Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
ColoonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheeteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinormeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoodredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotografeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreeternaardejuisteinormatieteverschaenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidovol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeetuinteressanteideenokopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr21mei2014aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecerticeerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinormatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.comEenheelspektakelOpzaterdag22ebruariwashetteamweerparaatomdevieronderdelenvandenieuweexpolyolenabriekophundefni-tieveplekindebestaandeabriektezetten.Ditwaseenspannendekluswantdemodulesmoesteneerstovereenpijpen-brugwordengehesenenvervolgensoverdenieuweopslagtanksomuiteindelijkophunbestemdeplektekomen.Eenheelspektakeldatdoorveelcollegaswerdgevolgd.Deinstallatiewordtdekomendewekengentegreerdindehuidigepolyolenabriekwaarnahetgeheeleindtweedekwartaalingebruikwordtgenomen.O-SitebouwenPasinseptembervorigjaarisaannemerFBGroupophaareigenterreininHeijningenmetdebouwbegonnen.Indeolie-engaswinningisdezemaniervanbouwendegewoonstezaakvandewereldmaarindechemischeindustrieiseendergelijkegrootschaligepreabricatievrijbijzonder.Dezeaanpakheetwelgrotevoordelenalsersnelheidgemaaktmoetworden.Voorhetbouwenopeenabrieksterreinisnamelijkeentijdrovendvergunningstrajectnodig.Endtterwijllassersftterseninstallateursnetzogoedhunwerkkunnendoenopeenbouwplaatseldersineenminderkwetsbareomgeving.Hetiseenveiligemaniervanwerkendiehetdagelijkseproductieprocesnietbenvloedt.Bijzonderp20ebruarivertrokde400tonwegendenieuwefexpolyolen-abriekvanHuntsmanvanuithetNoord-BrabantseHeijningenoverwaternaarRotterdamBotlek.Voorhettransportwasdeinstal-latieinviermodulesgescheiden.DevolgendeochtendomhalzesarriveerdendezemodulesindeBrittannihavengrenzendaanhaventerrein5210waarzedezeldedagmetveelvakman-schapdoordermaMammoetopdekadewerdengezet.O