Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
42014DERANKENHUNTSMANal20JAAReensuccesLOPENmethartenzielBMWi3duurzamePU-toepassingMAXVANDERMEERVERTELTONEuropeenvakantieWHD567SEPTEMBEREenkleurrijkehavenHUNTSMANSHANGHAIbouwtnieuweMDI-fabriekRESdraaitdoorHUNTSMANTERREINvooroefeningbrandweerDICKVANSCHAIKvanITnaarSecurity50JAARSPREEKBUISexpositietotseptembertezienKNUFFELSuiteengoedhartCHEMIEinfeitenencijfersA3KRAMERschrijftoverzijnpitstop ColoonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheeteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinormeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoodredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotografeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreeternaardejuisteinormatieteverschaenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidovol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeetuinteressanteideenokopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr24september2014aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecertifceerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinormatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.comTwintigjaar2n1994kwamgroep7vanBasisschoolDeRankuitRozenburgvoorheteerstbijHuntsmanopbezoek.HetbezoekwaseenvandeactiviteitenbehorendebijdeeersteveiligheidsmaniestatiesamenVeiligWonenenWerken.HetbleekzonsuccesdathetinmiddelseenvastetraditieisgewordendiezowelHuntsmanalsadoptieschoolDeRankkoestert.Dekinderenkijkenernaaruitenwijdoendatookwanthetbiedtonsdekanskindereneenkijkjeindekeukenvanonsbedrijtegeven.Ensomswor-dendiedagnieuweoperatorsenlabo-ranteninspegeboren.I Spreekbuisaugustus20143groep7opbezoek113Groep7bezoektopzondaghetlaboratoriumwaaronderbegeleidingschuimproevenwordengedaan.OokwordtdecontrolekameropdeMDI-2fabriekbezocht.WillemErikSebastiaanMelvinenRosalynvertellenoverhunbezoek.WillemHetHuntsmanbezoekwasergleukomdatikerveelvangeleerdhebvooralveelvanhetlab.Daarhebikgeleerdhoeikdeschuimbekermoestmaken.HetetenwaserglekkerduswemogenvanmijwelvakernaarHuntsman.ErikHuntsmanwasleukenwegingenindebusernaartoe.Inhetlabwashetkoelenwegingennaareenrestaurantdaarhebikeenhamburgeropdiewasbestwellekkerenikhadkauw-gommee.Bijhetrestaurantkreegikeentasmeteenusb-stickmeteenrolletjesnoepennogietsanderstoengingenwenaardebusenatikmijnkauwgomop.SebastiaanAlseerstgingenwenaarbinnendaarnanaarhetlabtoenmoestikmettweesoortenstoffeneenheelhardesponsmaken.Toenikklaarwasgingenwenaarbuitennaardefabrieken.DaarmochtikeenzuurstoftankomdaarnagingiknaarhetHuntsmanhoofdgebouwdaaretentoenmoestiknaarhuishetwaseenleukedag.MelvinHuntsmanwasergleukenleerzaam.IkheberveelvangeleerdonderanderehoejeeenhardsoortschuimkuntmakendoorpolyolenenMDIendatwasechthard.Dathaddenweinhetlaboratoriumgedaan.Maarwewarenooknaarbuitengegaannaardefabriekwaardestoffenwor-dengemaaktvoorhetschuimwatzedaarmaken.EnHuntsmanverkoopthetoverdehelewereldviaVopak.RosalynIkvondhetheelleukbijHuntsmanhetwasleerzaam.Wehebbenoverveelgiftigestoffengeleerd.Ikvondhetergleuktoenweeenschuimbekergingenmakeninhetlabentoenwedoorschovennaardeanderemetproefjeswashetvethijgooidestoffenbijelkaarentoendeetiesnelhetraamdichtenhetspootomhoogenhetwaswelwarm.Toenkregenweeenbriefjedieweinverschillendebakjesmeteenvloeistofmoestendoenikdeethetincolaenindoveshampobijcolawerdhethelemaaldonkerblauw. 4HansHetisjnomgenomineerdtewordenmaarnietnodig.Ikvindwatikdoenietspeciaalikdoegewoonwatikkanommijnsteentjebijtedragenaankankeronderzoek.Ikvindhetnietmeerdannormaal.Hansiseenvandeweinigeniet-VUmcmedewerkersdiemeelooptmetenmeetraintinhetVUmcCCA-team.ZijntrouwesteunenzijninzetLopenmethartenzielp19oktober2014looptHansvanderLansCountryAccountantGermanyvoordederdemaaldeAmsterdamMarathonomgeldoptehalenvoorhetVUmedischcentrumCancerCentreAmsterdamVUmcCCA.EnHanslooptnietalleendemarathonvanAmsterdamhijzalditjaarookinKeulenenindeDamtotDam-loopverschillendeafstandenlopen.Allemaaltenbatevanhetgoededoeldathemzonaaanhethartligt.DezeinzetleverdehemeennominatieopvoordeVUmcXtraAward2014eenawardwaarmeedonateursgeerdwordenvanwegehunspecialeentrouwesteunaaneenvandefondsenwervendeprojectenvanVUmc.WiljeHanssteuneninzijndoelDatkanDonatieszijnwelkomviahttpmarathoncca.alvarum.comhansvanderlans2DeBMWi3isheteerstemodelvanBMWdatvanadetekentaelisontwikkeldvoorelektrischeaandrijving.Datgadeontwerpersvolledigevrijheidophetgebiedvandesignendeplaatsingvandeelektrischesystemen.HetresultaatiseenduurzamekaraktervolleBMWmeteendynamischeuitstralingeenruiminterieurenidealeametingenvoorstadsgebruik.Zoweldeaandrijfijnendeelektromotor125kW170pkvermogenen250Nmtrekkrachtalsdelithium-ion-accu22kWhwaarvan188kWheectiebruikbaarendevoertuigarchitectuurvandeBMWi3zijnineigenhuisontwikkeld.Bijdeproductiewordtzon50procentminderenergieen70procentminderwaterverbruiktdangemiddeldbijdeandereBMW-modellen.DeabriekinLeipzigbetrektzijnelektriciteitgeheelvanwindenergie.VoordeproductievanhetCFRPcarbon-brereinorcedplasticvoordeLieDrive-bodyconstructieinhetAmerikaanseMosesLakewordtgebruikgemaaktvanmetwaterkrachtopgewekteelektriciteit.MedemogelijkgemaaktdoorHuntsmanDeBMWi3isheteerstevolledigelektrischmodelvanhetBMWisubmerkvanBMW.Ditsubmerkrichtzichvolledigopduurzamemobiliteit.Devierpersoons-autovaltopdoorzijnuniekeLifeDrive-constructieendoorzijndesignmeteensportiefogendeblackbeltovermotorkapdakenachterklep.Vooreenstabieleendynamischewegliggingstaandewielendichtopdehoekenvandecarrosserie.DoorhetontbrekenvandeB-stijlendankzijhetgebruikvanhetstevigelichtgewichtcarbonendeintegengestelderichtingopenslaandevoor-enachterportierenisdeinstapzeercomfortabel.komenuithethart.Hansheetvandichtbijmeegemaaktenmaaktnogsteedsvandichtbijmeewatkankermeteenmensenmetdiensdierba-rendoet.Endatzorgtervoordathijelkekeerweerdehardloopschoenenaantrektookinzijnlunchpauzes.HansHetislastigomjetrainingenomhetwerkheenteplannen.IkhaalhetooknietaltijdommetdegroepVerschillendeonderdelenvandezeBMWi3zijngebaseerdopinnovatievetechnologienvanHuntsmanVernieuwendkoolstocomposietmateriaalgebaseerdopHuntmansAralditesysteemvooreenlichterestructuur.Nieuwezachtschuimtechnologieomhetgewichtvandezittingenteverminderenenagestemdopdevereistenvooreenduurzameenemissievrijemobiliteit.HoogwaardigeadditievenvoordeLithium-ionhoog-voltagebatterij.Voordeproductievandei8sportscoupeendevolgendeuitvoeringvanBMWi3wordteveneensHuntsmanmateriaalgebruikt.meetetraineninAmsterdamwantdatisechteenfinkereisvooreentraining.Endustrainikinmijnlunch-pauzes.Iktrekmijnhardloopschoe-nenaanenlooptienkilometer.Zomaakiktochmijntrainingsurenwantikhebeendoelditjaar.Vorigjaarwildeiknishenditjaarwilikbinnendeociletijdslimietbinnen-komen.Datiszesuurlopen.O Spreekbuisaugustus20145ColumnIndezetijdvanpolitiekeeneconomischeonzekerheidvindikhetprettigomeendoelvoorogentehouden.Hetismooiomergensnaaruittekijken.ErgebeurtveelinonslandonzeregioendemarktenwaarinHuntsmanactiefis.SindsdekomstvanonzenieuweEuropesedirecteurSteenWeienHanseniserbinnenHuntsmanveelgebeurd.SamenmethetEuropesemanagementteamhebikonderzijnleidingeennieuwevisieopgesteldenisdeEuropeseorganisatie-structuurdrastischgewijzigd.PersoonlijkvindikhetprettigomtewetendatwealsEuropandoelnmissieennvisiehebbenvooronzePUBusiness.IkkanmetopgehevenhoofdinRotterdamvertellendatdezeONEuropeVisiebestaatuiteenverbeterdeuitvoeringindemarkteensterkereinnovatiemotorenversimpelingvandeorganisatie.DeeersteberichtenoverhoeerinEuropainvullinggegevengaatwordenaandenieuwevisieenorganisatiezijninmiddelsgecommuniceerdenbinnenkortzalikaanallecollegasinRotterdameentoelichtinggeven.Watikookprettigvondomnaaruittekijkenwasdevakantie-enzomerperiode.Eenmomentomevenwatrusttenemenentijddoortebrengenmetfamilieenvrienden.Ikguneeniederdezetijdvanharte.Erisdeafgelopenmaandenontzettendhardgewerktomdefabriekenweerophetgewensteniveautelatenproduceren.NaastdezeoperationeleuitdagingenmoetenweonzeambitiesvoordetoekomstconcreetmakenenhebbendegeplandeinvesteringenonzeaandachtnodigzoalsbijvoorbeeldVenatorBigBlendersenCapstone.TevensheeftdeimplementatievanhetnieuweMES-besturings-systeemindezezomermaandenveelinspanninggeist.OnzeCEOPeterHuntsmanendivisiedirecteurTonyHankinsbrachtenbeginjunieenbezoekaanonzesiteenfabriekenomtekijkenhoedevlagerbijhangtenzijgavenhunvisieoverdemarktinEuropa.PeterHuntsmanschreeflaterzijnindrukkenopenikkannietandersdanmedaarbijaansluitenenditcomplimentdoorgevenaanallemedewerkersvanHuntsmanRotterdamAlsHuntsmaninvesterenweinhetuitbreidenenverstevigenvandePUbusinessopdeRotterdamsite.HetontwerpenenbouwenvannieuweenbetereinstallatiesisndingmaarhetveiligbedrijvenvandeinstallatiecordinerenvanonzesupplychainsenzorgendatonzesystemensamenwerkeniswathetverschilmaaktHetiseenvoorrechtomdemedewerkersverantwoordelijkvoorhetuitvoerenvanaldezestappenteontmoetentehorenwathendrijftentebedankenvoorhuninspanningen.IkhoopdatiedereenondanksdeinspanningenenactiviteitenopdeHuntsmansitezichtijdensdezomerheeftkunnenontspannenenikkijkuitnaarhetlaatstekwartaalvan2014.MaxvanderMeerAlgemeendirecteurOp56en7september2014staatRotterdamweerinhettekenvandeWereldhavendagen.HetthemavandezeeditieiskleurrijkehavenenHuntsmanisookvandepartij.Opzaterdag6septemberzullentweeexcursiesHuntsmanaandoen1015-1315uur1145-1445uurDebussenzullenvertrekkenvanafdeVeemstraatRotterdamtegenoverhetDrijvendPaviljoenendekostenzijnE550perpersoonenzijnvanaf26augustus1000uuronlinetebestellenviawww.wereldhavendagen.nlofbijdeverkoopbalieinhetReisbureauvandonderdag4tmzondag7september.HetReisbureauisgelegeninhetDrijvendPaviljoenaandeTillemakadeindeRijnhaven.Telefonischreserverenisnietmeermogelijk.LetopKinderentot12jaargeentoegang.Tot18jaaruitsluitendonderbegeleidingvaneenvolwassene.Stevigdichtschoeiselwordtaangeraden.Wereldhavendagenwerktditjaarmete-tickets.Bijiedereonlinebestellingontvangjedirectdeticketspere-mail.Printdezeuitenneemhetmeenaardevertreklocatie.Hierwordendee-ticketsgecontroleerd.VragenoverkaartverkoopDehelpdeskisvanaf26augustustelefonischbereikbaaropwerkdagenvan1000-1700uurop010-4125353ofperemailwereldhavendagenfestivaltickets.nl.Neemjepaspoortrijbewijsofidentiteitskaartmeealsjeopexcursiegaat.Zonderlegitimatiemagjedehaventerreinennietbetreden.Binneneenenormhaven-enindustriecomplexalsRotterdamishetwaarborgenvanveiligheideentopprioriteit.Ditgaatgepaardmetuitgebreideveiligheidsmaatregelenwaaronderdelegitimatieplicht.WandeldoordemoderneenkleurrijkeinstallatieswaarmeeHuntsmandegrondstoffenvoorpolyurethaanmaakt.PolywatMedewerkersleggenuitwatonzechemieisPolyurethanenzijnnietmeerwegtedenkenuitonzeduurzamemodernesamenleving.KomkennismakenenvoeldechemieKleurrijkehavenKomtdatzienopzaterdag6september 6NieuweMDI-abriekensplitteraciliteitinShanghaiuntsmanCorporationheeftsamenmethaarpartnersBASFHuaYiGroupCompanyClor-Alkali-ChemicalCoLtd.enSinopecGroupAssetsManagementCorporationbeslotenomeennieuwefabriektebouweninCaojingChinameteenproductiecapaciteitvan240.000tonMDIprecursorperjaar.DaarnaasthebbenHuntsmanenShanghaiClor-Alkali-ChemicalCoLtd.aangekondigddecapaciteitvanhungezamenlijkeMDI-Splitterteverdubbelenzodatdenieuwecapaciteitvan480.000tonperjaarverwerktkanworden.MDIiseenbelangrijkegrondstovoordeproductievanpolyurethanen.Datzijnveelzijdigepolymerendiewordengebruiktinverschillendemarktenzoalsconstructieauto-motiveappliancesenootwear.Denieuweprecursor-abriekzaldemogelijkheidomonzeklanteninderegiovaneenhogekwaliteitlokaalvervaardigdeproductentevoorzienversterken.HetonderstreeptonsvertrouwenindelangetermijnwelvaartHettoontonzetoewijdingomaandegroeiendebehoetenvanonzeklantentegemoettekomenzegtPeterHunts-manPresidentenChieExecutiveOfcervanHuntsman.Zoweldeprecursor-abriekalsdeSplitterzullennaasthetbestaandegentegreerdeisocyanatencomplexinCaojinggebouwdworden.Ditzaldetoegankelijkheidtotgrond-stoeneenvoudigerendeenergieaanzienlijkgoedkopermaken.HMetdienieuwefabriekzaldecapaciteitvanMDIopdezesitewordenverdubbeldtot480.000tonperjaar.BovendienzijndepartnersvanplaneenHCl-recyclingfabriekvoordeproductievanchloortebouwen.Defaciliteitzalnaarverwachtingin2017ingebruikgenomenworden.HuntsmanenpartnersstartenbouwvaneennieuweMDI-fabriek Spreekbuisaugustus20147NieuwehuisaannemerRESontzorgtHuntsmanheefteennieuwehuisaannemer.RotaryEquipmentServiceRESneemthetonderhoudenreparatievandevelepompenroerwerkenenanderedraaiendeinstallatiesRotatinginonzefabriekenvoorhaarrekening.HuntsmanenRESwerkenaljarengoedsamen.Watbegonmethetondersteunenvandeonderhoudsorganisatiebijbepaaldegespecialiseerderotatingklussenontwik-keldezichindeloopderjarentoteennauwesamenwerking.Hetvernieuwdecontractiseenlogischevolgendestap.Waarinhetver-ledenHuntsmanzelfhetequipmentbijstoringofgeplandonderhouduitdefabrieksleuteldehetopstuurdenaarRESvoorreparatieofonderhoudenvervolgensweermonteerdeneemtnuREShetgeheletrajectopzich.NauwesamenwerkingEenvastteamvanvierRES-medewerkerszalophetHuntsmanterreingestationeerdzijnenindiennoodzakelijkinaantaluitgebreidwordenvanuitlocatieBrielle.DitteamzalnaastdeplanningenhetwisselenvanonderanderepompenenroerwerkenderevisieindeRES-werkplaatsinBrielleendeadminis-tratieveafhandelingorganiseren.DaarnaastzorgthetteamvoordevastleggingvandeuitvoeringengebruiktemethodiekeninRoseronderdeelvanonderhoudsbeheersystemen.HetRES-teamzaluiteraardnauwblijvensamenwerkenmetHuntsmanRotatingendesupervisors.EdwinHuismanManagingDirectorRESVanuiteenpartnership-gedachteenwerk-Opdinsdag17juniiseenbrandweeroefeninggehoudenophetoudeweegbrugterreinaandenoordoostzijdevanhet5210-terrein.Deoefeningismetnameuitgevoerdomdevrijwilligersvandegezamenlijkebrandweerdieingevalvangroteincidententerplaatsekomentetrainenengetraindtehouden.Eenvandebelangrijkstetrainingsonderwerpenwashetdragenvanhetgaspakendanmetnamehetsnelencorrectaantrekkenvanhetpakenhetdesinfecterenvanmateriaalenpersoneelnadewerkzaamheden.Hiervoorwerdgetraindmetdedecontaminatie-unitdiespeciaalhiervoorophetterreinwerdgezet.Bijgrotecalamiteitenmoetdezeunitvoordesinfectiehandelingenwordenopgesteldeningerichteenkarweidatweleenhalfuurinbeslagkannemen.DezeoefeningisbelangrijkvoordehelechemischesectorinhetBotlekgebiedomdatingevalvancalamiteitengroteofmiddel-grotegaslekkagesplaatskunnenvinden.OokonzeeigenSecurityenEmergencyResponse-afdelingisbijdezeoefeningbetrokkengeweest.Indedaaropvolgendewekenvondentweevergelijkbareoefeningenplaatswaarbijanderebrandweermede-werkersgetraindwerden.Huntsmanterreinwijzedragenwijbijaandecontinuteitenbetrouwbaarheidvanhetproductieproces.Hetdoelisdeklantteontzorgen.Kennisbor-gingenkennisoverdrachtzijnaspectenwaaraanwijalsRESeenbijdragewillenleveren.Ditisbelangrijkineenpartnershipenookrichtingdetoekomstigegeneratiemede-werkers.DeHuntsmanmaintenancewerkme-thodiekmiddelsvastleggingsluitnaadloosbijonzevisieaan.WieisRESRotaryEquipmentServiceRESisin1976opgerichtenreviseertallesoortenmerkenentypenrotatingequipmentongeachtdeomvang.RESiseenfamiliebedrijfenerwerkenongeveer80medewerkers.DewerkzaamhedenwordenvoornamelijkuitgevoerdindewerkplaatsinBrielleenopdeklantlocatie.RESisnvandegrootsteserviceverlenendebedrijvenophetgebiedvanrotatingequipment.REShoudtdeinstallatiesdraaiendevooroefeningbrandweerEenrampvaltnietteplannenvoorbereidingenwel.Kijkvoormeerinformatieopwww.crisis.nl 8BijnadertigjaargeledensolliciteertDickvanSchaikbijICI.HijgrijptdekansaanombijICIaandeslagtegaanenomgeheelbetaaldeendriejarigeopleidingtevolgen.Enaange-zienhetindietijdcrisisisliggenzulkekansennietvoorhetoprapen.HijstartindewerkplaatsvandeNylonabriek.NatweejaarverhuisthijnaardeelektronischewerkplaatswaarhijonderandereHIMA-printplatenrepareertenhijgroeitvanInstrumentArticerAdoornaarInstrumentTechnician.HijgaataandeslagbijdePUC-werkplaatsenuiteindelijkhelpthijmeebijdeopbouwvandeVariantsabriekdoordecommissioningtedoenvandeElektrische-enInstrumentatie-technischeinstallatieendePLC-systemen.PLCProgram-mableLogicController.DickDitisookdelinknaarmijnoverstapnaarIT.Ikhebzoaniteitenkennisopgebouwdvancomputersystementerwijlikbenopgeleidindeelektronica.Datistochechtweldegelijkverschillend.Hetisopmijnpadgekomenenikhebdekansaangegrepenommeverderteontwikkelen.DickvanSchaikstapteennieuwewereldinp1septemberbegintDickvanSchaikaaneennieuweuitdagingbinnenHuntsmanhijwordtSecurityEmergencyResponseTeamLeader.Uitgerekendopdiedagishetopdekopa29jaargeledendatDickstarttebijICIalsInstrumentArtifcerotewelalsinstrument-monteur.WijsprakenmetDickoverzijnloop-baanendeovergangvanGlobalITnaarSiteContractsandServices.Eenloopbaankansomsgekverlopen.OtochnietInstrumentArtifcerAHetaangrijpenvankansenlijktalseenrodedraaddoorDicksloopbaanbijICIHuntsmantelopen.In2001krijgthijdekansomovertestappennaardeadelingITdannogeenlokaleadelingdieBusinessServiceDepartmentBSDheet.DickwordtICTSpecialisteenunctietiteldiehemnunogstoort.VoorDickdieindewerkplaatsuitgroeidetoteenallrounderdiecollegasgraagbijsprongvoelthetvreemdomalsspecialistbetiteldtewordenWanneerbenjenueenspecialistAlseenandernetietsmeerweetdanjijdanbenjealgeenspecialistmeer.Hetzegtechtniets.WatwelwatzegtisdatDickinzijnperiodeopdeadelingITBSDwordtalsnelingelijddoorGlobalITfinkwatklussenonderzijnhoedekrijgt.Hijisverantwoordelijkvoordevervangingvanhetglasvezelnetwerkopdesiteendevervangingvandeteleoon-centrale.Dickwordtmr.TeleoonenisalsHub-managerIT-verantwoordelijkevooreenregioverantwoordelijkvoorIT-aangelegenhedeninBelgiNederlandFrankrijkenlaterookGroot-Brittanni.AllroundotochspecialistVerderkijkenBegin2013wordtduidelijkdatGlobalITgaatreorganiserenenDickshuidigeunctiekomttevervallen.DickTjawatmoetjedanErwerdmijalsnelduidelijkgemaaktdatmenmijgraagwildebehoudenvoordeHuntsmanRotterdamsitemaarwatgajedandoen.AlsdeunctievanSecurityEmergencyResponseTeamLeadervacantwordtgrijptDickeennieuwekansmetbeidehandenaanHetlijkteenwereldapartmaardatishetniet.Indeportierslogeisveeltechniekaanwezigwaarenigekennisvansystemenwelvereistis.Denkhierbijaandecall-outsystemendeomroep-encommunicatie-systemendegasdetectiesystemenenhetcontroletoegangs-systeem.NaastdeverantwoordelijkheidvoordeactiviteitenronddeSecurityenEmergencyresponseorganisatiewordtDickookeindverantwoordelijkvoorhetCentraalMagazijn.1september2014HetbetekenteveneensdatDicknetzoals29jaargeledenweerdeschoolbankeningaatwantdewereldvanbeveiligingEmergencyResponseenveiligheidisvoorDickechthelemaalnieuw.DickIkbennubezigmeteenpost-hboopleidingSecurityenRechtenerstaatnogveelmeeropdeplanningwaaronderBRZO-masterclassesBHV-trainingMedia-enCOPI-training.IkwilhetIT-teamdatikachterlaatFransLeindersRenHendrikxThomasFeyensRonnyDeroostenJohnGovaertsbedankenvoordejnetijdsamenikhebmetergveelpleziermetjulliesamengewerkt.EnikkijkuitnaarmijnsamenwerkingmetErikRietveldAdGortGerardJeroenseLeovandenBergPatriciavanderMeijdenHenkvandenAkkerAnnekevanderHelmFrankdeGraaKeesScholsendecollegasvanSecuritas.IkgametheneennieuwekantvanHuntsmanontdekkenenikmoetzeggendatikerheelveelzininheb.ODickIkgaeennieuwekantvanHuntsmanontdekken. Spreekbuisaugustus20149jaarSpreekbuisonthuldWoensdag25juni2014werdhetstartschotgegevenvoordeexpositieover50jaarSpreekbuisindebibliotheekinhetcentrumvanRozenburg.HetpersoneelsbladvanICIHuntsmanRotterdamviertditjaarhaargoudenjubileum.InnauwesamenwerkingmetbibliotheekRotterdamiseenexpositiegenaamdBladgoudsamengestelddiedegeschiedenisvandemedewerkersenactiviteitenvanhetbedrijftotlevenbrengt.ndetentoonstellingisnaveelspeurwerkeenselectievanartikelenenfotosinvitrinesopgenomen.BovendienzijnalleexemplarenvanSpreekbuisterinzage.ErgleukomtekunnenziennlezenhoeICIHuntsmanin50jaaruitgroeidetothetcentrumvandeRotterdamsechemiecluster.Oud-medewerkerswareningrotengetalegekomenomaanwezigtezijnbijdeopening.Onderhetgenotvaneenhapjeeneendrankjewerdenveelherinneringenopgehaaldenwerddriftiggezochtnaarbekendegezichteninde50jaargangenSpreekbuis.NaeendankwoordnamensdedirectievanHuntsmanHollanddoorMartinJanssenHRmanagerwerddeexpositiegeopenddoorLoesBijldistrictsmanagerbibliotheekRotterdamErikBarentsoud-directeurenvoorzittervandeRaadvanCommissarissenvanHuntsmanBirgitRoscommunicatieadviseurenhoofdredacteurvanSpreekbuisenPamlaBlokvoorzittergebiedscommissieRozenburg.Zijhaaldenceremonieeleenvlagvandevitrinewaarnadeinhoudvandevitrinesuitgebreidbekekenkondenworden.DeSpreekbuizenzijnvooriedereenintezientijdensdeopeningstijdenvandebibliotheek.Deexpositieloopttotenmet30september.httpwww.bibliotheek.rotterdam.nlopeningstijdendetail.199795.htmlI1964-2014V.l.n.r.LoesBijlErikBarentsBirgitRosenPamlaBlokopenendeexpositieBladgoud 10In2010benikbegonnenmethethakenvanknuels.Eenzwangerecollegawildegraageenbabymutsje.Zelhadzenooitlerenhakenendaaromboodikaanditvoorhaartemaken.Hethakenbleekzoleukenontspan-nendtezijndatikopzoekbengegaannaarpatronenvoorknuels.Hoewelikeenulltimebaanhebbenikblijvenhaken.Enerzijdsalsontspanningenanderzijdsomdatjeietsbij-zonderskuntmakenwaarmensenvrolijkvanworden.Deagelopenvierjarenblijkenmijnknuelsheelgeliedtezijnbijzoweldeoudersalskinderen.Hetmateriaalisvanhoogwaar-digkatoendeoogjeszijnveiligheidsoogjeskomennietlosendevullingisvanpolyesterwatten.Deknuelkangemakkelijkgewas-senwordenenblijtdantochmooi.Ookvoorknuelsgeldtdatveiligheidbovenallesgaat.Ineenbedrijfmetongeveer350medewerkerskomjeveelbijzonderemensentegenenmensenmeteenbijzonderehobby.EenvandiemensenmeteenbijzonderehobbyisCiscaBreeuwer.CiscahaaktinhaarvrijetijduniekeknuffelsendoneertdezeaandeStichtingVriendenvanSophia.Ciscaverteltwaaromzijditmetliefdedoet.ChemiekrijgtdesmaakvanduurzaamheidtepakkenTotnogtoeisiedereknueldieCiscamaaktuniekzevarieertmetkleurenpatronenoogjesenwatnogmeermogelijkis.SpecialeverzoekenzijnmogelijkenalsiemandeeneigenpatroonheetozoektkanCiscahelpen.Inmiddelsheetzijmeerdan200knuelsgehaaktenkrijgtzijookaanvragenviahaarwebsitewww.knuel4u.nl.CiscaOmdathetvoornamelijkeenhobbyisisdeprijsgebaseerdopmateriaalkosteneneenkleinevergoedingvoormijninspanning.DevergoedinggebruikikweeromknuelstemakendiedannaarStichtingVriendenvanSophiagaan.InditkinderziekenhuisinRotterdamiseenpermanentebehoeteaanknuels.Deziekekinderenkunnendaareenknuelkrijgenenlatermeenemennaarhuis.Inverbandmetbesmettingsgevaarisdathetverstandigstenookvoordekinderenishetfjndatzegeenastandhoevendoenvanhunsteuntjeohetbeestjedatzeopvrolijkttijdensvervelendemaarnoodzakelijkebehandelingen.Mijnmanoud-collegaHarryKoorenhadditjaarvoorzijnverjaardaggevraagdomknuelsbijmijtebestellen.TijdensonzevakantieinmeizijndeeersteexemplarenbijVriendenvoorSophiagebracht.Hetenthousiasmeisgrooteninmiddelshebbendemensenvandeadelingeenverzoeklijstingediend.Hiergaiknuaanwerken.Inmiddelshebikookmijneerstepatroonzelbedacht.Eenvandecollegasbrachtmeophetidee.AandehandvaneenplaatjehebikdemascottevanhetWK-voetbalgemaakt.KnuelsuiteengoedhartBronCBSArbeidsongevalleninNederlandTNO2011Ref.28enVNCIRC-vragenlijstDenHaag19juni2014.Heteersteduurzaamheids-rapportvandechemischeindustrieinNederlandisuit-gebrachtdoorVNCIVereni-gingNederlandseChemischeIndustrie.Hetrapportgeefteenbeeldoverderolvandechemieinduurzameontwik-kelingenoverhaarimpactopmilieuensamenleving.DeNederlandsechemischesectorwileenwezenlijkebijdrageleverenaandeoplossingvandemondialeuitdagingenophetterreinvangezondheidvoedsel-zekerheidenergievoor-zieningtransportklimaatgrondstoffeneneeninclusie-veveiligesamenleving.HuntsmanHollandisactielidvanVNCI.Indiversewerk-enbeleidsgroepenzijnHuntsmanmedewer-kersbetrokkenominormatieenopiniesteleverenopbasiswaarvanhetbeleidvandeverenigingtotstandkomt.VaststellingvanhetbeleidgebeurtinhetbestuurvanVNCI.DeVNCIkenteenalgemeenbestuureneendagelijksbestuur.Hetalgemeenbestuurteltruimtwintigvertegenwoordigersuitaangeslotenbedrijvenenverenigingen.Tijdensdejaarvergaderinginjuni2014isMaxvanderMeerbenoemdtotlidvanhetalgemeenbestuur. Spreekbuisaugustus201411PRDKarinvanOudgaardenPersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeadelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieormulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitormulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstUpstreamArentienRiezebosRTGBarryHazewindusVoordebloemendetoesprakendefyershetgebakdecadeautjesdeenveloppeendeelicitatiesnaaraanleidingvanmijn35-jarigdienst-verbandeeniederheelhartelijkbedankt.Maarnatuurlijkookvoordesamenwerkingindeze35jaarwaaropikmetplezierterugkijk.GroetenRobWeeninkPitstopWordtopdesitenietmeergedaanhetwoordmagzelsnietmeergebruiktworden.Ikbenblijdatmenindegeneeskundedaarandersoverdenkt.NaenigevertragingindevoorbereidingdeslagboomvandeHartelbruggingnietmeeropenwerdentijdensdevideoinspectiedebottlenecksgevonden.Eenvolledigeblokkingeneenzwarerestrictie.Piggenwasgeenoptiemeer.OmweeropeengoedeMSRtekomenwerdbeslotenomvierbypass-leidingenaanteleggen.Helaaswarenernahetspelenvandemanuacturinggamegeensparesmeeraanwezig.Gelukkigwarenbijdebouwwatinstalledsparesaangebrachtwaargretiggebruikvanwerdgemaakt.Stoppenmodicerenenweeropstartenvandeabriekwerdzonderproblemenuitgevoerdopeenlekkendeluchtcompressorna.Dezeheetdeopstartnietbelemmerdmededoordeintensivecareopstartbegeleiding.NaenigetijdwerdenerdoorzetproevenuitgevoerdenikkanvertellendatdeMSRweerop160Wattstaat.kbendoordezepitstopwatmeerlevensloopbestendiggeworden.Tijdensdepitstopendaarnaiserregelmatigbelangstellinggeweestvancollegas.Debelangstellingwasverwarmendenopbeurend.Bedankthiervoor.VrGrA3A.W.KramerAzaleastraat583245CCSommelsdijk0187-485678Op4septembergaathetnieuweklaverjasseizoenvanstart.Deelnemersvandeophaventerrein5210aanwezigebedrijvenzijnvanhartewelkomopdeklaverjasavondendiegehoudenwordeninhetbedrijsrestaurantinhethood-gebouw.Omdatwijgezelligheidbelangrijkvindenkaartenwijnietmethetmesoptael.Aanvang19.30uur-Einde22.30uur.VoorvragenkuntucontactopnemenmetWijnandRemustel.0181-213898o06-41819327Dataseizoen2014en2015201420154september8januari18september22januari2oktober5ebruari16oktober19ebruari30oktober5maart13november19maart27november2aprilpaasklaverjassen4december9april18decemberkerstklaverjassen23april7meilaatsteavondGezelligheidistroeBenoemingen-BendeJongvanFinanceDirectorEuropenaarGlobalOperationsPerormanceDirector-Henk-JanBassavanJr.SupplyChainProjectsProcessesManagerEmergingMarketsnaarSupplyChainProjectsProcessesManagerEmergingMarkets-NeslihanSahinvanConcurAdministratornaarAccountsReceivableAccountantOverleden26-05DeheerH.Beijergeborenop15juli1926.26-06DeheerR.Bijlgeborenop18november1939.Hetisnietmeermogelijkomdelaatsteunctietevermelden.UitdienstMartinRuinaardSusiKamlJubilarissen40jaar30-09WimvanHulten01-10PietKlink35jaar06-10JosBuijsman25jaar13-09JohnTettero01-10JacobHerrewijnen15-10EduardPeeters20jaar01-10NannekedeWol10jaar01-09PatriciavanderMeijden01-10MariusAaldersHuwelijk08-08JopieDonkerslootenRobThansGeboren13-06JackzoonvanJohanenJosHaaringKomvrijdag19septembera.s.ZIENLERENDOENtijdensdeLandelijkeDagvanhetOnderhoudenmaakeenbustourlangsverschillendeheleleukebedrijvenMeerinormatieopwww.landelijkedagvanhetonderhoud.nl19septemberLandelijkeDagvanhetOnderhoud Op19oktoberlooptHansvanderLansvoorVUmcCancerCenterhetinternationaalexpertisecentrumvooronderzoekenbehandelingvankankerdemarathonvanAmsterdam.LEESMEEROPPAGINA4