Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisfebruari20155MaxvanderMeerAlgemeendirecteurWatgaanwedoenin2015Fromgoodtogreatin2015.OnzeambitiesluitprimaaanbijdevisieONEuropevanhetnieuweEuropeseLeadershipTeam.Rotterdamisonderdeelvandezevisie.EHSisenblijftaltijdnummer1.Ikwilin2015geenvervelendeincidentenmeerhoeventerapporteren.Weblijveninvestereninonszelfhetplezierinhetwerkmoetblijven.ONEuropezalleidentoteenanderefocuswaarookonzesitemeetemakenkrijgt.DeMDI-2turnaroundishteventvanhetjaar.Daarkunnenwedebusinessmeemakenmaarookbreken.BelangrijkemomentenzijnookdeopstartvanBigBlendersinkwartaal2endestartvanVariantsVision8.3extrareactor-capaciteit.Ikbedankjullienogmaalsvoorwatwesamenhebbenbereikt.MedenamensBendeJongwensikjullieeengelukkigenveilig2015.tobeTheplacetobeforourpeopleHetoverlijdenvancollegaGeorgeLanskwamvoormijalseengroteschok.IkhebjarenlangmetveelpleziermetGeorgesamengewerkt.Enwemissendezegedrevencollega.Daarnaastzienwedatdeorganisatiehetafgelopenjaarisgegroeidmet25nieuwecollegas.Hetisgoedomteziendatooklangeropenstaandevacaturesnuzijningevuld.Deorganisatieisopsterkteenklaarvoordetoekomst.InhetvoorjaarheefteengrootaantalcollegasmeegewerktaanhetonderzoekValueDrivenOrganisationvanBarrett.Indeenqutehebbenjullieaangegevenwatjulliebehoefteszijn.Hetisaanhetmanage-mentteamomditoptepakken.TheplacetobeforourcustomersAfgelopenjaarhaddenwijtemakenmetstakingenenproductieproblemenbijonzeleveranciers.Danrealiseerjejeweerhoebelangrijkhetisombetrouwbareleveran-cierstehebbenmaarjemoeteveneensbetrouwbaarzijnvoorjeeigenklanten.WehebbenweliswaarmeerMDIgeprodu-ceerddanin2013maarnogsteedsbeduidendminderdanin2012.DevoornaamsteoorzakenvandezeOverallEquipmentEffectivenessOEE-verliezenzijndevervuilingvandefabriekenenhettelaatopstartennadeturnaround.DekomendeperiodezullenweveeltijdbestedenaanhetoplossenvandezeproblemenenikverwachteenabsolutefocusopeensoepeleopstartvanMDI-2nadeonderhoudsstop.Downstreamheeftopallefabriekeneenproductierecordjaarachterderug.CapstoneheefthierzekeraanbijgedragenenindeFormulatieszijnweaanhetvoorbe-reidenvoordeopstartvandeBigBlenders.Weziendatdeproductkwaliteitendeconsistentiedaarvansteedsbelangrijkerworden.Daarligtin2015defocus.DegoederesultatenzorgenvooreenhogerebezettingvandeVariantsreactoren.Erwordtin2016eennieuwereactorgeplaatstwaarmeedefootwear-capaciteitwordtverdubbeld.DebusinessblijktdaarmeeallevertrouwentehebbeninonzeDownstream-fabrieken.