Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12Spreekbuis | augustus 2016 | 7 Wanneer mogen we weer komen? Het begon met de busreis naar Huntsman, die welgeteld tien minuten duurt, maar voor de kinderen een feestje is. In tegenstelling tot andere jaren startten we nu met de lunch in een van de gastenkamers. Patat, pizza, hamburgers en kroketten... “Zo hé, dat is lekker! Mogen we morgen weer komen?” Tijdens de lunch vertelde Erwin Reitzema (Laboratorium Analyser Engineer) de kinderen wat meer over Huntsman, de diverse (eind) producten en het belang van veiligheid bij alles wat we doen. Bij de MDI 2-fabriek kregen de kinderen onder de deskundige begeleiding van Iris Meijer (Secretaresse), Arentien Riezebos (Process Development Engineer), Fatih Akca (Training Operator) en stagiair Daniel Riet meer over de fabriek en het beroep van Proces Operator te horen. Bij het QC-lab namen Lonneke Audier (Product QC teamleader), Marja Woensdregt (QC Specialist), Jacques van der Berg (Sr. Allround Laborant) en Roy Nirandjan (Sr. Allround Laborant) de kinderen mee in Waarom mag je dat spul (MDI) niet met je handen aanraken; wat gebeurt er dan? Juf (ja, opeens is iedereen een juf)... wat doet u nou eigenlijk bij Huntsman? Waar zijn de rode lichtjes op dat bord in de controle- kamer voor? Het is net een schoolreisje! de wondere wereld van schuimproeven, het waterlaboratorium en het testen van pH-waardes. De labjassen, de veiligheidsbrillen en de handschoenen, allemaal is het even span- nend en hilarisch. “Kijk dan juf... ik ben een Jedi, ik ben Yoda....” Wendy de Vos Coördinator Interne Communicatie Jaarverslag over 2015 Het jaarverslag over 2015 is gepubliceerd. Het jaarverslag bestaat uit een aantal onderdelen: 1. Het bestuursverslag met daarin onder andere een beschrijving van de algemene pensioenontwikkelingen, de fondsspecifieke ontwikkelingen, ontwikkelingen op gebied van beleggingen, risicomanagementbeleid en de kosten van het pensioenfonds. 2. De jaarrekening met financiële gegevens. 3. Het verslag van het verantwoordingsorgaan, de samenvatting van het visitatierapport, de actuariële verklaring en de controle- verklaring van de accountant. Het jaarverslag 2015 kunt u vinden op de website van het pensioen- fonds: www.pensioenfondshuntsman.nl. De website is opgezet volgens het pensioen 1-2-3 systeem. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Het jaarverslag kunt u vinden in laag 3. De Pensioenvergelijker De pensioenvergelijker is ontwikkeld om snel en eenvoudig na te gaan welke verschillen bestaan tussen pensioenregelingen. Dit instrument is ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en is sinds 1 juli beschikbaar voor de deelnemer. Tussen pensioenregelingen bestaan verschillen. Voor deelnemers kan het nuttig zijn deze tegen het licht te houden. Dat geldt bijvoorbeeld bij een wisseling van baan. Door de huidige en toekomstige regeling met elkaar te vergelijken, kan een deelnemer bijvoorbeeld in het arbeidsvoorwaardengesprek zijn pensioen aankaarten en nagaan of hij zelf aanvullende zaken wil regelen. De Pensioenvergelijker geeft invulling aan een bepaling uit de Wet pensioencommunicatie. Daarin staat dat ‘de werkgever er zorg voor draagt dat de werknemer met wie hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt ge- informeerd’. In het Besluit uitvoering Pensioenwet zijn hierover nadere regels opgenomen. Zo is het verplicht de Pensioenvergelijker te ver- strekken met de volgende informatie: - de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet; - de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet; - informatie over de jaarlijkse pensioenopbouw; - de risico’s omtrent de pensioenuitkering; - de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan. U kunt de pensioenvergelijker vinden op de website van het pensioen- fonds (in laag 3). Peter Oostveen, Manager Pensioenfonds Pensioenfonds De vragen en het enthou- siasme waren niet van de lucht donderdag 9 juni. Groep 7 van basisschool De Rank uit Rozenburg kwam weer op bezoek bij Huntsman en ik mocht hen begeleiden. Wat een drukte, het plezier spatte er bij de kinderen echt van af.