Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
10amennaareenhogerveiligheidsniveauuntsmanisheteerstechemie-bedrijfdathettoegangs-systeemzodanigheeftaange-pastdatcontractorszichmeteendigitaalveiligheidspaspoortkunnenaanmelden.InmiddelsmakenmedewerkersvanCofelyIndustrieWestophetterreinvanHuntsmangebruikvandesmart-cardomtoegangtothetterreintekrijgen.Op11maartkregenvertegenwoordigersvande5210-bedrijvenuitlegoverhetDigitalSafetyPassport.ZekerheidSiteContractsServiceManagerKeesScholsvanHuntsmanisenthousiastoverdemogelijkhedenvanhetsysteem.Vooronsbedrijisveiligheidheelbelangrijk.Mensendieoponsterreinaanhetwerkgaanmoetenoverdejuistekennisenvaardighedenbeschik-ken.SecureLogisticszorgtvooreenonahankelijkepersoonscon-troleenwaarborgtstraksdoordekoppelingmethetCentraleDiplomaregistervandeSSVVdatwijzekerheidhebbendatdejuistemensenmetdejuistekwalifcatiesaanhetwerkgaan.ContractorskunnenstrakseentoetsbijonsaeggendievervolgensinhetsysteemvanSecureLogisticswordtgeborgd.ZowerkenwijsamenindeRotterdamsehavenaaneennoghogerveiligheidsniveau.ErwerdgekozenvoordekennisenexpertisevanRadialQurnicanvanonzebelangrijksteklanteninBrazilindePolyureatechno-logieentechnischeondersteuningvanHuntsman.MetdePolyureaeenelastomeerdatontstaatnaeenreactietusseneenisocyanaateneenaminemengselzijnintotaalzevenhectaretribuneenvoetpadenwaterproogemaakt.OokwerdovereenoppervlaktevantienhectarePolyureaaangebrachtbijdetoilettenbarskleedkamersenlounges.Dewerkzaamhedenwerdenincircahonderddagenuitgevoerdpreciesoptijdgereedvoordeeerstetestwedstrijd.In2014wordtdeFIFAWorldCupgehoudeninRiodeJaneiroBrazili.HetlegendarischeMaracanStadionnvandegrootstestadionsvandewereldooitgebouwdvoorhetWKvoetbalvan1950moestwelopgeknaptworden.Detribunesmaarookdeloungesboxenkantorenbarsentoilettenmoestenwaterproofgemaaktworden.MaracanStadionwaterproometPolyureaDigitalSafetyPassportHetDigitalSaetyPassportiseendigitaleinormatiedragereensoortbankpasdievoorzienisvanbiometrie.Datwilzeggendateenhandscanvandehouderopdekaartstaat.Depasisdusnietuitwisselbaar.Opdepasstaatalgemeneinormatieoverdehouderennetzobelangrijkookinormatieoverdegevolgdeveiligheidstrainingenen-instructies.Daarnaastisopdekaartruimtevoorbedrijsspecifekeinstructies.DepasisontwikkeldinDeltalinqs-verbandinnauwesamenwerkingmetdeStichtingSamenwerkenVoorVeiligheidSSVVenwordtondersteunddoordebrancheverenigingvandienstverlenendeondernemersindeprocesindustrieVOMI.SHetCofelyIndustrieWestteammethetDSPH