Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisoktober201433Uithetgoedehoutgesnedenebezoekersvanhetevenementwaar-onderproducentenleveranciersenvertegenwoordigersvandeEuropesebrancheverenigingvanhoutvezelpanelenbezochtenop9september2014deRotterdam-site.MetpresentatiesvanDonnLeunissenAndrewvanderKrotenMaxvanderMeerwerdeenkijkjeachterdeschermengegevenvandenieuwsteMDI-procestechnologieenontwikkelingophetgebiedvandeproductieenwereldwijdeleveringvanMDIvanuitRotterdam.OpdetweededagvanhetcongresbrachthetgezelschapeenbezoekaanhetResearchDevelopmentCentreinEverbergwaaronderanderedeuitdagin-genendestatusvandeEuropeseisolatie-marktwerdenbesproken.DewetgevingenheteectvannatuurlijkebronnenvoormetDiscussieoverduurzametoekomstvoorhoutvezelisolatieOmdepositiealsmarktleiderindeMDI-polyurethaanmarktophetgebiedvanhoutvezelpanelenCWPCompositeWoodPanelsteverstevigenorganiseerdeHuntsmaneentweedaags-symposiumgerichtopdeduurzamemogelijkhedenvoorCWP-producenten.PU-samengeperstepanelenstondenookophetprogramma.BartSingulCommercialManagerorCompositeWoodProductsHoutvezel-isolatieiseenspecialismeeneensteedsbelangrijkeronderdeelvanCompositeWoodPanelindustrie.Daaromhebbenwebeslotenbelangrijkespelersvanuitdeindustriesamentebrengenentediscus-sirenoverdeevolutievandesectorenderoldieMDI-harsenspeleninhetsuccesI-BONDiseenproductrangevanHuntsman.DeproducteninderangezijngemaaktvanMDImethylenediphenyldiisocyanatesterkormaldehyde-vrijensnellijmendeharsenvoordehoutvezelplatenindustrie.ZewordenonderanderegebruiktbijhetverlijmenvanOrientedStrandBoardOSBMediumDensityFibreboardMDFParti-cleboardPBandWoodFibreInsulationBoardWFI.ervan.Terwijldebestaandebeurzenenhandelsevenemententallozemogelijkhedenvoorindustriecontactenbiedengahetprogrammavanonssymposiumdekansomdeeltenemeninn-op-ndiscus-siesspecifekoverMDIendevoordelenervanindevervaardigingvanhoutvezel-isolatie.DereactiesvandegenodigdendievanuitheelEuropakwamenwarenoverweldigendpositieenweoverwegennueenopvolgendevenement.DHuntsmandoetaanklantenbinding