b'SPREEKBUIS april 2019 SPREEKBUIS april 2019Tijdens deze bijeenkomst hebben de collegas van Geismar (US), Caoijing (China), Wilton (UK) en Rotterdam een inventarisatie gemaakt van de ver-schillende verbeterprojecten die in deze Wave opgepakt kunnen worden. Op de verschillende locaties zijn de resultaten van de vorige Wave zicht-baar, o.a. in het stabiel draaien van de fabrieken. Het leren van elkaar, maar ook samen een oplossing zoeken vanuit de verschillende invalshoeken is erg waardevol. Het samenwerken met de andere locaties aan een gezamenlijk probleem, geeft me veel energie. Het is bijzonder om te zien,uitgevoerd worden, dragen hierwe een paar veelbelovende pilots dat je ondanks de verschillen inallemaal aan bij. Dat is van het verho- gedaan en we gaan nu doorstappen cultuur en sites, toch tegen dezelfdegen van de hands-on-tool tijd, tot hetnaar implementatie, vertelt Jasper problemen aanloopt, vertelde eenvervangen van een tank, tot hetRutten, Advanced Analytics Manager van de initiative owners tijdens deinzetten van Advanced Analytics. Erbinnen het GET. GRIP bijeenkomst.is al veel data beschikbaar, waar weMedio april kwamen de collegas van veel meer kunnen doen. Het gaanhet GRIP-programma bij elkaar in De focus op de site ligt duidelijk opnaar een sustainable, data driven-cul- Rotterdam, waar zij verdere stappen het betrouwbaar en stabiel draaientuur hebben we duidelijk al ingezet ennemen voor het uitvoeren van de op betrouwbaarheid van de fabrieken. De projecten diebinnen het GRIP-programma hebbeninitiatieven in deze tweede Wave. De tweede fase van het Global Reliability Improvement Program (GRIP) is half maart van start gegaan. Bijna alle initiative owners, workstream leads, hetGlobal Excellence Team (GET) en het GRIP-management waren in Geismar voor de start van Wave 2. Het wereldwijde programma, dat gedreven wordt door hetZij worden op de verschillende sites ondersteund door GET (Global Excellence Team) is opgebouwd uit zoge- lokale initiative owners.noemde Waves van 4 maanden waarbij de focus ligt opDe wave is opgebouwd rond 4 forums; bijeenkomsten bepaalde initiatieven. Deze initiatieven vallen onder ver- waarin de workstreamleads en initiative owners uit de 4 PU schillende workstreams; Proces Improvement (PI),manufacturing locaties (Geismar, Shanghai, Wilton en WaysOfWorking (WoW), Maintenance Execution (ME),Rotterdam) fysiek bij elkaar komen, om best practices met Asset Health (AH), Advanced Analytics (AA). Elkeelkaar te delen, samen problemen op te pakken en de workstream wordt geleid door een workstreamlead, dievoortgang van de initiatieven wordt besproken. Daartussen een wereldwijde rol heeft in het Global Excellence Teamzijn de zogenoemde fields; het veldwerk op de betreffen-(GET).de locaties. 14 15'