Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
6MilieumanmeteenrwinSmitsissindsjuni2013indienstalsenvironmentalengineerbijHuntsman.HijwerktopdeEHS-afdelingEnvironmentHealthSafetyennvanzijnbelangrijkstetakenisombedrijfsprocessenteverbeterenmetoogvoormensenmilieu.ErwinkooszijnvakgebieduitidealismemaarcombineertdatbijHuntsmanmetrealismeNietiedereaanpassingdiehetmilieuverbetertisookgoedvoorhetbedrijf.Dekostenenbatenmoetenwelinbalanszijn.AlsErwininfebruari2013klaarismetzijnmasterstudieSustainableDevelopmentduurzameontwikkelingaandeUniversiteitUtrechtzethijzijncvonline.HetliefstwilhijhetbedrijfsleveninMilieubeleidisbelangrijkmaardeuitvoeringervanopeenrendabelemaniervindikpasechtinteressant.Nietlangdaarnakreegikeenuitnodi-gingomtekomenpratenbijHuntsman.EerlijkgezegdhadiknieteerdervanhetbedrijfgehoordmaartijdenseenbezoekaandeproductielocatieinRotterdamwasikmeteenonderdeindruk.MilieuversusveiligheidErwinisveeloppadoverlegtmetallerleimensenvanHuntsmanzelfmaarookvanomliggendebedrijvendievanonzeafvalwaterzuiveringsinstallatiegebruikmaken.WaarErwininhetbeginmoeitemeehadwasdeprioriteitdieveiligheidhadtenopzichtevanmilieuVeiligheidisaltijddetopdaarnavolgtderest.Watmijbetreftzijnzegelijkwaardigenverdienenzeevenveelprioriteit.Inmiddelsweetikdathetgenuanceerderis.Veiligheidisterechtprioriteitnummern.Milieumagenkaneennogbelangrijkererolkrijgenzonderdathetafbreukdoetaandeveiligheidofhetbelangvanveiligwerken.Erwinzietookdatsommigeinformatiemetbetrekkingtothetmilieunietoveralbeschikbaarofbekendiswaarhetdatwelzoumoetenzijn.DaarligtvoormijzekereenkansommensenmeerbewustteWateenfeestE