerktenweookaandeaanmeldingenbinnentweedagenwarendeexcursiesuitverkocht.Enduswerdeninallerijlnogwatextraplaatsenvrijgegevenzodatwijopzaterdag6septembertweebussenmetiederveertigbezoekersmochtenbegroetenoponsterrein.Indezefotoreportageistezienhoezondagverloopt.