Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisoktober201493MarillevanderHorstWewerkennogsteedsvooronzeeigenadelingenmaarwewerkenalsteammeersamenmetnamevoorprojecten.IrisvultaanWedelendewerkzaamhedendiewegemeenhebbenenwehebbengezamenlijkedoelstellin-genvoorhetgehelesecretaresseteam.VoorAnnekeisdeveranderingmetnamedatzijsinds2013leidinggeetaanhetsecretaresseteamWezijnalsteamnogmeernaarelkaartoegegroeidhetagelopenjaar.Hoewelweoverdesiteenhethoodgebouwverspreidzittenwetenweelkaargoedtevinden.Hetisduidelijkdatdeervaringengedeeldwordendoorhetheleteam.InkoorDegestructureerdemailboxnadevakantieYvonneVreenvakantieperiodewordtduidelijkmetelkaaragesprokenwiewelketakenoverneemt.Datbetekentdatwemeteengerusthartopvakantiekunnenomdatjeweetdatdeadelingojemanageringoedehandenis.Yvonnegenieteenstatusapartebinnenhetsecretaresseteam.OmdatYvonnehetsecretariaatvandeOndernemingsraadbeheertwijkenhaarwerkzaamhedenavandeanderenenkunnenhaarwerkzaamhedenvanwegedevertrouwelijkheidnietzondermeerovergenomenworden.KarinWehebbeneengezamenlijkedirectorywaaropwijallenietadelings-specifekedocumentenvolgenseenvasteolderstructuurbe-waren.Ditvermindertzoekwerk.MarilleBenneAgenda-beheergaatookveelsoepeler.Voorheenzettenwediversedatauitbijdemanagersengingjepuzzelen.Nuoverleggenwemetelkaariederkentdeeigenagendashetbeste.IrisvultaanWeverlenenmetznallenserviceaandehelesite.Doordatwesamenwerkengaatdatbeterenefcinter.ReizenboekendaarvoorkunjeterechtbijhettravelteambestaandeuitAnnekeMarilleBenneKarinenMonique.Moetereenrondleidingindeabriekgeregeldwordendanbenikdaarweermeerinthuis.Wedelenonzeexpertise.atisdegrootstewinstvandesamenwerkingDegrootstewinstzithemwatallenbetretinhetlerenvanelkaareninuniormiteitvanwerken.Hetuitwisselenvankennislevertdegrootstevoordelenop.Iedereenweetnogbeterwaterallemaalspeeltenisnogmeerdanvoorheeneenspininhetweb.ouwstenenHetRotterdamSecretaresseTeamheetbegin2014eenbosdaggehouden.HierinwerdbeslotenomdebuildingblocksbouwstenenvanhetManagementTeamteadop-terenengebaseerdopdeeigenwerkzaamhedenhiereenbijdrageaanteleveren.Datleverdeeenaantalprojectenopwaarinduosaanwordtgewerkt.MarilleBenneenIrisadopteerdenhetbuildingblockOutwardLookingenbezochteneenaantalsecretaresseteamsbijanderebedrijven.MarilleWehebbenzekergeleerdvandiebezoekenenwemakeneenvoorstelvanzakendiewijwellichtanderskunnengaandoen.MoniqueenKarinhebbenzichgestortopKnowledgeManagementenhebbenhetsecretaressehand-boeknieuwleveningeblazen.MoniqueWehebbenerallemaalaanbijgedragenomdatweallemaalspecialismenhebben.Dooralleinormatiedieherenderverspreidstaattebundelenmakenwehetonszelendeorganisatiemakkelij-ker.MoniqueenMarillevanderHorstzijnindevelesyste-mengedokendieonsbedrijrijkisendievaakveeltijdopslokken.MarilleWehebbenlangnietoveralinvloedopenmoetenweroeienmetderiemendiewehebben.Somskunnenkleineaanpassingeninzonsysteemechteenverschilmakenendaarzoekenwenaar.YvonneenAnnekekozenvoorPriorityManagementenwerkenaaneennieuwejaarplanning.YvonneHetbleekdatalleadelingenopanderedagenadelingsoverleghebben.Datmaakthetplannenvananderevergaderingenbijnaonmogelijk.Nuligtereenvoorstelomalleadelingsoverleggenopdezeldedaginteplannen.Datgeetluchtindediverseagendas.DeuitkomstenvandediverseprojectenwordennogditjaaraanhetRMTgepresen-teerdzodatdieper2015toegepastkunnengaanworden.oeervarenjulliedezesamenwerkingatzijndevoordelenvandesamenwerkingSecretaressesintzonnetjegezet.V.l.n.r.bovenAnnekevanderHelmKarinvanStaverenYvonnevanRoonMoniquevanRossumenIrisMeijer.V.l.n.r.onderMarilleBenneenMarillevanderHorstHWWBwetenmeerdann