Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
12015FOCUSOPVEILIGHEIDProcesSafetyWorkshopTHEPLACETOBENieuwjaarstoespraak2015HETFAMILIEHUISnieuwedirecteurVLIEGSIMULATORPROCESINDUSTRIElevensechtesituatiesWEEKvandeProcestechniekFAMILIESPORTOFSPORT-FAMILIETouchRugbyBOLLYWOODSTERRENININDIAHenk-JanenAnnemarieBassaBEZOEKTechnologischGezelschap ColoonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheeteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinormeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoodredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotografeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreeternaardejuisteinormatieteverschaenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidovol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeetuinteressanteideenokopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr25maart2015aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecertifceerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinormatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.com2ndeweekvan12januariwerdinRotterdameenProcessSaetyWorkshopgeorganiseerdvoordeledenvanhetONEuropeTeamvanSteenWeienHansenVicePresidentPolyurethanesEAIMESiteManagersvanSystemHouseshetRotterdamManagementTeamencollegasvanonzeThermoplasticPolyurethanesbusiness.DaarnaasthieldTonyHankinsPresidentPolyurethaneseenTownHallsessieinhetbedrijsrestaurantvanHuntsman.Intotaalontvingenwijzondertigbuitenlandsecollegasopsite.I Spreekbuisfebruari201533EenshelterwordtopzijnplekgezetOpmaandagarriveerdendeeerstegastenwaar-onderLizMcDanielVicePresidentGlobalEHSeneenaantalcollegasvandecorporateEHS-afdeling.Voorhenwasindemiddageenplanttourgeorgani-seerd.OpdezewinderigemiddagbezochtenzezoweldeMDI2-fabriekalsdeDownstream-fabrieken.OpdinsdagmiddaggafTonyHankinszijnpresentatieinhetbedrijfsrestaurant.CollegaswareningrotegetaleaanwezigomvanTonytehorenhoehetmetdePU-divisiegaatenhoeRotterdamdaareenbelangrijkerolinspeelt.ProcessSafetyWorkshopDeProcessSafetyWorkshopwerdvoorafgegaandooreenposterpresentatie.Tiencollegaspresen-teerdenindezepostersessieverschillendeprocesssafetyonderwerpenaandedeelnemersvandeworkshopDCSTripAlarmmanagementHazopLOPAReliefBlowdownFacilitySitingstudyQuantativeRiskAssessmentMaintenanceInspectionsSafetyCriticalTaskSelectionEHSCriticalProceduresInongeveertienminutenkregendedeelnemersdieinvijfgroepenwareningedeeldeenpresentatieoverhetonderwerpenkondenvragenwordengesteld.Deposterpresentatiesdiendenalsintroductieopdeonderwerpenindeworkshop.Opwoensdag14januariwasdeProcessSafetyWorkshopwaardeledenvanhetONEuropeTeamvanSteenWeienHansenSiteManagersvanSystemHouseshetRotterdamManagementTeamencollegasvanonzeTPU-businessactiefaanhetwerkgingenmetprocesssafety.Focusopveiligheid 4TheplaceNieuwjaarstoespraak2015p5januarikregencollegasdegelegenheidomelkaartijdensdenieuwjaarsreceptieallegoedsvoor2015tewensen.ZoalsgebruikelijkmaakteMaxvanderMeervandezegelegenheidgebruikomhetvoorgaandejaarsamentevattenendeplannenvoor2015bekendtemaken.Defocusvan20142014wasnietonsmakkelijkstejaar.Maartochvindikdaterverschrikkelijkveelisgepresteerdwaarikiedereenontzettenderkentelijkvoorben.Ikbenwerkelijktrotsopdedingendiewemetelkaarhebbenbereikt.Hetisheeleen-voudignaardezakentekijkendienetnietgoedgingenmaarhetisveelbeteromtekijkennaarwatwlisbereikt.Deocusvan2014wasveiligheidcompliancemilieuenonzeeigengezond-heid.Duidelijkisdatveiligheidnummer1isenblijtwaarbijhetgoedisomoptemerkendatwevooralopgebiedvanprocesveiligheidgoedhebbengescoordmaarerblijvenverbeterpunten.HetRotterdam15-projectisin2014buitengewoongoedagemaakt.WekunnenmettrotsterugkijkenopeengeslaagdRotterdamstraject.Begin2014sprakenwijonzeambitievoorRotterdamuit.Latenwehiernogeensopterugkijken.VeiligheidWijhebbenin2014maarliestvijOSHA-recordablesgeteld.InmijntijdalsdirecteurhebiknieteerderzoveelincidentenaanHoustonmoetenrapporteren.Ditmoetin2015echtanders.Metuitzonderingvanhetincidentwaarbijeenvanonzeoperatorszijnarmblesseerdedoordateenhendelvaneenasluiterabrakwarenalleincidententevoorkomengeweest.HetmaaktnietuitojevoorHuntsmanovooreencontractorwerkt.Wijzijnallenverantwoordelijkvooronzewerkzaamhedenendusookvoordeveiligheidoponsterrein.Ikbenongeloofijkblijdatweinallegelede-renvandeorganisatiemeertijdinveiligheidinvesteren.EenTake5perdagoshitomevenmetelkaaroverveiligheidtepraten.Ditscherptdeocushiermeemakenwedesiteenjeeigenwerkveiliger.DaarnaasthebbenvelenvanjullieinhetvoorjaarmeegewerktaaneenonderzoekoverHighReliabilityOrganisationHRO.Dathoudtineenheelbetrouwbareorgani-satiezoalswediezienbijvliegdekschepenenindenucleaireindustrie.Invergelijkingmethenmaarookmetpolitieenziekenhui-zenmoetenweconstaterendatweopeenaantalpuntenachterlopen.Datheetmijtochwelaanhetdenkengezet.Julliezullenin2015absoluutmeeroverHROhoren.TheplacetobeforinvestmentsLatenwebeginnenmetCapstone.Eenzeersuccesvolprojectmeteenbijzondereaanpakenuitvoering.DeabriekisbuitendesitegebouwdenvervolgensingedeeltennaarRotterdamgetransporteerdwaardezetussenseptember2013enebruari2014opdesitewerdgemonteerd.Indezomervan2014wasdeabriekklaaromteproduce-ren.DebouwvandeBigBlendersisietsminderspectaculairmaarookhierzijnwezeervernieuwendindeuitvoering.ProjectVenatorisVenator2.0gewordenmaarisnietgestopt.Debusinessheetverzochtdeuitvoeringvanditprojectteaserenendescopeaantepassenvoorminderahankelijkheidvanhetchloorcluster.Weverwachtenhiermeebegin2016operationeeltezijn.DewerkzaamhedeninMDI-1voerenwevolgensplanninguitin2016.TijdensdekomendeturnaroundopMDI-2zalhetDCS-systeemcompleetwordenvervangeneengroteuitdagingvoorhetheleteam.In2014isonsMES-systeembijdeDownstream-abriekenvervangen.Dekennisvanditsysteemwordtmetdedagbeter.O Spreekbuisfebruari20155MaxvanderMeerAlgemeendirecteurWatgaanwedoenin2015Fromgoodtogreatin2015.OnzeambitiesluitprimaaanbijdevisieONEuropevanhetnieuweEuropeseLeadershipTeam.Rotterdamisonderdeelvandezevisie.EHSisenblijftaltijdnummer1.Ikwilin2015geenvervelendeincidentenmeerhoeventerapporteren.Weblijveninvestereninonszelfhetplezierinhetwerkmoetblijven.ONEuropezalleidentoteenanderefocuswaarookonzesitemeetemakenkrijgt.DeMDI-2turnaroundishteventvanhetjaar.Daarkunnenwedebusinessmeemakenmaarookbreken.BelangrijkemomentenzijnookdeopstartvanBigBlendersinkwartaal2endestartvanVariantsVision8.3extrareactor-capaciteit.Ikbedankjullienogmaalsvoorwatwesamenhebbenbereikt.MedenamensBendeJongwensikjullieeengelukkigenveilig2015.tobeTheplacetobeforourpeopleHetoverlijdenvancollegaGeorgeLanskwamvoormijalseengroteschok.IkhebjarenlangmetveelpleziermetGeorgesamengewerkt.Enwemissendezegedrevencollega.Daarnaastzienwedatdeorganisatiehetafgelopenjaarisgegroeidmet25nieuwecollegas.Hetisgoedomteziendatooklangeropenstaandevacaturesnuzijningevuld.Deorganisatieisopsterkteenklaarvoordetoekomst.InhetvoorjaarheefteengrootaantalcollegasmeegewerktaanhetonderzoekValueDrivenOrganisationvanBarrett.Indeenqutehebbenjullieaangegevenwatjulliebehoefteszijn.Hetisaanhetmanage-mentteamomditoptepakken.TheplacetobeforourcustomersAfgelopenjaarhaddenwijtemakenmetstakingenenproductieproblemenbijonzeleveranciers.Danrealiseerjejeweerhoebelangrijkhetisombetrouwbareleveran-cierstehebbenmaarjemoeteveneensbetrouwbaarzijnvoorjeeigenklanten.WehebbenweliswaarmeerMDIgeprodu-ceerddanin2013maarnogsteedsbeduidendminderdanin2012.DevoornaamsteoorzakenvandezeOverallEquipmentEffectivenessOEE-verliezenzijndevervuilingvandefabriekenenhettelaatopstartennadeturnaround.DekomendeperiodezullenweveeltijdbestedenaanhetoplossenvandezeproblemenenikverwachteenabsolutefocusopeensoepeleopstartvanMDI-2nadeonderhoudsstop.Downstreamheeftopallefabriekeneenproductierecordjaarachterderug.CapstoneheefthierzekeraanbijgedragenenindeFormulatieszijnweaanhetvoorbe-reidenvoordeopstartvandeBigBlenders.Weziendatdeproductkwaliteitendeconsistentiedaarvansteedsbelangrijkerworden.Daarligtin2015defocus.DegoederesultatenzorgenvooreenhogerebezettingvandeVariantsreactoren.Erwordtin2016eennieuwereactorgeplaatstwaarmeedefootwear-capaciteitwordtverdubbeld.DebusinessblijktdaarmeeallevertrouwentehebbeninonzeDownstream-fabrieken. 6WatishetFamiliehuispreciesInhetFamiliehuislogerenamilieledenvanpatintendiebehandeldwordeninhetErasmusMCKankerInstituut.Ookambulantepatintendiebijvoorbeeldbestralingenondergaankunnenbijonsterecht.InhetFamiliehuiskunnenmensentotzichzelkomenopsteenworpastandvanhetziekenhuis.Gastenkunnenerslapenkokenenwassen.Hetgewonelevenkanzoveelmogelijkdoorgaanendatervarenmensenalsheelfjn.WaaromishetFamiliehuiszobelangrijkvoorkankerpatintenAlsjeamilielidopartnerziekiswiljedichtbijelkaarblijven.Jehoetdannietheenenweerterijdennaarhuiswatveeltijdenenergiescheelt.Envoordepatintinhetziekenhuisishetnatuurlijkeenfjnegedachteomjedierbarenzodichtbijtehebbenalsjezehardnodighebt.WatkunnenmensendoenomtehelpenHetFamiliehuiskrijgtgeenoverheidssteunenisahankelijkvanvrijwilligersendonateurs.Gelukkighebbenwe55antastischevrijwilligersdieonzegastenbijstaanentrouwedonateurs.MaarerblijtveelgeldnodigomhetFamiliehuistekunnenexploiterenendeeigenbijdragevooronzegastenzolaagmogelijktehouden.Iedereendiedatnodigheetmoetbijonskunnenverblijven.HetFamiliehuisheeteennieuwedirecteuruntsmandraagthetFamiliehuisDanieldenHoedeenwarmharttoe.Wemaaktenkennismetdenieuwedirecteurenstellenhaargraagaanuvoor.ZeisnogmaareenpaarmaandendirecteurvanhetFamiliehuismaarvoorRachelMarchalvoelthetalseenwarmejas.Dehuiselijkesfeermooieontmoetingenenpersoonlijkeverhalenmakendatikmesnelthuisvoelde.Datgeldthopelijkookvooronzegastenvoorwieeenplekdichtbijhundierbareninhetzieken-huiszobelangrijkisineenvaakemotioneelzwaretijd.RachelMarchal45woontsamenmethaarpartnerinBarendrecht.NahetarondenvandeHogeHotelschoolinMaastrichtheetzijdiverseoperationelemanagementunctiesophetgebiedvangastvrij-heidendienstverleningvervuld.NaruimzevenjaaralsmanagereenRonaldMcDonaldHuistehebbenmogenopstartenenleidenisRachelper1oktober2014gestartalsdirecteurvanFamiliehuisDanieldenHoed.Hetiseenmooiebrederegelunctiewaarbijjedaadwerkelijkhetverschilkuntmakenvoormensendiehethardnodighebben.Methulpvaneengrotegroepvrijwilligersendonateurszetikmegraaginvoorkankerpatintenenhunnaasten.H Spreekbuisebruari20157LevensechtesituatiesDezesimulatorisbijzonderbijHuntsmanverteltWillemLansTrainingCordinatorUpstreamVolgensmijzijnwijbijPolyurethanesdeeerstediegaanwerkenmeteencontrole-kamersimulator.Jekuntdezesimulatorvergelijkenmeteenvliegsimulatordieindeluchtvaartwordtgebruikt.Jeoeentmetlevensechtesituaties.Desimulatorisexactgelijkaanhetsysteemendeschermenindecontrolekamer.Wehebbenzelsdeinrichtingvaneencontrolekamernagebouwdvooreenzorealistischmogelijkeervaring.Ineersteinstantiezullenwemetdesimulatordecontrolekameroperatorsgaantrainenencertifcerenophetnieuwesysteemendenieuweschermindeling.Maarerzijnnoglegioanderemogelijkhedenwaarbijdesimulatorvanwaardezalzijn.Denkhierbijaancalami-teitentraininghettestenvannieuweabrieks-instellingenvoorzelivegaanenhetopleidentotcontrolekameroperator.VliegsimulatorvoordeprocesindustrieDeMDI2-fabriekkrijgteennieuwbesturingssysteem.Dekomendemaandenwordendebenodigdeaanpassingenindefabriekgedaanenindeturnaroundzullendieaan-geslotenworden.Nadeturnaroundzaldefabriekopgestartwordenmetditnieuwebesturingssysteem.Bijhetnieuwebesturingssysteemhoortookeennieuwevormgevingvandecontrolekamerschermenennieuwesequencen.Uitermatebelangrijkdusdatdecontrolekameroperatorsmethetnieuwesysteemendenieuweschermindelingkunnenlezenenschrijvenvoordatdefabriekopge-startwordt.Daaromwordenzijvanaf18januariingroepjesgetraind.Opeenechtesimulator.IndriestappentotdekernHetnieuwesysteemaciliteertdecontrole-kameroperator.Devormgevingvandeschermenisrustigerneutraler.Zodraerietsawijktinhetsysteemoertriptietsindeabriekdanverkleurtdatinhetscherm.Deoperatorkandaardoordirectzienwaareenprobleemoptreedt.Metdrieklikkenkanhijbijhetprobleemkomen.Daarnaastzijnerdiverseniveausingebouwd.Heteersteniveaugeetineenoogopslagweerhoedeabriekervoorstaat.Ditisvooralvoorhetmanagementbedoeld.Ditschermzallaterditjaarbeschik-baarkomen.Hettweedeniveaugeetdedetailstatusvandeabriekweer.Ditishetbasisschermvoordeoperator.Hijkanhieropzienodeabrieknaarbehorenunctioneert.Wijkthierietsadankandeoperatornaarniveaudrienogdieperhetsysteemin.Danziethijallevatenreactorenleidingenklep-penenpompenenkanhijbijsturen.Niveaudrieisgelijkaanhetgeendeoperatornuzietinhethuidigesysteem.PetjeafWillemzietalleenmaarvoordelenvanhetsysteemdatoverigensnaimplementatienogverderdoorontwikkeldzalworden.SamenmettrainersvanontwikkelaarsEmersonenOTSzalhijdetrainingvandeoperatorsopzichnemen.WillemIkdenkechtdatditsysteemonsgaathelpenomhetniveauvandeoperatorsnogverderteverhogenmetalsgevolgeenbetereprocesssaetyenngbeterekwaliteitvanhetproduct.Petjeavooronsmanagementdathetaangedurdheetwanterwarenaltijdveeltegenargumentenvooreendergelijktrainingssysteem.Maaronsmanagementheetzichersterkvoorgemaaktenikverwachtdathetechtzijnvruchtengaatawerpen.DetrainersopeenrijvanlinksnaarrechtsArnoldVerdoornEmersonDCSengineerHenkLeegwatermanagerOTSCorneltHoofttrainerOTSWillemLansTrainingCordinatorUpstreamBertusVreetrainerOTSenKeesjantHarttrainerOTS 82Donderdag22januariontvingenwij56scholierenvandeTechnomavouitSpijkenisseinhetkadervandeWeekvandeprocestechniek.DezescholierenzulleneindvanhetjaarmoetenkiezenuitderichtingenprocestechniekICToftechnischmedisch.Nahunvmbo-opleidingkunnenzijindierichtingeengerichtevakopleidingvolgen.Nuisdanookdetijdomdezegroepteenthou-siasmerenvoordechemischeindustrieenhetvakprocestechniek.IndeweekvoorhetbezoekkregendeleerlingeneengastlesvanArdHagendijkomhenkennistelatenmakenmetchemieenmetHuntsman.Goedeoorvmbo-leerlingenishetmoeilijkomeenbeeldtekrijgenvandeberoepenindeprocestechniekomdatprocestechnieknietinhetlesprogrammaisopgenomen.Ommeerbekendheidaandezesectortegevenwordtjaarlijksinweek4deWeekvandeProcestechniekgeorganiseerd.VTienjaargeledentoenzijenhaarmanAdrianProjectManagervoorHuntsmaninShanghaiwerktenkwamHesterinaanrakingmetdesportTouchRugbyookwelTouchgenoemd.MetuitzonderingvanhaartijdinAmerikadaarkennenzegeenTouchRugbydusspeeldeHestervoetbalspeeltzijsindsdiendezevoorvelennogonbekendesport.HestertraintdriekeerperweekenookhaarmanAdrianspeeltTouchHetwedstrijdseizoenlooptvanmaarttotaugustusendewedstrijdenzijnverspreidoverEuropa.AlshetevenkanreizenweinhetweekendmethetgezinnaareenwedstrijdishetteverwegdangaikofAdrianalleen.ijHuntsmanhebbenweveelsportievecollegasmaarhoeveelvandiecollegasvertrekkeninaprilnaarAustraliommeetedoenaaneenwereldkampioenschapHesterWilliamsfotoProcessEngineerbijHuntsmanvertegenwoor-digtNederlandbijdeWorldCupTouchRugbydiegehoudenwordtvan29apriltotenmet3mei.EenBritsedieuitkomtvooreenNederlandsteamDeredendatHesterafreistnaarAustraliisvolgenshaarhetgevolgvanhaarliefdevoordesport.IkwilmegraagverderontwikkelenikwildesporthelpengroeienendedeelnameaandeWorldCuphelptdaarbij.Erisextraaandachtdiewegoedkunnengebruiken.HetistekenenddathetgemengdeteamwaarmeeiknaarAustralireisuitzesnationaliteitenbestaat.NederlanderskiezenvaakvoorvoetbalofhockeymaarTouchiseenheelleukalternatiefenerggeschiktvoorhethelegezin.WijwensenHesterveelplezierennatuurlijksuccesinAustrali.WiljedevorderingenvanHestersteamvolgenDankandatviawww.touchworldcup.com.FamiliesportB Spreekbuisfebruari201593voorlichtingisbelangrijkDeleerlingenwerdenontvangenbijhetProcessAnalyserTeamwaarRuudvanderHelmdeleerlingenkennislietmakenmetonlinemetingenendecomplexetechniekdiedaarbijkomtkijken.KevinBijkerkIrisMeijerenTonZantmanverteldenbijdeMDI2-controlekamermeeroverhetberoepvanOperatorhoejezongrotefabriekbestuurtenhoehetMDI-proceseruitziet.TouchRugbywatisdatpreciesTouchRugbyiseenrugbyvariantwaarbijintensieffysiekcontactwordtvoorkomen.Inplaatsvandegebruikelijketacklewordteenspelergetikt.TouchRugbyisontstaaninAustraliindejarenzestigalsspelvoorinhetparkenalstrainingstechniek.Overdehelewereldzijnintussenteamsencompetitiesopgerichtvoordezevriendelijkerugbyvariantdieeropgerichtisblessurestevoorkomen.AandeTouchWorldCupdoen25landenmeewaaronderNederland.Desportwordtgespeeldinzowelmannen-vrouwen-alsgemengdeteams.BijhetPUPRD-laboratoriumnamenMarkSmitenKlaasvanderVeldedeleerlingenmeeindediversetoepassingenvanPU-schuimenverteldenoverhetwerkinhetfosgeen-laboratoriumwaaropkleineschaalhetprocesnagebootstwordt.VolindrukkenenhopelijkmeteengoedbeeldvandeprocesindustrievertrokkendeleerlingenweernaarhetEducatiefInformatieCentruminRozenburg.ofsportfamilie 10nnovember2014isonzecollegaHenk-JanBassavanSupplyChainsamenmetzijnkersverseechtgenoteAnnemarieverhuisdnaarIndiaomdaarbijHuntsmaninMumbaiaandeslagtegaanalsPlanningInventoryManager.WijvroegenaanAnnemarieenHenk-Janomdezegroteveranderinginhunleventebeschrijven.BollywoodsterreninIndiaAnnemarieRegelmatigwordtmijgevraagdwatvoorwerkHenk-JanhierinIndiadoet.OmheeleerlijktezijnpakikdanaltijdhetvisitekaartjevanHenk-Janenverwijsiknaarzijntitel.NietdanHenk-Janhetnietuitlegtikonthoudhetnietzogoed.Henk-JansunctieisPlanningInventoryManagerIndia.Henk-JanvultaanDezecombinatievantakeniseropgerichtdevoorradenondercontroletehoudenendebeschikbaarheidbijdeverkooppuntenteverbeteren.DitdoormiddelvaneengoedeastemmingtussendeinIndiavervaardigdeproductendecontroleoverdegrondstoenhiervoorendeMDIuitRotterdam.TransportbinnenIndiablijteeninkeuitdaging.Hetkijkennaarastandenopkilometerbasisgeetvaakgeengoedbeeldvandeuiteindelijkereistijdenwegensdeuiteenlopendecondi-tiesvandewegenindediversedeelstateninIndia.Ookheetiederedeelstaateeneigenimport-enexportbeleidvoorgoederenbinnenIndia.Eenvandebesteervaringenopwerkgebiedisdewilvancollegasomzakenopordetekrijgenendeinzetomdeorganisatieenhuneigenroldaarinverderteontwikkelen.Hetagelopenjaarisereenontwikkelinggeweestvanchaosnaareengoedunctionerendeorganisatie.HetismooiomdeeluittemogenmakenvanditteamAnnemarieIndiaervarenwealseenlandvanuiterstenenvanmogelijkhedenmaarvooronsookvantegenstrijdigheden.Datwilnietzeggendatietsslechtisojuistgoed.Hetiserenjevindterallesdoorelkaarheeninnstad.Bijvoorbeeldextreemrijkenextreemarmenallesdaartussenin.HetinIndiazijnbetekentwennen.Watdanhetmeestwennenisislastiguitteleggen.EigenlijkisalleswennenomdatjeuitjeeigenvertrouwdewereldjeinNederlandbent.SimpeledingenzoalsjezelverplaatsenoevensnelnaarAppieomboodschappentedoenzijndaarbijvoorbeeldhelemaalnietzosimpel.HetgekstedatwetotnutoehebbenmeegemaaktisdenkikdatwelopenddoorMumbaigevraagdwordenomfguranttespelenineenBollywoodflmozomaaropdeotogevraagdwordenomdatjeeenblankehuidhebt.OokheetHenk-Janeenconictgehadmeteenaapjeineennatuurpark.Eenanderebijzondereervaringishetbezoekenvaneenshopping-mall.DatishierwelveelbeterdaneengemiddeldwinkelcentruminNederland.Grootnieuwenmodern.Hetenigedatjemistishetseervollekaraktervaneenoudebinnenstadmetterrasjesenpleintjes.Voorallenieuwsgierigenonderonsdieopzoekzijnnaarhtantwoordopdecultuur-verschillenkaniknogweleengoedereisgidsadviseren.OkomeensopdekofeenervaarhetzelOnsverzoekisdanwelomnaargoedHollandsgebruikeenheerlijkstukjekaasmeetenemenLiesuitIndiaHenk-JanenAnnemarieBassaI Spreekbuisfebruari201511PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeafdelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieformulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitformulieristerugtevindenopdeHRRotterdampaginaopdeHuntsmanHub.IndienstDownstreamRogerJeremiasseUpstreamGerbenPeerBenoemingen-DannyBarisvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-BrianvanDijkvanBuitenOperatorUSnaarAllroundOperatorUS-MichielJumeletvanTrainingOperatorUSnaarBasisOperatorUS-FransKaffavanBuitenOperatorDSnaarAllroundOperatorDS-MichaelLokkervanSr.OperatorUSnaarCCROperatorUS-LennartMaliepaardvanBuitenOperatorUSnaarAllroundOperatorUS-PeterMullervanMDIManufacturingChemistnaarSr.MDIManufacturingChemist-MennovanderReijdenvanAllroundOperatorDSnaarSr.OperatorDS-KevinSmitsvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-ChristiaanVerbaanvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-MarcVerheijenvanProjectManagernaarSr.ProjectManager-EdwinWassinkvanAllroundOperatorUSnaarSr.OperatorUSOverleden09-12DeheerA.vandenRijkgeborenop21juli1949.17-12DeheerC.Beergeborenop19november1931.20-12DeheerJ.vanLoongeborenop16augustus1931.03-01DeheerJ.Prinsgeborenop16juli1921.04-01DeheerJ.Paulusgeborenop20december1928.UitdienstMarkvanMeggelenJubilarissen10jaar01-03HansBezemer01-03JohnMooiman01-03MarcBlindenbach01-04JohanWittekoek20jaar01-03DennisKluijtmans01-03MarcoPronk01-04MarkBaumann01-04MarcVerheijen25jaar01-03DinoDijksman01-04DaveLagerweij30jaar03-04BertRenirie35jaar31-03HansHaak01-04LeoGeveling40jaar19-03JanKerkhofPensioenJanKleijburgGerardBreemanBijHuntsmanwasdeaftrapvandereisdienoglangsdiverseanderebedrijvenzouleiden.NaeenintroductieoverHuntsmangafProcessReliabilityEngineerenoudTG-lidFolkertdeKoningeenpresentatieoverdechemischeprocessenbijHuntsman.HoemaakjenudeverschillendesoortenMDIenPolyolHoezietdateruitinscheikundigeformulesWathoudthetwerkvaneenprocessengineerbijHuntsmaninNaalletheoriewashettijdvooreenbezoekaandeMDI2-fabriek.SamenmetBasHermansProcessEngineerUpstreamverzorgdeFolkerteenrond-leidingronddefabriekenindecontrolekamerwaarbijveelverteldmaarookzeerveelgevraagdwerd.HetbleekeeninteressanteochtendvoorzowelHuntsmanalsvoorhetTechnologischGezelschap.Wellichtzienwijsommigenterugalscollega.Geboren06-01OscarzoonvanMard-JanMeijersenFannyStrtz05-02YwanzoonvanJessicaWoltersenJan-KeesdenHartogMeteenluidparadimethylOpwoensdag4februarihaddenwijtwintigledenvanhetTechnologischGezelschapTGTUDelftopbezoek.HetbezoekaanHuntsmanisonderdeelvanhunjaarlijkseBeneluxreiswaarindiversebedrijvenindeBeneluxbezochtworden.Hetisnietmeermogelijkomdelaatstefunctietevermelden.ParadimethylisdeafkortingvandestofParadimethylaminobenzaldehyde.HetmakenvandezestofwasonderdeelvanhetpracticumOrganischeChemieaandeTU-Delft.BijhetTechnologischGezelschapishieruiteenwelbekendliedontstaandatbijvoorkeurluidgezongenwordt. Hetismijnrustpuntineenzwaretijd.IBANNL27INGB0000007585Watfjnomeentweedethuistehebbendichtbijmijnziekedochter.Warmtegezelligheideenluisterendooreneenarmomjeheenalsjehetevennietaankunt.Intijdenvanziektewiljebijelkaarzijn.InhetFamiliehuisDanieldenHoedlogerenfamilieledenvanpatintendiewordenbehandeldinhetErasmusMCKankerInstituut.HetFamiliehuisisafhankelijkvangiften.SteuntuonsalsdonateurGroeneHilledijk2993075EARotterdam010-7041105familiehuiserasmusmc.nlwww.familiehuis.nl