Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisapril20145nemennieuwlogistiekservicecentrumingebruikHDesamenwerkingmetHuntsmanomhetcentrumterealiserengaatverderdaneentraditioneleklant-leverancierrelatie.Ookdeinforma-tiesystemenvanHuntsmanenDenHartoghLogisticszijngekoppeldzodathetvoorraadbeheeraltijdactueelis.LSC5210isruim25hagrootbinneneenjaargerealiseerdengebouwdconformdeinterna-tionaleADR-wetgeving.BeterveiligenduurzaamTijdensdeopeningsceremoniewerddoorGwendolienFonckSupplyChainDirectorEuropevanHuntsmanhetbelangvanditcentrumbena-druktHuntsmanzorgtmethaarleveranciersvervoerdersenpartnerservoordat30.000klantordersperjaardeproductiesiteinRotterdamverlaten.Iederedagwillenwebeterzijninhetveiligbedienenvan1.700klanten.CreativiteitinnovatieenduurzamerelatieszijnnodigomprojectenzoalsLSC5210terealiseren.Hetbenuttenvanditlogistiekenetwerkbuitendebedrijfsgrenzenisuniekenzeerwaardevolenzelfseenkritiekesuccesfactoromdiedagelijkseklanttevredenheidtebereiken.ConcurrentiepositieHetHavenbedrijfRotterdamiszeerverheugdmetdekomstvanhetLSC5210.ClusteringvanbedrijvengezamenlijkeontwikkelingvanproductenenintegratievansystemendragenonmiskenbaarbijaaneensterkeenduurzameconcurrentiepositievanhetRotterdamseHaven-gebied.SynergieisdedrijvendekrachtachtereensterkRotterdamschemiecluster.Themorewesharethegreaterourvaluealduspresident-directeurvanHavenbedrijfRotterdamAllardCastelein.untsmanenDenHartoghLogisticshebbenop4april2014hetnieuwelogistiekservicecentrum5210ofcieelingebruikgenomen.HetlogistiekservicecentrumLSCisgevestigdnaasthethaventerreinvanHuntsman5210.DoorgezamenlijkachterhetstuurtestappenvaneentankwagenhebbenPieterDenHartoghDenHartoghLogisticsAllardCasteleinPortoRotterdamenMaxvanderMeerHuntsmandeopeningvanhetLSC5210bekrachtigt.OfcileopeningThemorewesharethegreaterourvalue