Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
62014BIGBLENDERSennieuwprocesbesturingssysteemHUNTSMANCORPORATIONgroeitCOLUMNslimsamenwerkenESSSAFEFORCEsamenwerkenaanveiligheidERWINSMITSheefteenmissieSUPPLYCHAINteruginhethoofdgebouwHUNTSMANSinterklaasfeestEENTYPISCHEWERKDAGvanJordyenRenGEPENSIONEERDENDAGaltijdgezelligSTAROGPgaatstapverderEI-TESTTEAMwaarborgtkwaliteitenveiligheid ColoonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheeteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinormeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoodredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotografeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreeternaardejuisteinormatieteverschaenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidovol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeetuinteressanteideenokopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr21januari2015aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecertifceerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinormatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.com2BigBlendersDeBigBlenderszijneenbelangrijkeuitbreidingvandeFormulatie-fabriek.Inhetnieuwegebouwzullentwee35m3rigidformulatieblendersge-plaatstwordentienopslagtanksvoorbasisrigidpolyolvaniederzestigtonentweeopslag-tanksvanzestigtonvoorgereedproduct.Erkomteentankwagenlaad-enlosplaatseneenpijpleidingmetpiggingsysteemvanafderigidpolyolenfabrieknaardenieuweopslagtanks.Dezenieuwefaciliteitsteltonsinstaatomindenabijheidvanonzepolyolenfabriekengrotevolumesrigidformulatiestemengenblendenvooronzeklanten.DitbetekentookdatminderrigidpolyolgetransporteerdhoefttewordennaaranderesystemhousesvanHuntsman.DetotaleproductiecapaciteitvanrigidformulatiesoponzesitezaldoordeBigBlenderstoenemenvan21naar36kiloton.BelangrijkeowelbijDownstreamalsbijUpstreamwordtgewerktaandiverseprojecten.TegenoverdeMDI1-abriekverrijsthetBigBlendersgebouw.Deagelopenwekenisdeunderinggelegdendestaal-constructiegebouwd.BijdeMDI2-abriekwordthardgewerktaandevervangingvanhetprocesbesturingssysteemenhetveiligheidssysteemvoorhetveiliguitbedrijnemenvandeabriek.VervangingprocesbesturingssysteemBijUpstreamwerkthetprojectteamaandevervangingvanhetprocesbesturingssysteemnvanhetveiligheidssysteemvoorhetuitbedrijfnemenvandeMDI2-fabriek.Daarnaastwordttijdenshetprojectookdebesturingssoftwarevandefabriekdiegebruiktwordtomdefabriekoptestartenstilteleggenentelatendraaienbijgewerkt.Hetprojectzalintweefasenwordenuitgevoerd.Heteerstedeelisdemigratievanhetproces-besturingssysteemin2015hettweedebetreftdevolledigevervangingvanhetveiligheidssysteemin2017.Omervoortezorgendatdeoperatorsbekendzijnmethetnieuwesysteemvoordathetingebruikwordtgenomenwordteentrainingssysteemvoordeoperatorsontwikkeld.Deverwachtingisdatbeginfebruari2015metdittrainingssysteemgestartkanworden.Indetoekomstzaldatzelfdesysteemgebruiktgaanwordenbijdehertrainingvanoperators.HetprojectverlooptvoorspoedigzowelopsitealsbijleverancierEmerson.Op20oktoberzijnviernieuwesheltersvoordebijbehorendeinstrumen-tatiegeplaatstindeMDI2-fabriek.Inmiddelsismeerdan90vanalleinstrumentenenelektriciteits-kabelsaangelegd.Inweek49iseentestperiodebegonnenvanhetprocesbesturingssysteem.DezetestperiodezalenkelewekendurenenzaldoorzesteamsmetledenvanHuntsmanenTebodinparalleluitgevoerdworden.Z Spreekbuisdecember201433projectenwordenzichtbaarStaalconstructieBigBlendersEenshelterwordtopzijnplekgezet 4DeHuntsmanCorporationgroeitWelkedienstenlevertESSSaeorcebijHuntsmanElionZoalsgezegdzijnwijverantwoordelijkvoorserviceenonderhoudvanveiligheidsequipment.Datbetekentdatwijdeademluchtcilindersvullenenplaatsendeademluchtmaskersophalenreinigentestenencertifcerenhetbeheerendeuitgitevanblusmiddelenverzorgenendegasdetectiemonitorenonder-houden.WegevenzelsveiligheidslaarzenuitenhoudenditallemaalvoorHuntsmanbijineenonlinesysteem.DickDatonlinesysteemmaaktvooronswelhetverschil.Ikkanzoinloggenenbijvoorbeeldzienwaareenbepaaldademluchtmaskerisenwanneerdezehetlaatstgecertifceerdis.AllesheeteenRFID-tagchipeniszodoendetraceerbaar.Heelprettigenoverzichtelijk.SamenwerkenVana1juli2014isESSSaeorceverantwoordelijkvoordeservicehetonderhoudendeuitgitevanveiligheidsmateriaalbijHuntsmanevenalshetorganiserenvanbrandwachtenenmangatwachten.HetcontractisvoordriejaarhoezienjulliebeidendekomendedriejaartegemoetDickIkbenpositie.Wehebbeneenopensamenwerkingenkunnenelkaaraansprekenalserietsis.EnkeerpermaanddoeiksamenmetPatriciavanderMeijdendiedeadministratieveahandelingvanhetcontractverzorgteenauditbijESSenwebesprekendatmethen.ElionIkwaardeerdemaniervancommunicerenbijHuntsman.Heelopenenallesisbespreekbaar.Watmijbetretisditeerdereenpartnershipdaneenklant-leverancierrelatie.BeginoktoberkondigdeHuntsmanaandathetbedrijdeperormance-additievenentitaandioxideTiO2activiteitenvanRockwoodHoldingsInc.heetovergenomen.DedivisiePigmentsgroeitdoordezeovernamenaar4.500medewerkersverspreidoverruimdertigvestigingenwereldwijd.MetnameinEuropabetekentditeenfinkestijgingvanhetaantalHuntsmanvestigingenen-collegas.OokdePU-divisiegroeitdoordetoevoegingvanRockwood-takGometeenvooraanstaandeproducentvanspecialeonderdelenvoordeautomotiveatercaremarkt.GometisgevestigdinItali.HiernaastleestuwelkeactiviteitenHuntsmanheetovergenomenvanRockwood.ElionESSSaeorceisruimtwintigjaargeledenopgerichtinhetVerenigdKoninkrijk.Daarishetbedrijmarktleiderindetoeleveringvangespecialiseerdeveiligheids-onderzoeks-encommunicatie-uitrustingenbiedtoplossingenophetgebiedvanverhuurverkoopserviceentraining.DickWijwarenredelijkonbekendmetESSSaeorceenzijnnadatwijviaeene-mailgeattendeerdwerdenopdeopeningvandevestiginginNederlandverdergaaninormereninGrootBrittani.ToenwijeentenderuitschrevenvoorhetcontractkwamESSookweervoorbijenheetonzeinkoperJoopWillemsenonsgeadviseerdomESSSaeorcehierinmeetenemen.Bijheteerstegesprekbleekaldatereenklikwasenzozittenwenuhier.WieisESSSaeorceFotorechtsDitteamzorgtvooruwveiligheid Spreekbuisdecember20145ColumnSlimsamenwerkenZostajenogjenieuwjaarsspeechtegevenenzoschrijfjedelaatstecolumnvanhetjaar.2014isvoorbijgevlogen.EenjaarwaarindechemischeindustrieinEuropahetnogaltijdmoeilijkheeft.DemeesteinvesteringenindechemievindenplaatsinAmerikawaarhetvoordeelvanschaliegaszorgtdatenergieendusproductiedaarveelgoedkoperisdaninEuropa.Hetdwingtonsweltekijkennaaranderecreatieveeninnovatieveoplossingenomdekostprijsvanonzeproductenteverlagen.Ikbenervanovertuigddatjedatnietallnkuntdoen.Daaromgeloofikinslimsamenwerkenmetpartners.Eenmooivoorbeeldvanzoncreatieveinnovatieveoplossingwerdop6novembergelanceerdopWater-visie2014.IkhadhetgenoegensamenmetChrisRoubosvanEvidesIndustriewatertemogensprekenwantwaterisbelangrijkvooronzeproductie.Momen-teelbeheertEvideszowelhetproceswateralsonzeafvalwaterstromen.Ditdoetzijnunogopnzevergunningmaarindenabijetoekomstgaathetbedrijfdezeactiviteithelemaalovernemeninclusiefvergunning.Evidesbouwtdanophet5210-terreineennieuweafvalwaterzuiveringsinstallatiewaarnogmeerbedrijvenuitdeBotlekopkunnenlozen.VoordezeCentraleAfvalwaterzuiveringBotlekwerdop6novem-bereenLetterofIntentgetekenddoorEmeraldKalamaChemicalKemiraEvidesWaterbedrijfenHuntsmanHolland.Erzijnnogmeergenteresseerdebedrijveninonzeomgeving.Ditinitiatieflaatwederomziendatsamenwerkingloont.Degecombineerdezuiveringvanafvalwaterleverttechnologischevoorde-lenopzodatdemilieuvriendelijkelozingopoppervlak-tewatergezekerdblijfttegenoptimalekosten.Ikbentrotsdatwijdezeinnovatievesamenwerkingmogelijkkunnenmaken.Dezevormvanketensamenwerkingwaarbijgebruik-gemaaktwordtvanelkaarskwaliteitenheeftdetoekomst.Ikblijfmedaarookin2015sterkvoormakenenhoopdatwijoptermijnkunnensprekenvantheRotterdamChemicalCompany.Eensamenwer-kingsverbanddatdoorinnovatieenverduurzamingdeEuropesechemischeindustrieeenboostgeeft.Opmaandag5januariblikikgraagnogeventerugop2014omvervolgensheelsnelovertestappennaaronzeambitiesvoor2015.Ikwensumooiefeestdagen.MaxvanderMeerAlgemeendirecteurPerformance-additievenFunctioneleadditievenuitanorganischestoffenopbasisvanbariumofzinkvoordieperekleurenvoornamelijkinkunststoffencoatingsfolieslevensmid-delencosmeticafarmaceutischeproductenenpapier.KleurpigmentenuitsynthetischijzeroxideenandereanorganischepigmentennietuitTiO2diedoorfabrikantenvancoatingsenkleurstoffenwordentoegepast.Chemicalinvoordebeschermingvanhoutvoornamelijktoegepastinwoningenencommercilebouwprojecten.Waterbehandelingsproductendieinindustrilecommercileengemeentelijkeinstallatieswordengebruiktomdewaterzuiverheidteverbeteren.Specialespuitgietonderdelenvoordeauto-industrie.TiO2Titaandioxideeenwittekleurstofverkregenuittitaanhoudendeertsenvoorgespecialiseerdetoepassingeninvezelsinktfarmaceutischeproductenlevensmiddelenencosmetica.aanveiligheidWijsprakenoverdesamenwerkingmetDickvanSchaiksecurityenemergencyresponseteam-leaderbijHuntsmanenElionPetersbusinessdevelopmentmanagerbijESSSafeforce. 6MilieumanmeteenrwinSmitsissindsjuni2013indienstalsenvironmentalengineerbijHuntsman.HijwerktopdeEHS-afdelingEnvironmentHealthSafetyennvanzijnbelangrijkstetakenisombedrijfsprocessenteverbeterenmetoogvoormensenmilieu.ErwinkooszijnvakgebieduitidealismemaarcombineertdatbijHuntsmanmetrealismeNietiedereaanpassingdiehetmilieuverbetertisookgoedvoorhetbedrijf.Dekostenenbatenmoetenwelinbalanszijn.AlsErwininfebruari2013klaarismetzijnmasterstudieSustainableDevelopmentduurzameontwikkelingaandeUniversiteitUtrechtzethijzijncvonline.HetliefstwilhijhetbedrijfsleveninMilieubeleidisbelangrijkmaardeuitvoeringervanopeenrendabelemaniervindikpasechtinteressant.Nietlangdaarnakreegikeenuitnodi-gingomtekomenpratenbijHuntsman.EerlijkgezegdhadiknieteerdervanhetbedrijfgehoordmaartijdenseenbezoekaandeproductielocatieinRotterdamwasikmeteenonderdeindruk.MilieuversusveiligheidErwinisveeloppadoverlegtmetallerleimensenvanHuntsmanzelfmaarookvanomliggendebedrijvendievanonzeafvalwaterzuiveringsinstallatiegebruikmaken.WaarErwininhetbeginmoeitemeehadwasdeprioriteitdieveiligheidhadtenopzichtevanmilieuVeiligheidisaltijddetopdaarnavolgtderest.Watmijbetreftzijnzegelijkwaardigenverdienenzeevenveelprioriteit.Inmiddelsweetikdathetgenuanceerderis.Veiligheidisterechtprioriteitnummern.Milieumagenkaneennogbelangrijkererolkrijgenzonderdathetafbreukdoetaandeveiligheidofhetbelangvanveiligwerken.Erwinzietookdatsommigeinformatiemetbetrekkingtothetmilieunietoveralbeschikbaarofbekendiswaarhetdatwelzoumoetenzijn.DaarligtvoormijzekereenkansommensenmeerbewustteWateenfeestE Spreekbuisdecember20147missienoktoberisdeSupplyChainadelingverhuisdvanhetEA-gebouwophetterreinnaarhethoodgebouw.SupplyChainheetplaatsgemaaktvoorAirLiquidediehetEA-gebouwwildehuren.VoordeSupplyChainadelingwasvoldoenderuimteopdeeersteverdiepingvanhethoogebouwomdeadelingintepassen.DetienjaardatSupplyChaininhetEA-gebouwheetgewerktisdoordeadelingnietalseenstraervaren.Metalsvoornaamstevoordelendatzedaarechtonderdeelvandesitewarenendatdeabriekenopgoedefetsastandlagen.Naeenpaarwekenkunnenwemeldendatdeadelinghetprimanaarhaarzinheetinhethoodgebouw.GeenbezoekersmeerophalenbijdepoortdekantineoploopastandenlastbutnotleasteenhartstikkemooiewerkruimteSupplyChainteruginhethoodgebouwmakenvandeimpactvanhunhandelenomhiermeedevervanmijnbedshow-gedachteteverminderen.Ditgeldtookvoordiversekostenzoalsbijvoorbeelddievanavalstromen.Jekuntsamenopzoeknaareenmanieromdezekostenteverlagenenavalstoenteverminderen.Danslajetweevliegeninnklap.Helaasisdezemilieuwinstnietvoorallemilieuthemasopdekortetermijnzichtbaar.Ditkanaentoerustre-rendzijnmaarbiedttegelijkertijdeenuitdagingwathetinteressantenleukhoudt.MilieuambassadeurAmbitieusalsErwinisheethijveelplannendieHuntsmannogverdermoetenbrengenophetgebiedvanduurzaamheidenmilieu.Hijiseenmanmeteenmissie.EenmilieuambassadeurIkwilgraagmensenenthousiastmakenvoorhetmilieu.Ikwilinzichtelijkmakendatnogzoveelwinstistebehalenalsweopmilieugebieddejuisteprioriteitenstellen.Daargaikmijdekomendejarenechtsterkvoormaken.Welkeprojec-tenleverenonsmilieuwinsteneenpositievebijdrageaanhetresultaatopAvalreductieisdaarzekernvannetzoalseenoverzichtvanonzeprocessengerangschiktopmilieu-impact.Ditgaathelpenomprioriteitentestellen.Projectenwaarikgraaglatermeeroververtel.Graagspoorikjeaanomnatedenkenwelkeactiesohande-lingenuitjouwwerkdagdegrootstenegatieveimpactophetmilieuleverenenhoedezeteminimaliserenis.alsSintisgeweestI 82JordySamenmetMelloGlansbeekenElinevanStiphoutregelikdeplanningvoorallebulktransport.IndeochtendwordendetransportordersvooronzevervoerderDenHartoghHoyerenBertschiopgesteld.Ditbetretallebulktransportdiebuitenhavennummer5210plaatsvindtbijvoor-beeldbijVopakRotterdamenVopakTeesside.VoordeverladingenpsiteisvooralcontactmethetLogistiekServiceCentrumendeQC-adeling.DitzijndeladingenbijdeDownstream-abriekenendepuurMDI-wagensbijUpstream.MaarhiertoebehorenbijvoorbeeldookdewagensvoormethanolMCBenzoutzuur.MetbetrekkingtotdepolymerischMDIinopslagbijVopakwordtdagelijksmetdeUpstream-adelingagestemdomonstersvoorkwaliteitsbepalingeninterneverpompingengewenstzijn.RenDatklopt.Ditisnvandetakendieditjaarbijproductieisonder-gebracht.ElkeochtendbespreekikmetSupplyChainhetzogenaamdeafoopschemavoorpolymerischMDI.Daarnaastbegintmijndagmethetdoornemenvandewachtverslagenhetbekijkenvandeanalyse-resultatenenhetbeoordelenoopvallendeanalyseresultatenteverklarenzijndoorveranderingeninprocescondities.DitallestervoorbereidingopdeUpstream-ochtendvergaderingwaarvelenaan-schuivenomdeprestatiesvandeMDI-abriekenvandevoorgaandeavondennachttebesprekenenomvooruittekijkennaarwatdenieuwedaggaatbrengen.Derestvandeochtendwordtmeestalgevulddooractiesdieuitdieochtendvergaderingkomen.Jouwbaanmijnbaanndedynamischeproductie-omgevingvanHuntsmanRotterdamhoudtiedereenzichdagelijksbezigmetzijnohaareigenwerkproces.Daarbijhebbenweveelvuldigcontactmetcollegasvanandereadelingen.MaarwatdoendiemenseneigenlijkdeheledagWatgebeurterbuitenjeeigenwerkomgevingOmdaarachtertekomenbrengenwijtweecollegassamenomeentypischewerkdagdoortenemen.DezekeerzijndatJordyMonstersupplychainofcerenRendenHeetenupstreamprocesschemist.JordyNadelunchwordtdelaadplanningvoorBertschidiedelogistiekehandelingenophetVopakterreinverzorgtgemaaktenuitgestuurdvoordepolymerischMDI-ladingenvandevolgendedag.VoordekomendeverladingenopsitesturenwijSAP-opdrachtendoornaarhetnieuweMES-systeemzodatdeproductieadelingdezevervolgenskankoppelenaaneenprocesorder.Serviceklachtenrondombulktransportwordendoormijagehandeldoindiennodigdoorgezetnaardedesbetreendevervoerder.Dezeklachtenkunnenbijvoorbeeldgaanoverlateleveringenawijkingenintemperatuurvanhetproductohetontbrekenvaneencontrolemonster.Uiteindelijkvolgtaltijdeenterugkoppelingnaardecustomerserviceadeling.Daarnaasthoudikmijbezigmetverschillendelogistiekeprojecten.EnvandieprojectenisomsamenmetvervoerdersenVopaktoteenoplossingtekomennudeparkeerplaatsvoortankwagensbijVopakzalwordenopgeheven.Totslothoudenwijonsgedurendededagbezigmethethandmatigasluitenvanordersdieomeenoandereredenopenzijnblijvenstaan.Daarbijisvaakcontactmetdeproductie-endeQC-adeling.RenHetiswelironisch.Alswijcontacthebbenisermeestalietsverkeerdgegaanontbrekendedataverkeerdaangemaakteprocesordersdispensatiesbijkwaliteitsproblemenommaarwatvoorbeeldentegeven.Mijnanderewerkzaamhedenindemiddagkunnenzeerdiverszijn.VanbijdragenlevereninonderzoekennaarkwaliteitsklachtentotlouteradministratievehandelingenkwaliteitsrapportagesopstellenPINGES-systeemonderhoudenreworkverwerkingbijhouden.Vanvraagbaakophetgebiedvandescheikundetotdeelnemeninprojectenoverprocesoptimalisatieoverbeteringenvanproduct-kwaliteit.Diediversiteitendeonvoorspelbaarheidvaneenproductie-omgevingzorgenereigenlijkvoordateentypischewerkdagnietbestaat.IJordyMonsterlenRendenHeetenr Spreekbuisdecember201493Albijdeingangvandezaalwashetvoorsommigenmoeilijkomdoortelopen.Eerstwerdnatuurlijkdeexpositieover50jaarSpreekbuisbekekenenvervolgenswarendaaraldiebekendegezichtenenmoestenvelehandengeschudworden.Uiteindelijkbleekertochvooriedereeneenplekjeenkondenvanwegehetmooieweerzelfsbuitenherinneringenopgehaaldworden.Integenstellingtotvorigjaarwasditjaarweleendinerverbondenaandemiddageniedereenmaaktegebruikvandemogelijkheidomondergenotvaneenhapjeendrankjeoud-collegastespreken.AlsvanoudswerddeavondopgeluisterddooreentoetsenistenwerdenweverrastdooreenmondharmonicaoptredenvandeherenSchotteenVerhage.Erwerdgedanstdoordeliefhebbersbijgepraatengelachen.NaeenzeergeslaagdemiddagenavondgingiedereenmeteentevredengevoelweerophuisaanTotvolgendjaarbijdeveertigsteGepensioneerdendagAltijdgezelligetweededonderdaginoktoberissindsjaarendaggereserveerdvoordeGepensioneerdendagvanICIHuntsman.Ookditjaarvondenzon320oud-gediendendewegnaarrestaurantEngelsinhetGroothandelsgebouwinRotterdam.GepensioneerdendagD 10EennieuwtestteamHetnieuwetestteamvaltonderverantwoor-delijkheidvanHuntsmanselectricalresponsi-bleengineerJosKnopsenzalnauitgevoerdewerkzaamhedenelektrischeeninstrumentatieinstallatiestestenvoordatzeweerinbedrijfgaan.Denkhierbijaanwerkzaamhedendieindeturnaroundpitstopsmaarookbijnieuw-bouwwordenverricht.HettestteamwordtondersteunddoorEI-supervisorsenengineersvanHuntsmanenwaarborgtdekwaliteitenveiligheidvanalleEI-werkzaamheden.TestteamwaarborgtkwaliteitenveiligheidSinds1november2014voertSTAROGPfunctioneeltestwerkuitaanelektrischeeninstrumenteleinstallatiesEIophetterrein.STAROGPisvanoorsprongeenprojectmanagement-endetacherings-bureauenzettechnischeprofessionalsindieopprojectbasisaandeslaggaanindepetrochemischeindustrie.BijHuntsmangaatSTAROGPeenstapjeverderenlevertzijeenheelEI-testteam.HettestteamgetestInhetvoorjaariseenpilotmeteentestteamgehoudentijdensdeturnaroundsvandepolyolenfabriekenMDI1-fabriek.Deevaluatiewaspositiefennamarktonder-zoekisSTAROGPgeselecteerd.ArjenTerpsmasalesconsultantbijSTAROGPDekomendedriejaarmogenwijhettestwerkgaanuitvoerenvooronderhoudprojectenendeaankomendeturnaroundvan2015.Daarzijnwijtrotsopenblijmee.TestteammetbekendegezichtenAanspreekpuntvoorHuntsmanopsiteisKeesKesarsingleadcordinatorvanhettestteam.HijistevenshetaanspreekpuntvoordeEIspecialistenvanHuntsmanenuiteraardookverantwoordelijkvoordeaan-sturingenorganisatievandeinbedrijfstellers.Tijdenseenturnaroundzaleenteamvanongeveer25inbedrijfstellersdriecordina-toreneneenveiligheidskundigeopdesitewerkzaamzijn.STAROGPsveiligheidskun-digeGerardOpschoorzalwerkplekinspectiesuitvoerenenbijtoolboxmeetingsaanwezigzijn.KeesKesarsingstuurthettestteamaan Spreekbuisdecember201411PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeadelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieormulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitormulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstASSCYvonneWezelenburgAngelosZirdelisBenoemingen-GerardAlthusiusvanAllroundOperatorUSnaarSr.OperatorUS-KevinBijkerkvanOperatorIInaarBuitenOperatorUS-JordyFormanvanAllroundOperatorUSnaarSr.OperatorUS-SvenGeleijnsevanOperatorIInaarBuitenOperatorUS-GlennGoedegebuurvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-SebastiaanHagesteijnvanOperatorInaarAllroundOperatorUS-TimKooimanvanTrainingOperatorUSnaarBasisOperatorUS-MaartendeKwantvanBuitenOperatorUSnaarAllroundOperatorUS-SebastiaanLangendoenvanTrainingOperatornaarBasisOperatorUS-CarlosLimavanOperatorInaarAllroundOperatorUS-AndrMolenaarvanBasisOperatorUSnaarBuitenOperatorUS-RenSpruitvanProcessTechniciannaarCCROperatorUS-MichielVlietlandvanBuitenOperatorUSnaarAllroundOperatorUS-JeroenVrijlandvanBuitenOperatorUSnaarAllroundOperatorUS-TinaHuangvanAdministratorITAssetManagementnaarITAssetManagementSotwareAnalystOverleden05-10DeheerJ.F.A.J.Ivitsgeborenop2december1936.19-10DeheerG.R.Lansgeborenop18april1953.26-10DeheerA.H.Altorgeborenop16augustus1925.12-11DeheerP.vanVlietgeborenop2mei1936.22-11DeheerM.Hartensveldgeborenop28december1934.Iedereenpersoonlijkbedankenisonmogelijkmaarlangsdezewegwillenwijonzedankuitsprekenvoordegetoondebelangstellingtijdenszijnziekteperiodeenvoordevelereactiesdiewijvanuhebbenmogenontvan-gennahetoverlijdenvanmijnlievemanGeorgeonzevaderenopa.Ditiseengrotesteunvooronsbijhetverwerkenvanditenormeverlies.MarjaLansJoyceenJeremyElviraenJeroenenkleinkinderenUwmedeleventijdenshetziekbedennahetoverlijdenvanmijnbroerencollegaGeorgeLansendeoverweldigendebelangstellingbijdecrematieisvoormijeengrotetroost.UitdevelegesprekkendieikmetjulliehebgevoerdblijktdatGeorgegeliedwasbijzijncollegas.Bedanktvoordesteundiejulliemijmaarookzijnvrouwenkinderenhebbengegeven.IkzalGeorgemissenalsbroermaarookalseenfjnecollega.WillemLansPensioenWimvanHultenJubilarissen25jaar01-01JosNarvaez01-02JolandavanDriel30jaar01-01DonnLeunissen35jaar07-01LeovandenBergInmemoriamGeorgeLansOp19oktober2014overleedGeorgeRoyLans.Georgewasruim36jaareenvastewaardebinnendeonderhoudsadelingvanICIHuntsmanHollandBV.Georgewaseenmandieelkedagmetveelhumorzijnwerkdeed.Eenhardewerkerwaargeenuitdagingtegrootvoorwas.OhetnuineenabriekdeCentraleOnderhoudsgroepotijdenseenturnaroundwasGeorgewasiemanddieoveralinzetbaarwasenerdanvolvoorging.Datbetekendeookdathijiederedagruimoptijdaanwezigwasenaltijdeenberoepophemgedaankonworden.Eengewaardeerdecollegadiemetveelvakkennisenplezieriedereenhielpenveelrespectheetagedwongen.Delaatstetweejaarheethijzichbeziggehoudenmetallerleivernieu-wingenenveranderingenbinnendeonderhoudsadeling.Daarginghijweervolvoorwaarbijzijnbredekennisgoedvanpaskwam.Ooktoenzijngezondheidtanendewasbleehijzichmetgrotetoewijdinginzet-ten.Hetwerkmochternietonderlijden.Helaasmoetenwijnuveeltevroegenheelonverwachtsascheidnemenvanonzedierbarecollega.OnzegedachtenenonsmedelevengaanopdeeersteplaatsuitnaarzijnvrouwMarjakinderenenklein-kinderenoverigeamilieendirectenaasten.Wewensenhenbijzonderveelsterkteindezedroevigeperiode.Georgeblijtinonzegedachtenalseenhumorvolleaimabelebehulpzamecollegahardewerkervolhoudermeteengroothartvoormensenenvooronsbedrij.GeorgewezullenjemissenDirectieencollegasHuntsmanHollandBVRTGRoyPardeshiDownstreamMarkvanMeggelenQuirinePhilipsenSupplyChainPascalOostersUpstreamSventerBeekUitdienstJamesDihalAshaDhanesarSandraGomesAnesSoniaGomesAnesOpsecondmentnaarIndiaHenk-JanBassaGeboren09-10TessdochtervanLaurensenHildaKlink11-11MauddochtervanMichielVlietlandenEvaBennink15-11OttozoonvanBirgitRosenRogierJochimsEindesecondmentMagdalenaDrab-Smieszkol 50jaarSpreekbuisWenamenafscheidvandierbarecollegassprakenmetcollegasoverwerkbijzonderehobbysendegoededoelenwaarzezichvoorinzetten.BolleboosbuigtzichoverDADPM-procesHuntsmangroeitmetkomstRockwoodOnzeachterpaginareserverenwijvoordegoededoelendieallesteungoedkunnengebruiken.EuropeanControllersConferencegrootsucces20ebezoekadoptieschoolDeRankbijHuntsmanBMWi3wordtmedemogelijkgemaaktdoorHuntsmanNieuweMDI-fabriekinShanghaiNieuwehuisaannemersontzorgenBezoekhoutvezelindustrieaanHuntsmanzorgtvoorklantenbindingHuntsmanenEvidesIndustriewaterwisselenwarmteuitHuntsmaninvesteertinMDI-installatieswereldwijdEnthousiasmeenbetrokkenheidbijwereldseWereldhavendagenPeterHuntsmanbezoektHuntsmanRotterdamBISintroduceertdeWakeUpCallbijHuntsmanOperatorOpleidings-enTrainingsbeleidkreegeennieuwjasjeDigitalSafetyPassportgentroduceerdKoninklijkbezoekbij20jaarKlankbordgroepBijzondertransportCapstonewektinteresseHuntsmantezienophetgroteschermvanCentraalStationKlankbordgroepbewijstdatduurzamedialoogwerktOpdezelaatsteachterpaginavan2014eneengezondgelukkigenveilig2015.kijkenwijterugopeenjaarSpreekbuis.Wijkijkenvooruitnaareenmooinieuwjaar.DeSpreekbuisredactiewenstufijnefeestdagen2014LogistiekservicecentrumgeopendTentoonstelling50jaarSpreekbuisisbladgoudStoeremeidenopbezoekmetGirlsdayAannemersenafdelingMaintenancetonenzichaanscholierentijdensLandelijkedagvanhetOnderhoudBigBlendersverrijstopsiteennieuwfabrieksregelsysteemwordtuitgerold.TonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensBirgitRosMoniquevanRossumWendydeVos