Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisoktober20145ColumnRecentheefteenincidentplaatsgevondenwaarbijtweemedewer-kersvaneenvanonzevervoerdersMDIoverzichheenkregenbijhetladenvaneentankwagen.Gelukkigkondenzenaeenmedischecontroleweeraanhetwerkmaardeschrikziterbijmijgoedin.Medeomdatditalhetvierdeincidentisdatweditjaarmoetenrapporterenalsrecordableincident.Deanderedriewarenminderernstig.Ikligvanveelcijfersenstatistiekennietwakkermaarwelvanpersoonlijkletsel.DitsoortincidentenmogennietgebeurenTake5DeafgelopenmaandenhebikmethetRotterdamsManagementTeamdiepgaandgesprokenoverveiligheid.Veiligheidisgeenlastigdoelopzichmaardelogischeuitkomstvanjewerkgoedplannen.Alsjevooreenklusvijfminutendetijdneemtomderisicostebesprekenenjegoedvoortebereidenvoerjehetwerkzekerderuitendatkomtdekwaliteitmeteentengoede.Deuitkomstdaar-vanistegelijkertijddatdeveiligheidgoedgeregeldis.Veiligheidzitgoedwerkendusnietindewegmaarisdeuitkomstdaarvan.MetdeintroductievanTake5nemenwevoordatweaanhetwerkgaandagelijksvijfminutendetijdomoverveiligheidtepraten.Deervaringenvangisterendelenmetjecollegaszowelbinnenjeeigenteamalsindeheleorganisatie.Tijdensdiekortebijeenkomstenblikkenweookvooruit.WelketakengajevandaaguitvoerenenwelkerisicoszijnerBewustbezigzijnmetjedagelijksewerkzaamhedenmaaktjeookbewustvanveiligheid.AlsManagementTeammoetenwezorgenvoorduidelijkeeneenduidigecommunicatie.Alsorganisatiemoetenweervoorzorgendateeniederzijnofhaarwerkveiligdoet.Geefcomplimentenalsjezietdatiemandveiligwerktenmaakeenonveiligesituatiealtijdbespreekbaar.MaxvanderMeerAlgemeendirecteurOp29septemberisbekendgemaaktdatHuntsmangestartismethetontwerpvaneennieuweMDI-fabriekinGeismarVSwaarbijdehuidigecapaciteitwordtuitge-breidmet400.000ton.HierbijwordtoptimaalgebruikgemaaktvandetoegankelijkheidvanschaliegasindeVerenig-deStatendesterkelogistiekekenmerkenvanHuntsmaninvesteertinMDI-installatieswereldwijdderegioendemogelijkhedenvoorintegratiemetdehuidigeinstallaties.Deverwachtingisdatdefabriekin2018gereedzalzijn.DevraagnaarMDIgroeitjaarlijksmetonge-veer8.OmaandezevraagtevoldoenheeftHuntsmanPolyurethaneseenduurzaaminvesteringsprogrammaopgesteldmetzoweldownstream-alsupstreaminvesteringenomklantentegemoettekomeninhungroei-ambities.DehuidigecapaciteitvandeGeismarfabriekenwordtmomenteeluitgebreidtnaar500kiloton.InRotterdammoetmiddelsprojectVenatoreenuitbreidingnaar470kilotonMDIin2015gerealiseerdworden.EerderditjaarwerdbekendgemaaktdatHuntsmansamenmethaarpartnersinChinainvesteertineennieuweMDI-fabriekenMDI-splitter.HuntsmanGeismarSiteLouisianaVS