Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
82JordySamenmetMelloGlansbeekenElinevanStiphoutregelikdeplanningvoorallebulktransport.IndeochtendwordendetransportordersvooronzevervoerderDenHartoghHoyerenBertschiopgesteld.Ditbetretallebulktransportdiebuitenhavennummer5210plaatsvindtbijvoor-beeldbijVopakRotterdamenVopakTeesside.VoordeverladingenpsiteisvooralcontactmethetLogistiekServiceCentrumendeQC-adeling.DitzijndeladingenbijdeDownstream-abriekenendepuurMDI-wagensbijUpstream.MaarhiertoebehorenbijvoorbeeldookdewagensvoormethanolMCBenzoutzuur.MetbetrekkingtotdepolymerischMDIinopslagbijVopakwordtdagelijksmetdeUpstream-adelingagestemdomonstersvoorkwaliteitsbepalingeninterneverpompingengewenstzijn.RenDatklopt.Ditisnvandetakendieditjaarbijproductieisonder-gebracht.ElkeochtendbespreekikmetSupplyChainhetzogenaamdeafoopschemavoorpolymerischMDI.Daarnaastbegintmijndagmethetdoornemenvandewachtverslagenhetbekijkenvandeanalyse-resultatenenhetbeoordelenoopvallendeanalyseresultatenteverklarenzijndoorveranderingeninprocescondities.DitallestervoorbereidingopdeUpstream-ochtendvergaderingwaarvelenaan-schuivenomdeprestatiesvandeMDI-abriekenvandevoorgaandeavondennachttebesprekenenomvooruittekijkennaarwatdenieuwedaggaatbrengen.Derestvandeochtendwordtmeestalgevulddooractiesdieuitdieochtendvergaderingkomen.Jouwbaanmijnbaanndedynamischeproductie-omgevingvanHuntsmanRotterdamhoudtiedereenzichdagelijksbezigmetzijnohaareigenwerkproces.Daarbijhebbenweveelvuldigcontactmetcollegasvanandereadelingen.MaarwatdoendiemenseneigenlijkdeheledagWatgebeurterbuitenjeeigenwerkomgevingOmdaarachtertekomenbrengenwijtweecollegassamenomeentypischewerkdagdoortenemen.DezekeerzijndatJordyMonstersupplychainofcerenRendenHeetenupstreamprocesschemist.JordyNadelunchwordtdelaadplanningvoorBertschidiedelogistiekehandelingenophetVopakterreinverzorgtgemaaktenuitgestuurdvoordepolymerischMDI-ladingenvandevolgendedag.VoordekomendeverladingenopsitesturenwijSAP-opdrachtendoornaarhetnieuweMES-systeemzodatdeproductieadelingdezevervolgenskankoppelenaaneenprocesorder.Serviceklachtenrondombulktransportwordendoormijagehandeldoindiennodigdoorgezetnaardedesbetreendevervoerder.Dezeklachtenkunnenbijvoorbeeldgaanoverlateleveringenawijkingenintemperatuurvanhetproductohetontbrekenvaneencontrolemonster.Uiteindelijkvolgtaltijdeenterugkoppelingnaardecustomerserviceadeling.Daarnaasthoudikmijbezigmetverschillendelogistiekeprojecten.EnvandieprojectenisomsamenmetvervoerdersenVopaktoteenoplossingtekomennudeparkeerplaatsvoortankwagensbijVopakzalwordenopgeheven.Totslothoudenwijonsgedurendededagbezigmethethandmatigasluitenvanordersdieomeenoandereredenopenzijnblijvenstaan.Daarbijisvaakcontactmetdeproductie-endeQC-adeling.RenHetiswelironisch.Alswijcontacthebbenisermeestalietsverkeerdgegaanontbrekendedataverkeerdaangemaakteprocesordersdispensatiesbijkwaliteitsproblemenommaarwatvoorbeeldentegeven.Mijnanderewerkzaamhedenindemiddagkunnenzeerdiverszijn.VanbijdragenlevereninonderzoekennaarkwaliteitsklachtentotlouteradministratievehandelingenkwaliteitsrapportagesopstellenPINGES-systeemonderhoudenreworkverwerkingbijhouden.Vanvraagbaakophetgebiedvandescheikundetotdeelnemeninprojectenoverprocesoptimalisatieoverbeteringenvanproduct-kwaliteit.Diediversiteitendeonvoorspelbaarheidvaneenproductie-omgevingzorgenereigenlijkvoordateentypischewerkdagnietbestaat.IJordyMonsterlenRendenHeetenr