Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeafdelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieformulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitformulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstRTGJohanHaaringUitdienstRicardovanHooftBastiaanHoogenboomPaulLubbersMarryRoestAnnemarieVerburgBenoemingen-AlexvanAdrichemvanCostAnalystnaarPUSr.CostAnalyst-MarcGoudappelvanCashApplicationTeamLEADEMEAnaarCostAnalyst-CeesvanOursvanCostControllernaarPUCostControllerRotterdamWilton-ReynoutNijveldvanResearchLabTechniciannaarPUAnalystProcess-RonVermeulevanOperatorIInaarOperatorI-SjorsBuitenhuisvanShutdownCordinatieTeamleadernaarTurnaroundManagerOverleden24-01DeheerJ.Pietersgeborenop9september1941.12-03DeheerW.denHaangeborenop4februari1929.23-03DeheerC.vanZantengeborenop23augustus1927.Jubilarissen25jaar01-05CharlotteKleinjan01-05HeleenvanderGaag35jaar01-06RobWeeninkGeboren11-03IsabelledochtervanMichaenEvgeniyaThijse18-03PellezoonvanBasenPamvanderKooijSpreekbuisapril201411Omtelatenziendatdialoogtussenbewonersenindustriewerktondertekenendedirecteurenvandeomliggendeindustrilebedrijveneenintentieverklaring.HierbijwordenzegeholpendoorkinderenvandeRozenburgsebasisscholendiehunkleurrijkehandtekeningzettennPrinsesLaurentien.DedirecteurengevennamenshunbedrijfaanmethetondertekenenvandeintentieverklaringdeactiviteitenvanKlankbordgroepteblijvenonder-steunenenopentestaanvoordialoogmethunomgevingDePrinseszalmetdeondertekeningrondtweeuurdeopeningverrichtenvooreengrotemanifestatiediedoordeKlankbordgroepwordtgeorganiseerd.oninklijkeopeningvoorveiligheidsmanifestatieRozenburgOpmaandag2juni2014krijgtgebiedRozenburghoogbezoek.HareKoninklijkeHoogheidPrinsesLaurentienzaldeopeningvanhetjubileum-evenementvandeKlankbordgroepSamenVeiligWerkenenWonenverrichten.Hetisnietmeermogelijkomdelaatstefunctietevermelden.KUitnodigingIedereeniswelkomomtussentweeenachtuurhetspektakelaandeJanvanGoyenstraattebezoeken.Voordejongstebezoekersisereenspringkussenenvoordeietsoudereneenchemielabeneenexperimenten-busmetduurzametechnologie.DebrandweerendeVeiligheidsregiozullengrootsuitpakkenmeteendemonstratie.MetDCMRkanineenmeetwagengesnuffeldwordenengasproducentenuitderegiozulleneenwaterstofdemonstratiehouden.Binneninhetvoor-maligdeelgemeentehuisstaanvertegenwoordigersvandebedrijvendielidzijnvandeKlankbordgroepklaaromhetgesprekaantegaanoverhunbedrijfsactiviteitenrisicosenveiligheidsmaatregelenenloopbaanmogelijk-heden.WantduurzamedialoogwerktHareKoninklijkeHoogheidPrinsesLaurentienSindsdegemeenteraadsverkiezingeninmaart2014isRozenburggeendeelgemeentemeervanRotterdammaareengebiedonderbestuurvanRotterdameneengebiedscommissie.PamelaBlok-vanWerkhovenGemeenteBelangenRozenburgheeftmeteenmeerderheidvandestemmenhetvoorrechtvoorzittertezijnvandegebiedscommissie.ZeblijftvoorzittervandeKlankbordgroep.