You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
CAPSTONEbijzondertransportCOLUMNprojectenenveranderingenLSC5210feestelijkeopeningHUNTSMANMAINTENANCECONFERENTIE3-6maartOPZOEKNAARDEBALANSafscheidvanMarryRoestOPLEIDINGS-ENONTWIKKELINGS-BELEIDtheonlywayisupFORMULATIESinterviewmetJohnvanAakenDIGITALSAFETYPASSPORTsamennaareenhogerveiligheidsniveauMARACANSTADIONwaterproofmetPolyureaVEILIGHEIDSMANIFESTATIEROZENBURGkoninklijkeopening22014 ColoonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheeteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinormeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoodredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotografeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreeternaardejuisteinormatieteverschaenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidovol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeetuinteressanteideenokopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr21mei2014aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecerticeerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinormatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.comEenheelspektakelOpzaterdag22ebruariwashetteamweerparaatomdevieronderdelenvandenieuweexpolyolenabriekophundefni-tieveplekindebestaandeabriektezetten.Ditwaseenspannendekluswantdemodulesmoesteneerstovereenpijpen-brugwordengehesenenvervolgensoverdenieuweopslagtanksomuiteindelijkophunbestemdeplektekomen.Eenheelspektakeldatdoorveelcollegaswerdgevolgd.Deinstallatiewordtdekomendewekengentegreerdindehuidigepolyolenabriekwaarnahetgeheeleindtweedekwartaalingebruikwordtgenomen.O-SitebouwenPasinseptembervorigjaarisaannemerFBGroupophaareigenterreininHeijningenmetdebouwbegonnen.Indeolie-engaswinningisdezemaniervanbouwendegewoonstezaakvandewereldmaarindechemischeindustrieiseendergelijkegrootschaligepreabricatievrijbijzonder.Dezeaanpakheetwelgrotevoordelenalsersnelheidgemaaktmoetworden.Voorhetbouwenopeenabrieksterreinisnamelijkeentijdrovendvergunningstrajectnodig.Endtterwijllassersftterseninstallateursnetzogoedhunwerkkunnendoenopeenbouwplaatseldersineenminderkwetsbareomgeving.Hetiseenveiligemaniervanwerkendiehetdagelijkseproductieprocesnietbenvloedt.Bijzonderp20ebruarivertrokde400tonwegendenieuwefexpolyolen-abriekvanHuntsmanvanuithetNoord-BrabantseHeijningenoverwaternaarRotterdamBotlek.Voorhettransportwasdeinstal-latieinviermodulesgescheiden.DevolgendeochtendomhalzesarriveerdendezemodulesindeBrittannihavengrenzendaanhaventerrein5210waarzedezeldedagmetveelvakman-schapdoordermaMammoetopdekadewerdengezet.O Spreekbuisapril20143transportCapstoneverhuistvanHeijningennaarRotterdamFotosHettransportvandevieronderdelenvandenieuwefexpolyolenabriekendeplaatsingervanindebestaandepolyolenabriekopdeHuntsman-site 4ColumnMaxvanderMeerAlgemeendirecteurAllegoederenbulkpackedcargokoeriersbestemdvoorHunts-manendeanderebedrijvenophetterreinkomennueerstlangshetservicecentrum.DoordekomstvanLSC5210aandeMannheim-wegbehoortflevormingopdeMerseywegtothetverledenenisgoederenverkeervanpersonenverkeergescheiden.Deastandnaardebedrijvenabriekenenanderetransportmodaliteitenzoalsderailterminaliskorter.Ditverminderthetaantalateleggenkilometersvoorvrachtwagenssignifcantenlevertperjaareenbesparingopvan35.000kilometersophetterrein.HetnieuweLSC5210isingevuldmetongeveerhonderdtijdelijkeparkeerplekkenenmeteenspeciaalopgeleidteamvanchaueursoperatorsenadministratiemedewerkersverzorgtDenHartoghdetoegangscontrolehetvervoeropdesitehetladenenlossenvantank-wagensentankcontainersendeanderelogistiekewerkzaamheden.HuntsmanenDenHartoghOpeningLSC5210MetdezecolumnhoopikdematevanactiviteitenaantegevenoponzeRotterdam-site.Ergebeurtveelommijheenendaarbeniktrotsop.EindebruariwasHuntsmantrendingtopicopdeonlinemedia.DeredenwashetverschepenvaneencompleetnieuweabriekvanuitBrabantnaaronzesite.Grootnieuwsdeotosennieuwsverslagengingendehelewereldover.Vooronsisheteldersbouwenendantransporterenvaneeninstallatienietnieuw.WijlieteneerderdeiPh-plantsenCrystallisersperbootenvrachtwagennaardesitekomen.EchterCapstonedenieuwepolyolenabriekwasvandusdanigeomvangdathetGROOTnieuwswas.Opditmomentwordtdenieuweabriekgemonteerdenisdebestaandepolyolenabriekinonderhoudmeteengroteturnaround.OokdevoorbereidingenvoordeMDI1-turnaroundzijninvollegang.DetoegangspoortvooralhetvrachtverkeeropdesiteisverplaatstnaardeMannheimweg.DitnieuwelogistiekcentrumLSC5210mochtikop4aprilsamenmetGwendolienFonckPieterDenHartoghDenHartoghenAllardCasteleinPortoRotterdamofcieelopenen.NaastbesparingopkilometersopdesiteismetdezeverplaatsingeenlanggekoesterdewensinvervullinggegaanomdatdesituatiebijdeingangaandeMerseywegeenstukveiligergewordenis.Aldezeprojectenenveranderingeneiseneenanderemaniervanwerken.Verandereniseenproceswaarbijweelkaarmoetenhelpenomsamendeveranderingentoteensuccestemaken.Wemoetenhetoudeloslatenenhetnieuweoppakken.Ditisnietaltijdeenvoudigenikconsta-teerdatdewerkdrukbinnendeorganisatieoploopt.EerderheeteenwerkgroepzichbeziggehoudenmethetvraagstukWerkdrukoDrukWerk.DeconclusiewastoenWezeggentesneljaenteweinignee.Wemoetenalsorganisatiekeuzesmaken.AlsRotterdamManagementTeamhebbenwijheelduidelijkaangegevenditdoenwewelenditdoenweniet.Wehebbenonsambi-tieniveaubijgesteldenrichtenonsopdiedoelstellingendieervoorzorgendatRotterdamzichblijtontwikkelen.AlshavenalschemieclusterenzekeralsHuntsman.WemoetenervoorzorgendatRotterdamThePlaceToBeisvooriedereennuenindetoekomst.MaxvanderMeerenPieterDenHartoghmethetcadeauvanHavenbedrijfRotterdam Spreekbuisapril20145nemennieuwlogistiekservicecentrumingebruikHDesamenwerkingmetHuntsmanomhetcentrumterealiserengaatverderdaneentraditioneleklant-leverancierrelatie.Ookdeinforma-tiesystemenvanHuntsmanenDenHartoghLogisticszijngekoppeldzodathetvoorraadbeheeraltijdactueelis.LSC5210isruim25hagrootbinneneenjaargerealiseerdengebouwdconformdeinterna-tionaleADR-wetgeving.BeterveiligenduurzaamTijdensdeopeningsceremoniewerddoorGwendolienFonckSupplyChainDirectorEuropevanHuntsmanhetbelangvanditcentrumbena-druktHuntsmanzorgtmethaarleveranciersvervoerdersenpartnerservoordat30.000klantordersperjaardeproductiesiteinRotterdamverlaten.Iederedagwillenwebeterzijninhetveiligbedienenvan1.700klanten.CreativiteitinnovatieenduurzamerelatieszijnnodigomprojectenzoalsLSC5210terealiseren.Hetbenuttenvanditlogistiekenetwerkbuitendebedrijfsgrenzenisuniekenzeerwaardevolenzelfseenkritiekesuccesfactoromdiedagelijkseklanttevredenheidtebereiken.ConcurrentiepositieHetHavenbedrijfRotterdamiszeerverheugdmetdekomstvanhetLSC5210.ClusteringvanbedrijvengezamenlijkeontwikkelingvanproductenenintegratievansystemendragenonmiskenbaarbijaaneensterkeenduurzameconcurrentiepositievanhetRotterdamseHaven-gebied.SynergieisdedrijvendekrachtachtereensterkRotterdamschemiecluster.Themorewesharethegreaterourvaluealduspresident-directeurvanHavenbedrijfRotterdamAllardCastelein.untsmanenDenHartoghLogisticshebbenop4april2014hetnieuwelogistiekservicecentrum5210ofcieelingebruikgenomen.HetlogistiekservicecentrumLSCisgevestigdnaasthethaventerreinvanHuntsman5210.DoorgezamenlijkachterhetstuurtestappenvaneentankwagenhebbenPieterDenHartoghDenHartoghLogisticsAllardCasteleinPortoRotterdamenMaxvanderMeerHuntsmandeopeningvanhetLSC5210bekrachtigt.OfcileopeningThemorewesharethegreaterourvalue 6CultuurschokHetwasvoorMarrywelevenwennenbijHuntsman.MarryDefarmaceutischewereldiswelheelandersdandechemie.Deorga-nisatievanhetbedrijfwasgewooneenkopievanICIdestijdsdusdatwasvertrouwd.Natuurlijkmoetjewennenaannieuwecol-legasensystemenmaarikmoestnoghetmeestewennenaandesfeerencultuur.Hetwasallemaalwatmeergeslotendanwaarikvandaankwamenikhoudvanopen-heidengezelligheid.BijeenverjaardagvanHenkPellenkoftdestijdshoofdPZofeenjubileumdatweetiknietmeerhebikdestouteschoenenaangetrokkenenhebikzijnkantoorvolledigversierd.Datwasdaarvrgeengewoontemaarhetvielgoed.Zoishetuiteindelijktochallemaalgoedgekomen.EindfebruarinamMarryRoestnaruimveertienjaarEenperiodedieveellangerleekomdatiedereenDeeersteHuntsmanMaintenanceConferentiewerdbeginmaartinRotterdamgehouden.MaintenancecollegasuitGeismarWiltonShanghaienRotterdamzatenvierdagenomdetafelomkennisenervaringentedelen.Metonderhoudzijnhogekostengemoeideneennauweresamenwerkingkanveelvoordelenopleveren.Hetwerdenviervruchtbaredagenwaarinnietsonbesprokenbleef.Vancostdriverspersitetotinnovatiesmaarookturnaroundsenveiligheidsleermomentenpasseerdenderevue.Hetbleekdaterveelovereenkomstenzijnmaardaterooknogheelveelvanelkaartelerenvalt.JanvanGoolenRotterdamMaintenanceGroupManagerWatonsbetreftisdithetbeginvanietsmooisengaanweditvakerdoen.MaintenanceonderhoudtcontactenHuntsmanHollandHetbeginMarrybegonin1993bijZenecahetagro-farmaceutischbedrijfdatnetzelfstandigwasgewordennadeovergangvaneendeelvanICInaarHuntsman.IkbenbegonnenopdeafdelingPersoneelszakenenSalaris-administratie.DaarhebikookaldeeersteHuntsman-collegaslerenkennenwantopdezeafdelingziejeiedereenvoorbij-komen.Ikhebertot2000metveelpleziergewerkttotdatZenecagingfuserenmetAstraenhetbedrijfnaarZoetermeerverhuisde.ToenmenbijHuntsmanhoordedatikdaaromwegwildekreegikdevraagofikwildesolliciterenopeennetontstanevacature.Zogeschiedde.OpzoekGrootonderhoud Spreekbuisapril20147afscheidvanHuntsman.binnenHuntsmanMarrykentenMarrykentophaarbeurtookiedereen.Innovember2013zijnerbijHuntsmanavondopnamesgemaaktvooreenkorteflmimpressievanonsbedrij.Dezeflmwordtvertoondopeen40meterbreedLEDschermopstationRotterdamCentraal.HetschermiseencadeauvanhetHavenbedrijaandestadRotterdammetdebedoelingdehavendichterbijdestadtebrengen.Dezeflmkuntusamenmetflmsvananderebedrij-venindehavensindseindmaarttotenmet20junivan1800tot0100uurophetCentraalStationbewonderen.Deflmisooktebekijkenophttpyoutu.beJNnS3eAe-CMbynightVraagbaakMarrywasnaasthaarwerkvoordeSalaris-administratieverantwoordelijkvoorhetadministratievetrajectvandeexpatsendecollegasdienaaranderelandenwerdenuitgezonden.EndatwasechtMarrysding.Ervaltaltijdwelwatteregelen.Expatsvragenveelaandachtomdatzeineenanderlandzijnmeteenanderecultuurandereregelseneenanderetaal.Mijnteleoongingsomsopdegekstetijdenvoorraadendaadsomsmetdevraagoikeveneenloodgieterkonregelenvooreenuitgezondencollega.EchtjemaaktvanallesmeeverteltMarry.Hetwasuitdagendomtedoenomdateropfscaalenjuridischgebiedveelspecifekezakengeregeldmoetenworden.Ikhebdataltijdmetheelveelpleziergedaan.KeuzesmakenMarrywasaltijdalseenvandeeerstenopkantoorenomdatze95kilometermoestreizenvanuitOssendrechtvertrokzeergvroeg.MensenverklaardenmesomsvoorgekomzonastandateleggenvoorjewerkmaaralsjeleukwerkhebtmaaktzonreistochnietuitEndoordatikervroegwaskonikookweervoordeflesnaarhuishoeweldatnietaltijdlukte.Jevoeltjever-antwoordelijkvoorjewerkensomsmoeterdaneerstietsa.Ikweetdatikmijnwerkenmijncollegasgamissenmaarhetistijdomeenstapjeterugtedoen.Ikhebaltijdnaardevoormijbestebalansgezochtendelaatstetijdwasdiebalansvertezoeken.Ikkiesnuvoormijnmanenmijzelenikziewelwaternaardebalansopmijnpadkomt.IkblijHuntsmanvolgenwantikvoelmeergbetrokkenbijhetbedrijendecollegas.Duswieweettotziens. 8ArdHagendijkTrainingAdviserDoordeveranderingenindeUpstream-enDownstreamorganisatiesluithethuidigebeleidnietlangeraanopdebehoetenvanhetbedrijenvandeoperators.Wewillendateeniedergoedisuitgerustmetdejuistekwaliteitenvoorhetwerkdatwijhenvragentedoenndatervoldoendeontwikkel-endoor-groeimogelijkhedenzijn.Daaromkijkenweandersnaardeopleidingenhetbijbehorendebeloningssysteem.DewerkgroepvoorhetOpleidings-Ontwikkelingsbeleidheethardgewerktdeagelopenmaanden.Dewerkgroepdieverantwoordelijkisvoorhetpromotiebeleidisnuhardaandeslag.ArdWijhebbenonseerstgerichtopdemaniervanoplei-den.KandatlogischerKanhetexibelerzowelvoordeoperatorsalsvoordeorganisatieMeerfexibiliteitAlsnelbleekdatdehuidigemethodieksomstotstagnatieleidtomdateenoperatoreersteengehelesectieindeabriekmoetkennenenvolledigmoetbeheersenvoordatdezeeenstapverderkandoen.Ditissomsrustrerendvoordeoperatormaarookvoordeorganisatieomdatdeoperatornognietoveralingezetkanworden.ArdDaaromgaanwenaareensysteemwaareenoperatoreersteenbepaaldebasisbeheerstoverallewerkgebiedenindebetreendeabriek.Hierhaaltdeoperatordeelcertifcatenvoor.Dangaanwedoornaareenvolgendniveauwaarwedekennisverdiepenenzoverder.Ditbiedtzowelhetindividualsdeorganisatiemeerexibiliteit.DitsysteemblijtgebaseerdopPrismaHuntsmanHollandsuniormeabrieksopleidingmaarwekennenstraksweleenandereopbouw.JebegintmetlerenvoorBasisOperatorengaatdandoorvoorrespectievelijkBuitenOperatorAllroundOperatorControlekamerOperatorenWaarnemer.OntwikkelingvastleggenUiteraardgaanwedezeontwikkelingvastleggeninonsPerormanceManagementsysteemevenalsdeontwikkelingsbehoetenvanuitdeoperator.ArdOpdezemanierborgenweontwikkelingbinnenonzeproductieorganisatie.DeverwachtingisdathetnieuweOpleidings-enOntwikkelingsbeleidnadezomeringevoerdwordt.Wewerkennuaandebeloningsstructuurdierechtdoetaanditnieuwebeleid.Datvraagtomzorgvuldigheidduswenemendetijdomhetgoedtedoen.Hierwillenwedanweereenaantaljarenmeevooruitkunnen.upHethuidigeOperatorOpleidings-enOntwikkelings-beleidvindtzijnoorsprongin2006.Sindsdietijdiserveelveranderd.Nadewijzigingenindeproductieorganisatievorigjaarwerdhettijdhetbeleidhieropaantepassen.heonlywayisT8 Spreekbuisapril20149JohnreageerdeopaanradenvanzijnmoedernetalszovelenindietijdruimveertigjaargeledenopeenadvertentievanICIindekrant.Nazijndiensttijdwildehijnietterughetbanket-bakkersvakindathadhijwelgezien.Duskwamhijopeendonderdagopgesprekwerdhijopeenvrijdaggekeurdenstarttehijinhetmagazijnopzaterdag.VanuithetmagazijnnamJohndestapnaarFormulatiesendaarmeebegonzijncarrirealsechteFormulatieman.Datwerdnogwelevenonderbrokenmeteenstapterugnaarhetmagazijntoendevolcontinuedienstzijnfamilieietsteveelwerdmaareenpaarjaarlaterwashijweerterug.Deaantrekkingskrachtwasgewoonnooitverdwenen.JohnJebentbezigmetjehanden.Hetisimmersdeminstgeautomatiseerdefabriekdiewehebbendusjemoetnogeenheleboelzelfdoen.Omdatwewerkenmeteenbatch-procesisgeenenkeledaghetzelfdewemakenzoveelverschillendeproductenopeendag.Ikhoudgewoonvandeafwisseling.Enalsjeerovernadenktdanlijkthetwelheelergophetbakkenvaneencake.Hetdraaitallemaalomdejuistehoeveelhedenendejuistewijzevanbereiding.Daarvaltofstaathetproductmee.Zogekisdusdestapvanbakkernaaroperatorniet.HetdraaitallemaalomdejuistehoeveelhedenohnvanAakenisditjaar41jaarindienstenhetmerendeelvanzijndienstverbandheetinhettekengestaanvanFormulaties.Datalleenisalbijzonder.HeteitdatJohnvoorzijnstartbijICIeenheelanderlevenalsbanketbakkerhadismisschiennogwelmeer.WanthoewordjevanbanketbakkernoutochoperatorDatzijntochtweeheelverschillendewereldenIkhebzoveeldingenmeegemaakt.IkhebdeeerstebatchesformulatiesmeegemaakthebnieuweoperatorsopgeleidenFormulatiesziengroeien.Ikhebnogwelommeheengekekenindiejarenmaarikzathiergewoongoed.Enmetleukecollegasishetgeenstrafomnaarjewerktegaan.Tijdenveranderenwel.Hetisallemaalzoserieustegenwoordigermagwatmijbetreftwelmeergelachenworden.IkkanmenogherinnerendatwevroegermetdebusnaardekantinebovenhetEI-gebouwgingenendatwedaartijdenshetetengingenklaverjassen.Somsliepdateentikkieuit.Datsoortdingenkunnennunietmeerendatsnapikook.Maarwatmeerloltijdenshetwerkdatzouzouhetwelaangenamermaken.Ikvindhetmooiomteziendatheterisenikkijkernaaruitomaandeslagtegaanindenieuwefabriek.Hetdoetmealleennietmeerzoveelalsvroeger.Hetisgoeddatergen-vesteerdwordtinDownstreamwantinhetverledenwasdatwelandersmaarikleefwelbijderegeleerstzienendangeloven.Alsheterisbenikdeeerstediekomtkijken.JWatmaaktFormulatiestochzoleukEnzelsnaveertigjaarverveeltdatnietNadieveertigjaarstaanernugroteveranderingentewachtenvoordeDownstream.DenieuwefexpolyolenabriekdeBigBlendersvoorFormulaties.HoevindjedatDestapnaarFormulatiesJohnhoudtzichaandereceptuur 10amennaareenhogerveiligheidsniveauuntsmanisheteerstechemie-bedrijfdathettoegangs-systeemzodanigheeftaange-pastdatcontractorszichmeteendigitaalveiligheidspaspoortkunnenaanmelden.InmiddelsmakenmedewerkersvanCofelyIndustrieWestophetterreinvanHuntsmangebruikvandesmart-cardomtoegangtothetterreintekrijgen.Op11maartkregenvertegenwoordigersvande5210-bedrijvenuitlegoverhetDigitalSafetyPassport.ZekerheidSiteContractsServiceManagerKeesScholsvanHuntsmanisenthousiastoverdemogelijkhedenvanhetsysteem.Vooronsbedrijisveiligheidheelbelangrijk.Mensendieoponsterreinaanhetwerkgaanmoetenoverdejuistekennisenvaardighedenbeschik-ken.SecureLogisticszorgtvooreenonahankelijkepersoonscon-troleenwaarborgtstraksdoordekoppelingmethetCentraleDiplomaregistervandeSSVVdatwijzekerheidhebbendatdejuistemensenmetdejuistekwalifcatiesaanhetwerkgaan.ContractorskunnenstrakseentoetsbijonsaeggendievervolgensinhetsysteemvanSecureLogisticswordtgeborgd.ZowerkenwijsamenindeRotterdamsehavenaaneennoghogerveiligheidsniveau.ErwerdgekozenvoordekennisenexpertisevanRadialQurnicanvanonzebelangrijksteklanteninBrazilindePolyureatechno-logieentechnischeondersteuningvanHuntsman.MetdePolyureaeenelastomeerdatontstaatnaeenreactietusseneenisocyanaateneenaminemengselzijnintotaalzevenhectaretribuneenvoetpadenwaterproogemaakt.OokwerdovereenoppervlaktevantienhectarePolyureaaangebrachtbijdetoilettenbarskleedkamersenlounges.Dewerkzaamhedenwerdenincircahonderddagenuitgevoerdpreciesoptijdgereedvoordeeerstetestwedstrijd.In2014wordtdeFIFAWorldCupgehoudeninRiodeJaneiroBrazili.HetlegendarischeMaracanStadionnvandegrootstestadionsvandewereldooitgebouwdvoorhetWKvoetbalvan1950moestwelopgeknaptworden.Detribunesmaarookdeloungesboxenkantorenbarsentoilettenmoestenwaterproofgemaaktworden.MaracanStadionwaterproometPolyureaDigitalSafetyPassportHetDigitalSaetyPassportiseendigitaleinormatiedragereensoortbankpasdievoorzienisvanbiometrie.Datwilzeggendateenhandscanvandehouderopdekaartstaat.Depasisdusnietuitwisselbaar.Opdepasstaatalgemeneinormatieoverdehouderennetzobelangrijkookinormatieoverdegevolgdeveiligheidstrainingenen-instructies.Daarnaastisopdekaartruimtevoorbedrijsspecifekeinstructies.DepasisontwikkeldinDeltalinqs-verbandinnauwesamenwerkingmetdeStichtingSamenwerkenVoorVeiligheidSSVVenwordtondersteunddoordebrancheverenigingvandienstverlenendeondernemersindeprocesindustrieVOMI.SHetCofelyIndustrieWestteammethetDSPH PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeafdelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieformulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitformulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstRTGJohanHaaringUitdienstRicardovanHooftBastiaanHoogenboomPaulLubbersMarryRoestAnnemarieVerburgBenoemingen-AlexvanAdrichemvanCostAnalystnaarPUSr.CostAnalyst-MarcGoudappelvanCashApplicationTeamLEADEMEAnaarCostAnalyst-CeesvanOursvanCostControllernaarPUCostControllerRotterdamWilton-ReynoutNijveldvanResearchLabTechniciannaarPUAnalystProcess-RonVermeulevanOperatorIInaarOperatorI-SjorsBuitenhuisvanShutdownCordinatieTeamleadernaarTurnaroundManagerOverleden24-01DeheerJ.Pietersgeborenop9september1941.12-03DeheerW.denHaangeborenop4februari1929.23-03DeheerC.vanZantengeborenop23augustus1927.Jubilarissen25jaar01-05CharlotteKleinjan01-05HeleenvanderGaag35jaar01-06RobWeeninkGeboren11-03IsabelledochtervanMichaenEvgeniyaThijse18-03PellezoonvanBasenPamvanderKooijSpreekbuisapril201411Omtelatenziendatdialoogtussenbewonersenindustriewerktondertekenendedirecteurenvandeomliggendeindustrilebedrijveneenintentieverklaring.HierbijwordenzegeholpendoorkinderenvandeRozenburgsebasisscholendiehunkleurrijkehandtekeningzettennPrinsesLaurentien.DedirecteurengevennamenshunbedrijfaanmethetondertekenenvandeintentieverklaringdeactiviteitenvanKlankbordgroepteblijvenonder-steunenenopentestaanvoordialoogmethunomgevingDePrinseszalmetdeondertekeningrondtweeuurdeopeningverrichtenvooreengrotemanifestatiediedoordeKlankbordgroepwordtgeorganiseerd.oninklijkeopeningvoorveiligheidsmanifestatieRozenburgOpmaandag2juni2014krijgtgebiedRozenburghoogbezoek.HareKoninklijkeHoogheidPrinsesLaurentienzaldeopeningvanhetjubileum-evenementvandeKlankbordgroepSamenVeiligWerkenenWonenverrichten.Hetisnietmeermogelijkomdelaatstefunctietevermelden.KUitnodigingIedereeniswelkomomtussentweeenachtuurhetspektakelaandeJanvanGoyenstraattebezoeken.Voordejongstebezoekersisereenspringkussenenvoordeietsoudereneenchemielabeneenexperimenten-busmetduurzametechnologie.DebrandweerendeVeiligheidsregiozullengrootsuitpakkenmeteendemonstratie.MetDCMRkanineenmeetwagengesnuffeldwordenengasproducentenuitderegiozulleneenwaterstofdemonstratiehouden.Binneninhetvoor-maligdeelgemeentehuisstaanvertegenwoordigersvandebedrijvendielidzijnvandeKlankbordgroepklaaromhetgesprekaantegaanoverhunbedrijfsactiviteitenrisicosenveiligheidsmaatregelenenloopbaanmogelijk-heden.WantduurzamedialoogwerktHareKoninklijkeHoogheidPrinsesLaurentienSindsdegemeenteraadsverkiezingeninmaart2014isRozenburggeendeelgemeentemeervanRotterdammaareengebiedonderbestuurvanRotterdameneengebiedscommissie.PamelaBlok-vanWerkhovenGemeenteBelangenRozenburgheeftmeteenmeerderheidvandestemmenhetvoorrechtvoorzittertezijnvandegebiedscommissie.ZeblijftvoorzittervandeKlankbordgroep. NogtweemaandenendanreizenwijMarjaWoensdregtenMarcGoudappelafnaardeAlpedHuez.Namaandenvanvoorbereidingtrainingnactiesgaanwijop5junidedonatiesverzilverenvoorAlpedHuZespartnervanKWF.Opdezedagkomtallesbijelkaar.OnderhetmotoOpgevenisgeenoptiezettenwijdezekrachtominenergieGraagvragenwijuwsteun.Elkeeurohelpt...httpdeelnemers.opgevenisgeenoptie.nlteamshuntsmanMarjaenMarcvolgentijdenshunbeklimmingenViadepaginavanAlpedHuZeslive.opgevenisgeenoptie.nlkuntuhendegeheledagvolgen.Opgevenisgeenoptie