Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
6CultuurschokHetwasvoorMarrywelevenwennenbijHuntsman.MarryDefarmaceutischewereldiswelheelandersdandechemie.Deorga-nisatievanhetbedrijfwasgewooneenkopievanICIdestijdsdusdatwasvertrouwd.Natuurlijkmoetjewennenaannieuwecol-legasensystemenmaarikmoestnoghetmeestewennenaandesfeerencultuur.Hetwasallemaalwatmeergeslotendanwaarikvandaankwamenikhoudvanopen-heidengezelligheid.BijeenverjaardagvanHenkPellenkoftdestijdshoofdPZofeenjubileumdatweetiknietmeerhebikdestouteschoenenaangetrokkenenhebikzijnkantoorvolledigversierd.Datwasdaarvrgeengewoontemaarhetvielgoed.Zoishetuiteindelijktochallemaalgoedgekomen.EindfebruarinamMarryRoestnaruimveertienjaarEenperiodedieveellangerleekomdatiedereenDeeersteHuntsmanMaintenanceConferentiewerdbeginmaartinRotterdamgehouden.MaintenancecollegasuitGeismarWiltonShanghaienRotterdamzatenvierdagenomdetafelomkennisenervaringentedelen.Metonderhoudzijnhogekostengemoeideneennauweresamenwerkingkanveelvoordelenopleveren.Hetwerdenviervruchtbaredagenwaarinnietsonbesprokenbleef.Vancostdriverspersitetotinnovatiesmaarookturnaroundsenveiligheidsleermomentenpasseerdenderevue.Hetbleekdaterveelovereenkomstenzijnmaardaterooknogheelveelvanelkaartelerenvalt.JanvanGoolenRotterdamMaintenanceGroupManagerWatonsbetreftisdithetbeginvanietsmooisengaanweditvakerdoen.MaintenanceonderhoudtcontactenHuntsmanHollandHetbeginMarrybegonin1993bijZenecahetagro-farmaceutischbedrijfdatnetzelfstandigwasgewordennadeovergangvaneendeelvanICInaarHuntsman.IkbenbegonnenopdeafdelingPersoneelszakenenSalaris-administratie.DaarhebikookaldeeersteHuntsman-collegaslerenkennenwantopdezeafdelingziejeiedereenvoorbij-komen.Ikhebertot2000metveelpleziergewerkttotdatZenecagingfuserenmetAstraenhetbedrijfnaarZoetermeerverhuisde.ToenmenbijHuntsmanhoordedatikdaaromwegwildekreegikdevraagofikwildesolliciterenopeennetontstanevacature.Zogeschiedde.OpzoekGrootonderhoud