Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisoktober201411PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeadelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieormulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitormulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstUpstreamBobdeJongDownstreamMaxvanPeltHuntsmanPigmentsIneKloppersKeesKuiphuisBenoemingen-DickvanSchaikvanHubSiteSupportManagernaarSecurityEmergencyResponseTeamLeader-KarinPaakvanSeniorCostAnalystnaarEuropeanCostController-TammodeBosvanSeniorBuyernaarStrategicBuyer-MarcoAndewegvanAllroundOperatornaarProcessTechnicianOverleden03-09DeheerA.M.vanRossengeborenop24november1937.03-09DeheerJ.vanGijzengeborenop23mei1919.13-09DeheerA.F.A.M.Elensgeborenop23maart1932.Ruim30jaarbenikvoorzittergeweestvanhetVoorzieningsonds.Indeze30jaariserveelveranderd.ZoisICIopgesplitstineenaantalanderebedrijvenwaardoorhetVoorzieningsondszichmoestaanpas-senaandenieuwesituatie.OokmaatschappelijkiserhetnodigeveranderdhetVoorzieningsondsheetsteedsingespeeldopdezeveranderingenenhetheetdanookalsgevolgdaarvandenodigeaanpassingengedaan.HetuitgangspuntvanhetVoorzieningsondsisenwasallenvoornnvoorallengebaseerdopdesolidariteitsgedachte.IkhebhetVoorzieningsondsaldiejarenmetveelpleziergeleidmetaltijdeengoedeondersteuningvanhetbestuurenadministratrice.Uiteindelijkhebikbeslotenmijnietmeerbeschikbaartestellenvooreenvolgendeperiodehetisgoedomhetstokjeovertedragenaandejongeregarde.OmdatikeentijdhebgewerktmethethuidigebestuurbenikervanovertuigddathetVoorzieningsondsingoedehandenblijt.Hetisfnan-cieelgezond.IkwildanookhetbestuurdeRaadvanVertegenwoordigersendemededeelnemersontzettendbedankenvoorhetvertrouwendatinmijalsvoorzitterisgesteld.JanReijnierseBestecollegasAscheidnemenismoeilijkerdanjedenkt.Ikdankallendiehebbenbij-gedragenomereenmooiedagvantemakensmorgensmetMaxengastenkofegedronkenmeteenRozenburgertjeopdekinderboerderijindezonpratenoverwaarikmenumeebeziggahoudennadetijdbijICIHuntsman.Deborrelmeteenhapjediezeldedagmetploeggeno-tenwaseengeslaagdeindevanmijntijdbijHuntsman.Vannuaaangaatmijnechtelevenbeginnenmetvrijwilligerswerkengenietenvanmijnkinderenenkleinkinderenwathardwerkenismaartochanders.BedanktWAMmetjeUitdienstAlbertvanRiessenJubilarissen25jaar01-11EstherBot01-11KarinvanStaveren35jaar19-11PeterdeGast01-12CiscaBreeuwer01-12CharlesTielemanHuwelijk24-09Henk-JanBassaenAnnemarieBarendrechtGeboren05-09DylanzoonvanMarkvanderSteenhovenenSiobhanRueter06-09JulitdochtervanRenenSuzannaMoerkerk20-09SiemzoonvanRobinHopstakenenMirjamWegh09-10TessdochtervanLaurensenHildaKlinkOkomereenskijken.BestejongensenmeisjesDezomerisvoorbijenheteindevandehetjaarkomtalweerinzicht.DatbetekentdatSinterklaasweernaarNederlandkomt.GaatjulliehartjealsnellerkloppenOpwoensdag26november2014om14.00uurkomenSinterklaasenzijnPietenopbezoekinhetbedrijfsrestaurantvanHuntsmanvoorkinderenvan5tm8jaar.WatdePietenenSinterklaasditjaarvoorjullieinpettohebbenmogenwenognietverklappenmaarndingisiniedergevalzekerhetwordtfeestenmetSinterklaas.Hetbeloofteenspannendemiddagteworden.StaatjouwnaaminhetgroteboekHebbenSintenPietnogcadeautjesmeegebrachtKomlekkergenietenenlaatjeverrassen.Tot26novemberDegroetenvanRegelPiet.