Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisfebruari201593voorlichtingisbelangrijkDeleerlingenwerdenontvangenbijhetProcessAnalyserTeamwaarRuudvanderHelmdeleerlingenkennislietmakenmetonlinemetingenendecomplexetechniekdiedaarbijkomtkijken.KevinBijkerkIrisMeijerenTonZantmanverteldenbijdeMDI2-controlekamermeeroverhetberoepvanOperatorhoejezongrotefabriekbestuurtenhoehetMDI-proceseruitziet.TouchRugbywatisdatpreciesTouchRugbyiseenrugbyvariantwaarbijintensieffysiekcontactwordtvoorkomen.Inplaatsvandegebruikelijketacklewordteenspelergetikt.TouchRugbyisontstaaninAustraliindejarenzestigalsspelvoorinhetparkenalstrainingstechniek.Overdehelewereldzijnintussenteamsencompetitiesopgerichtvoordezevriendelijkerugbyvariantdieeropgerichtisblessurestevoorkomen.AandeTouchWorldCupdoen25landenmeewaaronderNederland.Desportwordtgespeeldinzowelmannen-vrouwen-alsgemengdeteams.BijhetPUPRD-laboratoriumnamenMarkSmitenKlaasvanderVeldedeleerlingenmeeindediversetoepassingenvanPU-schuimenverteldenoverhetwerkinhetfosgeen-laboratoriumwaaropkleineschaalhetprocesnagebootstwordt.VolindrukkenenhopelijkmeteengoedbeeldvandeprocesindustrievertrokkendeleerlingenweernaarhetEducatiefInformatieCentruminRozenburg.ofsportfamilie