Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisapril20147afscheidvanHuntsman.binnenHuntsmanMarrykentenMarrykentophaarbeurtookiedereen.Innovember2013zijnerbijHuntsmanavondopnamesgemaaktvooreenkorteflmimpressievanonsbedrij.Dezeflmwordtvertoondopeen40meterbreedLEDschermopstationRotterdamCentraal.HetschermiseencadeauvanhetHavenbedrijaandestadRotterdammetdebedoelingdehavendichterbijdestadtebrengen.Dezeflmkuntusamenmetflmsvananderebedrij-venindehavensindseindmaarttotenmet20junivan1800tot0100uurophetCentraalStationbewonderen.Deflmisooktebekijkenophttpyoutu.beJNnS3eAe-CMbynightVraagbaakMarrywasnaasthaarwerkvoordeSalaris-administratieverantwoordelijkvoorhetadministratievetrajectvandeexpatsendecollegasdienaaranderelandenwerdenuitgezonden.EndatwasechtMarrysding.Ervaltaltijdwelwatteregelen.Expatsvragenveelaandachtomdatzeineenanderlandzijnmeteenanderecultuurandereregelseneenanderetaal.Mijnteleoongingsomsopdegekstetijdenvoorraadendaadsomsmetdevraagoikeveneenloodgieterkonregelenvooreenuitgezondencollega.EchtjemaaktvanallesmeeverteltMarry.Hetwasuitdagendomtedoenomdateropfscaalenjuridischgebiedveelspecifekezakengeregeldmoetenworden.Ikhebdataltijdmetheelveelpleziergedaan.KeuzesmakenMarrywasaltijdalseenvandeeerstenopkantoorenomdatze95kilometermoestreizenvanuitOssendrechtvertrokzeergvroeg.MensenverklaardenmesomsvoorgekomzonastandateleggenvoorjewerkmaaralsjeleukwerkhebtmaaktzonreistochnietuitEndoordatikervroegwaskonikookweervoordeflesnaarhuishoeweldatnietaltijdlukte.Jevoeltjever-antwoordelijkvoorjewerkensomsmoeterdaneerstietsa.Ikweetdatikmijnwerkenmijncollegasgamissenmaarhetistijdomeenstapjeterugtedoen.Ikhebaltijdnaardevoormijbestebalansgezochtendelaatstetijdwasdiebalansvertezoeken.Ikkiesnuvoormijnmanenmijzelenikziewelwaternaardebalansopmijnpadkomt.IkblijHuntsmanvolgenwantikvoelmeergbetrokkenbijhetbedrijendecollegas.Duswieweettotziens.