Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisdecember20145ColumnSlimsamenwerkenZostajenogjenieuwjaarsspeechtegevenenzoschrijfjedelaatstecolumnvanhetjaar.2014isvoorbijgevlogen.EenjaarwaarindechemischeindustrieinEuropahetnogaltijdmoeilijkheeft.DemeesteinvesteringenindechemievindenplaatsinAmerikawaarhetvoordeelvanschaliegaszorgtdatenergieendusproductiedaarveelgoedkoperisdaninEuropa.Hetdwingtonsweltekijkennaaranderecreatieveeninnovatieveoplossingenomdekostprijsvanonzeproductenteverlagen.Ikbenervanovertuigddatjedatnietallnkuntdoen.Daaromgeloofikinslimsamenwerkenmetpartners.Eenmooivoorbeeldvanzoncreatieveinnovatieveoplossingwerdop6novembergelanceerdopWater-visie2014.IkhadhetgenoegensamenmetChrisRoubosvanEvidesIndustriewatertemogensprekenwantwaterisbelangrijkvooronzeproductie.Momen-teelbeheertEvideszowelhetproceswateralsonzeafvalwaterstromen.Ditdoetzijnunogopnzevergunningmaarindenabijetoekomstgaathetbedrijfdezeactiviteithelemaalovernemeninclusiefvergunning.Evidesbouwtdanophet5210-terreineennieuweafvalwaterzuiveringsinstallatiewaarnogmeerbedrijvenuitdeBotlekopkunnenlozen.VoordezeCentraleAfvalwaterzuiveringBotlekwerdop6novem-bereenLetterofIntentgetekenddoorEmeraldKalamaChemicalKemiraEvidesWaterbedrijfenHuntsmanHolland.Erzijnnogmeergenteresseerdebedrijveninonzeomgeving.Ditinitiatieflaatwederomziendatsamenwerkingloont.Degecombineerdezuiveringvanafvalwaterleverttechnologischevoorde-lenopzodatdemilieuvriendelijkelozingopoppervlak-tewatergezekerdblijfttegenoptimalekosten.Ikbentrotsdatwijdezeinnovatievesamenwerkingmogelijkkunnenmaken.Dezevormvanketensamenwerkingwaarbijgebruik-gemaaktwordtvanelkaarskwaliteitenheeftdetoekomst.Ikblijfmedaarookin2015sterkvoormakenenhoopdatwijoptermijnkunnensprekenvantheRotterdamChemicalCompany.Eensamenwer-kingsverbanddatdoorinnovatieenverduurzamingdeEuropesechemischeindustrieeenboostgeeft.Opmaandag5januariblikikgraagnogeventerugop2014omvervolgensheelsnelovertestappennaaronzeambitiesvoor2015.Ikwensumooiefeestdagen.MaxvanderMeerAlgemeendirecteurPerformance-additievenFunctioneleadditievenuitanorganischestoffenopbasisvanbariumofzinkvoordieperekleurenvoornamelijkinkunststoffencoatingsfolieslevensmid-delencosmeticafarmaceutischeproductenenpapier.KleurpigmentenuitsynthetischijzeroxideenandereanorganischepigmentennietuitTiO2diedoorfabrikantenvancoatingsenkleurstoffenwordentoegepast.Chemicalinvoordebeschermingvanhoutvoornamelijktoegepastinwoningenencommercilebouwprojecten.Waterbehandelingsproductendieinindustrilecommercileengemeentelijkeinstallatieswordengebruiktomdewaterzuiverheidteverbeteren.Specialespuitgietonderdelenvoordeauto-industrie.TiO2Titaandioxideeenwittekleurstofverkregenuittitaanhoudendeertsenvoorgespecialiseerdetoepassingeninvezelsinktfarmaceutischeproductenlevensmiddelenencosmetica.aanveiligheidWijsprakenoverdesamenwerkingmetDickvanSchaiksecurityenemergencyresponseteam-leaderbijHuntsmanenElionPetersbusinessdevelopmentmanagerbijESSSafeforce.