Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
1 2016 HOOFDREDACTEUR zwaait af WELKOM Annemieke Mariska en Patricia NIEUWJAARSTOESPRAAK Max van der Meer KUNST- EN VLIEGWERK HCl-absorber GOOD TO GREAT Downstream en Supply Chain OP EEN STEINWORP AFSTAND nieuw logistiek magazijn WEEK VAN DE PROCESTECHNIEK Techno Mavo bezoekt Huntsman STAGE IS ervaring opdoen Colofon SPREEKBUIS is het personeels- en relatiemagazine van Huntsman Holland B.V. in Rotterdam. Het heeft een oplage van 1700 exemplaren en wordt sinds 1964 uitgegeven. Spreekbuis informeert oud-medewer- kers en relaties over de bedrijfsvoering en aanverwante onderwerpen. Hoofdredactie Wendy de Vos Eindredactie en cordinatie Monique van Rossum en Wendy de Vos Redactie Ton van der Gaag Ren den Heeten Hans Houps Ans Impens Patricia van der Meijden Birgit Ros Annemieke Rosenquist Mariska Snijders Fotografie Huntsman Holland tenzij anders vermeld De redactie streeft ernaar de juiste informatie te verschaffen maar er kan geen garantie voor correctheid of vol- ledigheid worden gegeven. Overname van materiaal door andere publicaties is toegestaan en vermelding van Spreekbuis als bron wordt daarbij op prijs gesteld. Kopij Heeft u interessante ideen of kopij voor het volgende nummer Draag deze dan vr 23 maart 2016 aan via de redactie. Redactieadres Huntsman Holland B.V. Redactie Spreekbuis Merseyweg 10 3197 KG Botlek- Rotterdam Postbus 1020 3180 AA Rozenburg Tel 0181 292152 communicatiehuntsman.com Twitter huntsmannl Vormgeving en productie LNO drukkerij Zierikzee Spreekbuis wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier Deze uitgave van de Spreekbuis vindt u ook op www.huntsmanspreekbuis.nl 2 Huntsman Holland - onderdeel van Huntsman Polyurethanes - produceert en levert wereldwijd halffabrikaten voor de polyurethaanindustrie. Gedetailleerde informatie over de verschillende producten die Huntsman wereldwijd produceert en activiteiten in Rotterdam is te vinden op www.huntsman.com Wat zal je bijblijven van ruim elf jaar Spreekbuis Wat was n is het meest memorabel Naast de eerste redactievergadering wat een gezellige chaos was dat vind ik het verslag mogen doen van de goede doelen die Huntsman steunt en sponsort een enorme eer. De tentoonstelling voor 50 jaar Spreekbuis inrichten in de bibliotheek in Rozenburg was bijzonder en mooi om te doen. Een slectie maken van 50 jaar archief aan oude teksten gebeurtenissen en natuurlijk fotos. Dan voel je dat het een mensen blad is. Die blijven me altijd bij. Wat is volgens jou de beste verandering aan Spreekbuis Het steeds weer inzetten van nieuwe medewerkers in de redactie. Er is een vaste kern maar dankzij de wisselingen binnen het redactieteam houd je contact met verschillende afdelingen die onderwerpen inbrengen. Wat is typisch Spreekbuis De naam Spreekbuis en de personalia Wie schrijft die blijft Hoe zie jij de toekomst van bedrijfsbladenpersoneelsbladen Spreekbuis Op naar het zestigjarig jubileum Zeker We hebben altijd de directie weten te overtuigen van de toegevoegde waarde van Spreekbuis. Ik geloof dat een combinatie tussen een digitale versie online en een geprinte versie alleen maar meer waarde kan toevoegen. Wat wil je de redactie meegeven Houd elkaar scherp en have fun Jullie hebben een fantastisch leuke taak naast het gewone werk Vertel dit aan zoveel mogelijk andere collegas zodat Spreekbuis van heel Huntsman Rotterdam is en blijft Hoofdredacteur zwaait af irgit Ros Communications Advisor heeft per 1 februari afscheid genomen van Huntsman. Spreekbuis neemt daarmee ook afscheid van een bevlogen vakbekwame betrokken en enthousiaste hoofdredacteur. Een kort interview met de vertrekkend hoofdredacteur. B Birgit rechtsachter geeft de Buis door Spreekbuis februari 2016 3 Patricia van der Meijden Patricia van der Meijden rechts is sinds 2004 in dienst en heeft op diverse afdelingen gewerkt. Sinds 2013 is ze werkzaam voor de afdeling Site Contracts Services. Het lijkt mij leuk om samen met de enthousiaste en diverse groep collegas te werken aan ons mooie personeelsblad. Annemieke Rosenquist Annemieke Rosenquist links werkzaam op de Human Resource afdeling sinds 1 mei 2007 via een uitzendbu- reau en vanaf 1 november 2007 in vaste dienst. Ik denk dat een bijdrage aan de redactie en een baan binnen HR elkaar goed aanvullen. De Personalia wordt door de afdeling HR opgesteld raakvlakken waren er daardoor al. Bovendien bestaat de redactie uit een gezellige actieve groep collegas waar je veel energie van krijgt. Mariska Snijders Mariska Snijders midden in dienst sinds 1 november 2000 bij de afdeling Supply Chain als Freight Cost Controller. Deze afdeling vormt de keten tussen de vele afdelingen leveranciers en logisitieke dienstverleners en is daardoor erg dynamisch. Als vertegenwoordigster vanuit deze afdeling hoop ik een enthousiaste bijdrage te kunnen leveren aan het samenstellen van Spreekbuis samen met de overige redactieleden. De redactie heet welkom De zoektocht van de redactie naar collegas die zes keer per jaar willen assisteren met het schrijven en samenstellen van Spreekbuis is succesvol verlopen. We heten drie collegas van harte welkom. De redactie is enthousiast en ervan overtuigd dat de kennis en brede ervaringen van deze dames bijdragen Spreekbuis succesvol te houden. Met de inzet van deze nieuwe aspirantredactieleden wordt de inbreng van de diverse afdelingen versterkt. 4 Graag wil ik iedereen bedanken voor de geweldige inzet waardoor in 2015 mooie resultaten zijn behaald. Op veiligheidsgebied hadden we een heel ander jaar dan 2014. Er was in 2015 geen enkel incident te rapporteren aan het hoofdkantoor in Houston. Daar mogen we allemaal Huntsman-medewerkers en -contractors bijzonder trots op zijn. Deze goede veiligheidscultuur geeft je de zekerheid om met trots je bedrijf open te stellen. In 2015 hebben we veel bezoekers mogen ontvangen. Niet alleen buitenstaan- ders tijdens de Dag van de Chemie ook Huntsman collegas en studenten komen graag naar Rotterdam om van ons te leren. Het bezoek van Norbord onze op n na grootste klant ter wereld was een groot succes. De heer Wijnbergen CEO van Norbord was erg onder de indruk van de drive n het enthousiasme van het Rotterdam team. De titel Preferred Site is een verdienste van de medewerkers. De kosten stonden in 2015 onder hoge druk. De oude pensioenregeling was niet meer betaalbaar. De nieuwe regeling is voor iedereen een pijnlijke verandering. Ik ben jullie zeer erkentelijk voor de wijze waarop het is opgepakt en ik wil met name Ben de Jong en Peter Oostveen bedanken voor hun bijdrage om de nieuwe regeling vorm te geven en uit te leggen. Daarnaast bedank ik de Ondernemingsraad voor de constructieve samenwerking. De open en eerlijke commu- nicatie tussen bestuurder en ondernemings- raad binnen ons bedrijf is uniek te noemen. Nieuwjaarstoespraak Traditiegetrouw gaf Max van der Meer op de eerste maandag van het jaar zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hieronder een samenvatting. Productie Voor Downstream was 2015 een jaar van voorspoed en tegenslag. Het Big Blender project was een groot succes. Met een gering budget is hier een state-of-the-art blenderinstallatie neergezet voor het blenden van Rigid polyolen n in de toekomst het produceren van Flex formula- ties. Een investering waarmee we laten zien dat we een belangrijke bijdrage leveren aan de Downstream-strategie van de business. Capstone had een buitengewoon moeilijk eerste jaar. De beloofde productie bleef uit. Dit werd vooral veroorzaakt door kwaliteits- problemen. Nu deze problemen zijn opge- lost is het tijd om de beloofde tonnen per maand te produceren om onze klanten van dienst te kunnen zijn. Voor Upstream was 2015 een jaar van verandering. Door het Good to Great project is in de Upstream-organisatie veel gewijzigd. Dit wordt gemeten met twee belangrijke parameters kosten per ton en het volume. Betrouwbaar produceren tegen de laagst mogelijke kosten. Het laatste kwartaal is een flink aantal productierecords neergezet een prestatie van formaat. Binnen het Global Operations Leadership Team worden de drie MDI-locaties met elkaar vergeleken. Rotterdam had op het gebied van kosten een behoorlijke achter- stand omdat het voordeel van goedkoper schaliegas ontbreekt. We zien nu dat het verschil in de kosten minimaal is geworden. Deze geweldige verbetering heeft impact op de besluitvorming voor toekomstige investe- ringen door de business en Huntsman Corporate. Good to Great Dit is het meest succesvolle project dat tot nu toe is uitgevoerd. Het project waar echt een mindset-verandering is gerealiseerd. Om de betrouwbaarheid van de fabriek verder te verbeteren was een totale trans- formatie van de wijze waarop je met elkaar werkt noodzakelijk. Performance manage- ment visueel leiderschap root cause analyse duidelijke kpis 247 zichtbaar op de white boards. Inmiddels is in Upstream Wave 2 gestart. We starten in Downstream met Wave 1 en na de turnaround van MDI 1 starten we in de Maintenance groep. Dit is de toekomst onze toekomst Way to the Top Het meeste onderhoudsgeld wordt uitgege- ven aan een turnaround. Turnarounds zijn complexe gebeurtenissen en daar zijn hoge kosten mee gemoeid. Dit komt mede omdat we de frequentie van de onderhoud- stops hebben veranderd waardoor de complexiteit nog verder is toegenomen. Spreekbuis februari 2016 5 TA Cook een onderhoudsconsultant heeft een beoordeling gedaan. Hieruit bleek dat we het al goed doen maar dat we op verschillende onderwerpen nog kunnen verbeteren in de voorbereiding en de uitvoering. Een goede front-end-loading ofwel op tijd beginnen is de sleutel. Een andere manier van werken sneller slimmer efficinter en dus goedkoper. Het afgelopen jaar hebben we 40 miljoen euro uitgegeven aan investeringen. Een zeer belangrijk project was de installatie van het nieuwe DCS-systeem binnen Upstream. Dankzij de geweldige inzet en drive van iedereen is dit een succesvol IT-project geworden. Daarnaast blijven we investeren in de infrastructuur om de veiligheid en duurzaamheid van havennummer 5210 te verbeteren. ONEurope In 2015 is een enorme transitie ingezet. Misschien nog niet altijd even herkenbaar in Rotterdam en Wilton maar we hebben gekeken naar het service level aan onze klanten. Er zitten veel nieuwe producten in de pijplijn. Rotterdam moet daar met haar productiemiddelen op aansluiten. Het is niet meer denken in volume maar denken in value om ons doel in 2017 te behalen. Dit alles kan alleen worden gerealiseerd door als een ONEurope Team op een andere manier te gaan werken. Een betere samenwerking door de hele organisatie. De uitdaging voor Upstream in 2016 is een recordproductie van MDI-precursor. Erg ambitieus zeker als je kijkt naar de onderwerpen die de productieresultaten kunnen benvloeden. Een goede MDI 1- turnaround vasthouden aan de huidige Overall Equipment Effectiveness-getallen en de betrouwbaarheid van de splitter. Als deze zaken niet goed gaan betekent dit productieverlies en dat is schadelijk voor onze business. Voor Downstream ligt de grote uitdaging om Capstone en de Big Blenders ten volle te benutten. De business-strategie richt de pijlen meer op Downstream. Het is voor Rotterdam belangrijk mee te gaan in deze strategie en daarmee een belangrijke partner voor de PU business te blijven. Ik wil graag mede namens Ben de Jong en het Rotterdam Management Team iedereen nogmaals bedanken voor een geweldig 2015. De resultaten staan. Het is nu belangrijk om door te zetten in 2016. Een gelukkig gezond en mooi 2016. 6 p zaterdag 19 december werd de HCl-Absorber Skid geplaatst in de MDI 2-fabriek. De HCl-Absorber draagt bij aan de betrouw- baarheid van de MDI-fabrieken. In de dagen ervoor waren de twee bijbehorende opslagtanks al op hun plek gezet. Kunst- en vliegwerk O Shell en ExxonMobil investeren in Rotterdamse haven Er wordt flink genvesteerd in de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Shell kondigde in december 2015 aan de raffinaderij in Pernis uit te breiden met een nieuwe installatie waarmee meer soorten ruwe olie verwerkt kunnen worden. De productie verschuift richting lichtere brandstoffen zoals diesel ten opzichte van stookolie. Aan de bouw van de nieuwe installatie die begin 2016 start en eind 2018 voltooid zal zijn zullen tijdens de piek zon duizend mensen werken. Het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil investeert in haar Rotterdamse raffinaderij. Het gaat om een uitbreiding van de Hydrocracker Unit. Met een nieuwe technologie in deze unit zorgt ExxonMobil voor meer hoogwaardige eindproducten waaronder synthetische basisolie en laagzwavelige diesel. Het wordt de eerste raffinaderij in Noordwest-Europa die dit type basisolie gaat produceren. In de ochtend werd de nieuwste aanwinst door firma Mammoet aan wal gebracht bij de kade van het 5210-terrein. De skid was de dag ervoor vanuit Heijningen waar deze bij de FB Group is gebouwd verscheept naar de Brittannihaven. Vervolgens werd deze naar de MDI 2-fabriek getransporteerd en ging even na twaalf uur naast Crystallizer 4 de lucht in om over de pijpenbrug gehesen te worden. Aansluitend werd de unit op zijn plek gezet in de fabriek. Een knap staaltje vakwerk en aangezien een foto meer zegt dan duizend woorden... Spreekbuis februari 2016 7 In veertien weken gaat het team van Downstream en Supply Chain onder leiding van de change agents Anja van Gelder Lean Six Sigma Facilitator Sander Borsboom Senior Engineer Black Belt Onno van Laarhoven Performance Engineer Ronald van der Kooij Customer and Logistics Technology Adviser Rik van der Linde Process Development Engineer aan de slag met een serie maatregelen en werkwijzen die moeten helpen bij het behalen van het G2G-doel meer polyolen produ- ceren op de huidige Flex 1 installatie. We hebben bewezen meer te kunnen produceren met deze installatie maar niet robuust. Bijna 10 van de productieverliezen op de Flex 1-polyoleninstallatie is toe te wijzen aan verschillen in cyclustijden logistieke knelpunten of kwaliteitsproblemen. Problemen die Downstream zelf voor een groot deel in goede samen- werking met Supply Chain kan oplossen. Daarnaast heeft het team zich tot doel gesteld de production lead time te verkorten en om voorraadverschillen van grondstoffen te reduceren. One Goal One Team in From Good to Great is het veranderprogramma voor efficintere productie en levering van Huntsman Rotterdam. Het programma verspreidt zich over onze organisatie. Na Upstream is nu ook Downstream gestart met G2G. Een nieuw team met andere doelstellingen maar met dezelfde G2G-aanpak. Maandag 11 januari was de officile start gevolgd door een bootcamp waarin de teamleden onder andere de titel hebben bepaald die de samenwerking tussen beide afdelingen beschrijft One Goal One Team in ONEurope. 8 ind 2014 heeft de firma C. Steinweg-Handelsveem B.V. de opdracht van Huntsman gekregen om per 1 januari 2016 onze afvullingen te gaan verzorgen. Het afgelopen jaar is door beide partijen hard gewerkt aan de voorbereidingen van dit project met een mooi resultaat. C. Steinweg heeft in ruim een jaar een geheel nieuwe loods neergezet met een vloercapaciteit van 10.000 vierkante meter. Er kan 7.500 ton aan producten in de verwarmde loods opge- slagen worden en 600 ton aan pure MDI in de vriesloods. Per dag worden hier ongeveer twintig tankwagens afgevuld en vertrekken er meer dan veertig vrachtwagens en containers naar onze eindafnemers. Het benodigde afvulvolume wordt uitge- voerd met twee IBC-afvullijnen Intermediate Bulk Container afvullijnen twee drumlijnen en een gecombineerde afvullijn. Al deze lijnen zijn volledig geautomatiseerd volgens de laatste stand der techniek. C. Steinweg-Handelsveem B.V. startte in 1847 met een agentschap in de haven van Rotterdam. Anno 2016 beschikt het bedrijf wereldwijd over terminals. Deze terminals bevinden zich hoofdzakelijk aan zee en richten zich met name op de overslag van metaal- en staalproducten. E Op een steinworpafstand De moderne scanningsystemen voor voorraadbeheer en de administratieve processen zijn in hoge mate geautomatiseerd en maken gebruik van B2B Business to Business connecties. Over duurzaam ondernemen is door C. Steinweg goed nage- dacht. Het magazijn is voorzien van vloerverwarming die wordt gevoed met warm water uit twee grote houtkachels waar gebruikte houten pallets in worden opgestookt. Bovendien is het gebouw gesoleerd met hoogwaardige isolatie en is er gebruik- gemaakt van led-verlichting en zogenaamde spiegelende dakpanelen mirrored roof light. IBCs op rolletjes De drumband Steinweg in n oogopslag Spreekbuis februari 2016 9 Het 50 jaar oude chemiecluster hier in de Botlek nog eens vijftig jaar uitmelken is onhaalbaar. Er moet fors worden genvesteerd in de Rotterdamse petrochemie wil die de volgende vijftig jaar gaan meemaken. Een aantal miljarden euros. Zoals ExxonMobil onlangs aankondigde een miljard euro in een nieuwe kraker te investeren in het Rotterdamse havengebied. Dat is prachtig dat helpt. Dit en meer is te lezen in het artikel dat op 22 januari verscheen in Het Financieele Dagblad. Zo man die fabriek is wel groot Vrijdag 29 januari bezochten 55 leerlingen van PENTA college CSG De Oude Maas uit Spijkenisse onze MDI 2-fabriek in het kader van de Week van de Procestechniek. De tweedejaars leerlingen volgen de Techno MAVO en moeten aan het eind van het jaar een keuze maken kiezen ze voor de procestechniek onderhoud of toch de richting ICT Pieter Lalkens Hans Verbraeken Wat produceert Huntsman Huntsman produceert in Rotterdam MDI en polyolen halffabrikaten waarmee uiteindelijk polyurethaan wordt vervaardigd. Polyurethaan wordt ook wel pur genoemd. Met deze stof kan een veelheid aan producten van kunststof worden gemaakt. Uit de harde variant kan bijvoorbeeld isolatiemateriaal worden geproduceerd maar ook het bij doe-het-zelvers bekende purschuim. De zachte variant wordt verwerkt in onder meer autodashboards coatings bankstellen matrassen en schoenzolen. ONDERNEMEN Rotterdams chemiecluster heeft dringend miljarden nodig vrijdag 22 januari 2016 600 Krantentitel Rotterdams chemiecluster heeft dringend miljarden nodig 1 53 Pieter Lalkens Hans Verbraeken Wat produceert Huntsman Huntsman produceert in Rotterdam MDI en polyolen halffabrikaten waarmee uiteindelijk polyurethaan wordt vervaardigd. Polyurethaan wordt ook wel pur genoemd. Met deze stof kan een veelheid aan producten van kunststof worden gemaakt. Uit de harde variant kan bijvoorbeeld isolatiemateriaal worden geproduceerd maar ook het bij doe-het-zelvers bekende purschuim. De zachte variant wordt verwerkt in onder meer autodashboards coatings bankstellen matrassen en schoenzolen. ONDERNEMEN Rotterdams chemiecluster heeft dringend miljarden nodig vrijdag 22 januari 2016 600 Krantentitel Rotterdams chemiecluster heeft dringend miljarden nodig 1 53 Max van der Meer Rotterdams chemiecluster heeft dringend miljarden nodig Met dit bezoek hebben Ton Zantman Maintenance Engineer CS Danny Baris Buiten Operator US Ewald Pfeiffer Production Support Engineer Arentien Riezenbos Process Development Engineer en Ramon Scheffer Sr. Process Engineer geprobeerd hen de vele mogelijkheden binnen een bedrijf als Huntsman te laten zien. Uiteraard waren de helm veiligheidsbrillen en handschoenen reden tot veel hilariteit want dat is niet stoer. En van die helm gaat je haar in de war ook dat nog. Maar het is wel veilig... en eenmaal buiten of in de controlekamer maakten de fabriek en de enthousiaste verhalen van onze rondleiders indruk. Hopelijk kunnen we over een aantal jaar sommige van deze leerlingen begroeten als stagiair of als collega. Klik hier voor het volledige artikel 10 Stage is ervaring opdoen elle Nieuwland 20 volgt de opleiding AOT Algemene Operationele Techniek aan het Scheepvaart en Transport College STC in Brielle. Als onderdeel van die opleiding loopt Jelle stage bij Huntsman waar hij onder bege- leiding van Arjan Kuipers Shift Supervisor DS kan ervaren wat werken in de chemische industrie inhoudt. Spreekbuis sprak de twee heren op de voorlaatste stagedag van Jelle. Je stage bij de Downstream-fabrieken is bijna voorbij. Hoe vond je het Jelle Deze stageperiode is voorbij gevlogen. Vijf maanden geleden begon ik in de ochtenddienst in de Downstream-organisatie waarbij ik direct werd opgenomen in de C-ploeg. De opleiding die ik volg is een brede opleiding. Van tevoren wist ik hierdoor niet goed wat ik moest verwachten van deze stage. Van huis uit heb ik altijd veel positieve geluiden gehoord over de chemische industrie. Ik was dan ook zeer blij dat ik bij Huntsman stage kon lopen. Wat heb je in deze periode gedaan Jelle Als stagiair loop je mee met de ervaren operators. Ik ben veel in de Variants-fabriek geweest met Ahmed El Arkoubi Allround Operator DS maar heb ook veel uren doorgebracht met Ed van Voorbergen Sr. Operator DS in de controlekamer. Zo heb ik van dichtbij kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij het produceren van Variants-producten maar ook hoeveel aandacht er wordt gegeven aan veiligheid. Arjan Operator is een functie met veel verantwoordelijkheden. In de praktijk lopen en kijken de stagiairs vooral mee met de operators. Soms mogen stagiairs onder toezicht uiteraard ook wel de handen uit de mouwen steken. Als ploeg probeer je een stagiair te motiveren en mee te laten denken in het productieproces. Jelle heeft bijvoorbeeld meerdere keren het statusoverzicht werkover- dracht moeten geven bij het einde van de wacht. J Wat willen jullie tot slot nog kwijt Jelle Ik heb een zeer positief beeld overgehouden van deze stage van de chemische industrie. Ik kan iedereen Huntsman aanbevelen als stagebedrijf. Het bedrijf is sociaal de medewerker staat voorop. Ik weet niet of dit aan de C-ploeg ligt maar ik denk dat het geldt voor het hele bedrijf. De dagdienstmede- werkers en de managers zitten in hetzelfde gebouw als de controle- kamer. Je voelt de betrokkenheid van iedereen. Arjan Downstream ontvangt jaarlijks zon vijf stagiairs die werkervaring op komen doen. Wij begeleiden graag stagiairs want zij zijn de toekomst. Jelle heeft een goede mentaliteit en werkhouding. Ik weet niet wat de toekomstplannen van Jelle zijn maar ik zie hem later graag terug als operator bij Huntsman. Jelle en Ed samen achter de knoppen Spreekbuis februari 2016 11 Personalia Wilt u in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven aan de afdeling Human Resources door middel van het invullen van het mutatieformulier Wijziging Personeelsgegevens. Dit formulier is terug te vinden op de HR Rotterdam pagina op de Huntsman Hub. UIT DIENST John van Drunen Ad Gort Bart Groenenboom Peter Meijers Birgit Ros Klaas de Vries Pensioen Jan van Erp Sjaak Legerstee Roland la Rivire Jubilarissen 10 jaar 01-03 Ruud Jimmink 01-04 Eline van Stiphout 35 jaar 01-03 Bram Klijn 40 jaar 01-04 Gerard den Heijer 01-04 Marcel Hoveling Overleden 26-11 De heer H.J. Boeije geboren op 1 mei 1931. 06-12 De heer H.G. Kuilman geboren op 2 september 1928. 19-12 De heer L.C. Veger geboren op 9 september 1927. 10-01 De heer C.J. Schols geboren op 16 februari 1960. Benoemingen - Sven ter Beek van Training Operator US naar Basis Operator US - Mark Bent van Process Engineer Teamleader naar Downstream Production Manager - Rick Brand van Employee Benefits Pension Fund Administration Officer naar Specialist Compensation and Benefits - Martijn van der Lee van Sr. Experimental Scientist naar Sr. Process Technologist - Donn Leunissen van Production Manager DS naar Rotterdam Site Performance Manager - Hans Schellekens van Upstream Production Manager naar Rotterdam Manufacturing Manager - Marinka Tanis van Salarisadministrateur naar Sr. Payroll Advisor - Richard van Vliet van Production Engineer naar Production Support Teamleader - Arend Jan Zeeuw van Process Development Manager Isocyanates naar Sr. Project Manager Emerald Huwelijk 26-01 Frans van Delft en Erica Groenendijk Geboren 01-01 Musa zoon van Nadeem Chishti en Nabila Riazi 11-01 Jochem zoon van Marc en Ellen Blindenbach 11-01 Link zoon van Danny en Fascal Verhoeven Geschokt en verdrietig hebben wij op 11 januari 2016 kennisgenomen van het onverwachte overlijden van Kees Schols. Kees was ruim 31 jaar in dienst en in die tijd heeft hij zich met grote loyaliteit ingezet voor ons bedrijf. Hij startte als medewerker op de onderhoudsafdeling bij toen nog ICI en heeft in de jaren die volgden vele functies binnen het bedrijf bekleed. Van Engineer bij de Works Engineering Department tot Site Contracts Services Manager vanaf 2011. In 2015 trad Kees toe tot het Rotterdam Management Team. Kees was een zeer gewaardeerde en geliefde collega die respect afdwong door zijn professionaliteit grote inzet betrokkenheid en vriende- lijkheid waarmee hij zijn werk verrichtte. Zijn deur stond altijd open voor advies een praatje of een geintje. Hij stond als vertrouwenspersoon voor iedereen klaar en was erg trots op zijn werk en bovenal op zijn medewerkers. Kees was een bruggenbouwer hij kon met iedereen opschieten en had oog voor de relatie zowel met directe collegas als met zijn werkrelaties. Kees wist precies wat hij wilde en door zijn rustige en competente manier van werken kreeg hij veel van mensen gedaan. Voor Kees wilde je een stapje extra doen hij motiveerde op geheel eigen wijze zijn team zijn collegas. Het beste voorbeeld daarvan zijn wel de appeltaarten die Kees met liefde bakte en als beloning inzette. Met appels en walnoten van eigen land. Hij bakte ze het liefst per vier en soms meer tegelijk en de taarten vonden hun weg over de gehele site. Kees praatte graag over zijn gezin en zijn appel- en walnotenbomen. Hij was een bourgondisch familiemens die onder andere de familie- barbecues tot in de puntjes organiseerde. Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin en naaste familieleden. Wij wensen hen alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Kees we zullen je elke dag missen. Je vakmanschap je wijsheid en je vriendschap. Directie en collegas Huntsman Holland In memoriam Kees Schols 1960 - 2016 11 JAAR SPREEKBUIS 65 uitgaven VAN REDACTIE-ASSISTENT naar hoofdredacteur FOTOGRAAF tekstschrijver REDACTEUR interviewer CREATIEF spitsvondig SPELEN MET WOORDEN ad rem KRITISCH betrokken VERANT- WOORDELIJK smaakmaker VLOTTE PEN We gaan je missen DE SPREEKBUIS REDACTIE Ans Annemieke Hans Mariska Monique Patricia Ren Ton Wendy