Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisapril20149JohnreageerdeopaanradenvanzijnmoedernetalszovelenindietijdruimveertigjaargeledenopeenadvertentievanICIindekrant.Nazijndiensttijdwildehijnietterughetbanket-bakkersvakindathadhijwelgezien.Duskwamhijopeendonderdagopgesprekwerdhijopeenvrijdaggekeurdenstarttehijinhetmagazijnopzaterdag.VanuithetmagazijnnamJohndestapnaarFormulatiesendaarmeebegonzijncarrirealsechteFormulatieman.Datwerdnogwelevenonderbrokenmeteenstapterugnaarhetmagazijntoendevolcontinuedienstzijnfamilieietsteveelwerdmaareenpaarjaarlaterwashijweerterug.Deaantrekkingskrachtwasgewoonnooitverdwenen.JohnJebentbezigmetjehanden.Hetisimmersdeminstgeautomatiseerdefabriekdiewehebbendusjemoetnogeenheleboelzelfdoen.Omdatwewerkenmeteenbatch-procesisgeenenkeledaghetzelfdewemakenzoveelverschillendeproductenopeendag.Ikhoudgewoonvandeafwisseling.Enalsjeerovernadenktdanlijkthetwelheelergophetbakkenvaneencake.Hetdraaitallemaalomdejuistehoeveelhedenendejuistewijzevanbereiding.Daarvaltofstaathetproductmee.Zogekisdusdestapvanbakkernaaroperatorniet.HetdraaitallemaalomdejuistehoeveelhedenohnvanAakenisditjaar41jaarindienstenhetmerendeelvanzijndienstverbandheetinhettekengestaanvanFormulaties.Datalleenisalbijzonder.HeteitdatJohnvoorzijnstartbijICIeenheelanderlevenalsbanketbakkerhadismisschiennogwelmeer.WanthoewordjevanbanketbakkernoutochoperatorDatzijntochtweeheelverschillendewereldenIkhebzoveeldingenmeegemaakt.IkhebdeeerstebatchesformulatiesmeegemaakthebnieuweoperatorsopgeleidenFormulatiesziengroeien.Ikhebnogwelommeheengekekenindiejarenmaarikzathiergewoongoed.Enmetleukecollegasishetgeenstrafomnaarjewerktegaan.Tijdenveranderenwel.Hetisallemaalzoserieustegenwoordigermagwatmijbetreftwelmeergelachenworden.IkkanmenogherinnerendatwevroegermetdebusnaardekantinebovenhetEI-gebouwgingenendatwedaartijdenshetetengingenklaverjassen.Somsliepdateentikkieuit.Datsoortdingenkunnennunietmeerendatsnapikook.Maarwatmeerloltijdenshetwerkdatzouzouhetwelaangenamermaken.Ikvindhetmooiomteziendatheterisenikkijkernaaruitomaandeslagtegaanindenieuwefabriek.Hetdoetmealleennietmeerzoveelalsvroeger.Hetisgoeddatergen-vesteerdwordtinDownstreamwantinhetverledenwasdatwelandersmaarikleefwelbijderegeleerstzienendangeloven.Alsheterisbenikdeeerstediekomtkijken.JWatmaaktFormulatiestochzoleukEnzelsnaveertigjaarverveeltdatnietNadieveertigjaarstaanernugroteveranderingentewachtenvoordeDownstream.DenieuwefexpolyolenabriekdeBigBlendersvoorFormulaties.HoevindjedatDestapnaarFormulatiesJohnhoudtzichaandereceptuur