Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
8ArdHagendijkTrainingAdviserDoordeveranderingenindeUpstream-enDownstreamorganisatiesluithethuidigebeleidnietlangeraanopdebehoetenvanhetbedrijenvandeoperators.Wewillendateeniedergoedisuitgerustmetdejuistekwaliteitenvoorhetwerkdatwijhenvragentedoenndatervoldoendeontwikkel-endoor-groeimogelijkhedenzijn.Daaromkijkenweandersnaardeopleidingenhetbijbehorendebeloningssysteem.DewerkgroepvoorhetOpleidings-Ontwikkelingsbeleidheethardgewerktdeagelopenmaanden.Dewerkgroepdieverantwoordelijkisvoorhetpromotiebeleidisnuhardaandeslag.ArdWijhebbenonseerstgerichtopdemaniervanoplei-den.KandatlogischerKanhetexibelerzowelvoordeoperatorsalsvoordeorganisatieMeerfexibiliteitAlsnelbleekdatdehuidigemethodieksomstotstagnatieleidtomdateenoperatoreersteengehelesectieindeabriekmoetkennenenvolledigmoetbeheersenvoordatdezeeenstapverderkandoen.Ditissomsrustrerendvoordeoperatormaarookvoordeorganisatieomdatdeoperatornognietoveralingezetkanworden.ArdDaaromgaanwenaareensysteemwaareenoperatoreersteenbepaaldebasisbeheerstoverallewerkgebiedenindebetreendeabriek.Hierhaaltdeoperatordeelcertifcatenvoor.Dangaanwedoornaareenvolgendniveauwaarwedekennisverdiepenenzoverder.Ditbiedtzowelhetindividualsdeorganisatiemeerexibiliteit.DitsysteemblijtgebaseerdopPrismaHuntsmanHollandsuniormeabrieksopleidingmaarwekennenstraksweleenandereopbouw.JebegintmetlerenvoorBasisOperatorengaatdandoorvoorrespectievelijkBuitenOperatorAllroundOperatorControlekamerOperatorenWaarnemer.OntwikkelingvastleggenUiteraardgaanwedezeontwikkelingvastleggeninonsPerormanceManagementsysteemevenalsdeontwikkelingsbehoetenvanuitdeoperator.ArdOpdezemanierborgenweontwikkelingbinnenonzeproductieorganisatie.DeverwachtingisdathetnieuweOpleidings-enOntwikkelingsbeleidnadezomeringevoerdwordt.Wewerkennuaandebeloningsstructuurdierechtdoetaanditnieuwebeleid.Datvraagtomzorgvuldigheidduswenemendetijdomhetgoedtedoen.Hierwillenwedanweereenaantaljarenmeevooruitkunnen.upHethuidigeOperatorOpleidings-enOntwikkelings-beleidvindtzijnoorsprongin2006.Sindsdietijdiserveelveranderd.Nadewijzigingenindeproductieorganisatievorigjaarwerdhettijdhetbeleidhieropaantepassen.heonlywayisT8