Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
4ColumnMaxvanderMeerAlgemeendirecteurAllegoederenbulkpackedcargokoeriersbestemdvoorHunts-manendeanderebedrijvenophetterreinkomennueerstlangshetservicecentrum.DoordekomstvanLSC5210aandeMannheim-wegbehoortflevormingopdeMerseywegtothetverledenenisgoederenverkeervanpersonenverkeergescheiden.Deastandnaardebedrijvenabriekenenanderetransportmodaliteitenzoalsderailterminaliskorter.Ditverminderthetaantalateleggenkilometersvoorvrachtwagenssignifcantenlevertperjaareenbesparingopvan35.000kilometersophetterrein.HetnieuweLSC5210isingevuldmetongeveerhonderdtijdelijkeparkeerplekkenenmeteenspeciaalopgeleidteamvanchaueursoperatorsenadministratiemedewerkersverzorgtDenHartoghdetoegangscontrolehetvervoeropdesitehetladenenlossenvantank-wagensentankcontainersendeanderelogistiekewerkzaamheden.HuntsmanenDenHartoghOpeningLSC5210MetdezecolumnhoopikdematevanactiviteitenaantegevenoponzeRotterdam-site.Ergebeurtveelommijheenendaarbeniktrotsop.EindebruariwasHuntsmantrendingtopicopdeonlinemedia.DeredenwashetverschepenvaneencompleetnieuweabriekvanuitBrabantnaaronzesite.Grootnieuwsdeotosennieuwsverslagengingendehelewereldover.Vooronsisheteldersbouwenendantransporterenvaneeninstallatienietnieuw.WijlieteneerderdeiPh-plantsenCrystallisersperbootenvrachtwagennaardesitekomen.EchterCapstonedenieuwepolyolenabriekwasvandusdanigeomvangdathetGROOTnieuwswas.Opditmomentwordtdenieuweabriekgemonteerdenisdebestaandepolyolenabriekinonderhoudmeteengroteturnaround.OokdevoorbereidingenvoordeMDI1-turnaroundzijninvollegang.DetoegangspoortvooralhetvrachtverkeeropdesiteisverplaatstnaardeMannheimweg.DitnieuwelogistiekcentrumLSC5210mochtikop4aprilsamenmetGwendolienFonckPieterDenHartoghDenHartoghenAllardCasteleinPortoRotterdamofcieelopenen.NaastbesparingopkilometersopdesiteismetdezeverplaatsingeenlanggekoesterdewensinvervullinggegaanomdatdesituatiebijdeingangaandeMerseywegeenstukveiligergewordenis.Aldezeprojectenenveranderingeneiseneenanderemaniervanwerken.Verandereniseenproceswaarbijweelkaarmoetenhelpenomsamendeveranderingentoteensuccestemaken.Wemoetenhetoudeloslatenenhetnieuweoppakken.Ditisnietaltijdeenvoudigenikconsta-teerdatdewerkdrukbinnendeorganisatieoploopt.EerderheeteenwerkgroepzichbeziggehoudenmethetvraagstukWerkdrukoDrukWerk.DeconclusiewastoenWezeggentesneljaenteweinignee.Wemoetenalsorganisatiekeuzesmaken.AlsRotterdamManagementTeamhebbenwijheelduidelijkaangegevenditdoenwewelenditdoenweniet.Wehebbenonsambi-tieniveaubijgesteldenrichtenonsopdiedoelstellingendieervoorzorgendatRotterdamzichblijtontwikkelen.AlshavenalschemieclusterenzekeralsHuntsman.WemoetenervoorzorgendatRotterdamThePlaceToBeisvooriedereennuenindetoekomst.MaxvanderMeerenPieterDenHartoghmethetcadeauvanHavenbedrijfRotterdam