Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisaugustus20147NieuwehuisaannemerRESontzorgtHuntsmanheefteennieuwehuisaannemer.RotaryEquipmentServiceRESneemthetonderhoudenreparatievandevelepompenroerwerkenenanderedraaiendeinstallatiesRotatinginonzefabriekenvoorhaarrekening.HuntsmanenRESwerkenaljarengoedsamen.Watbegonmethetondersteunenvandeonderhoudsorganisatiebijbepaaldegespecialiseerderotatingklussenontwik-keldezichindeloopderjarentoteennauwesamenwerking.Hetvernieuwdecontractiseenlogischevolgendestap.Waarinhetver-ledenHuntsmanzelfhetequipmentbijstoringofgeplandonderhouduitdefabrieksleuteldehetopstuurdenaarRESvoorreparatieofonderhoudenvervolgensweermonteerdeneemtnuREShetgeheletrajectopzich.NauwesamenwerkingEenvastteamvanvierRES-medewerkerszalophetHuntsmanterreingestationeerdzijnenindiennoodzakelijkinaantaluitgebreidwordenvanuitlocatieBrielle.DitteamzalnaastdeplanningenhetwisselenvanonderanderepompenenroerwerkenderevisieindeRES-werkplaatsinBrielleendeadminis-tratieveafhandelingorganiseren.DaarnaastzorgthetteamvoordevastleggingvandeuitvoeringengebruiktemethodiekeninRoseronderdeelvanonderhoudsbeheersystemen.HetRES-teamzaluiteraardnauwblijvensamenwerkenmetHuntsmanRotatingendesupervisors.EdwinHuismanManagingDirectorRESVanuiteenpartnership-gedachteenwerk-Opdinsdag17juniiseenbrandweeroefeninggehoudenophetoudeweegbrugterreinaandenoordoostzijdevanhet5210-terrein.Deoefeningismetnameuitgevoerdomdevrijwilligersvandegezamenlijkebrandweerdieingevalvangroteincidententerplaatsekomentetrainenengetraindtehouden.Eenvandebelangrijkstetrainingsonderwerpenwashetdragenvanhetgaspakendanmetnamehetsnelencorrectaantrekkenvanhetpakenhetdesinfecterenvanmateriaalenpersoneelnadewerkzaamheden.Hiervoorwerdgetraindmetdedecontaminatie-unitdiespeciaalhiervoorophetterreinwerdgezet.Bijgrotecalamiteitenmoetdezeunitvoordesinfectiehandelingenwordenopgesteldeningerichteenkarweidatweleenhalfuurinbeslagkannemen.DezeoefeningisbelangrijkvoordehelechemischesectorinhetBotlekgebiedomdatingevalvancalamiteitengroteofmiddel-grotegaslekkagesplaatskunnenvinden.OokonzeeigenSecurityenEmergencyResponse-afdelingisbijdezeoefeningbetrokkengeweest.Indedaaropvolgendewekenvondentweevergelijkbareoefeningenplaatswaarbijanderebrandweermede-werkersgetraindwerden.Huntsmanterreinwijzedragenwijbijaandecontinuteitenbetrouwbaarheidvanhetproductieproces.Hetdoelisdeklantteontzorgen.Kennisbor-gingenkennisoverdrachtzijnaspectenwaaraanwijalsRESeenbijdragewillenleveren.Ditisbelangrijkineenpartnershipenookrichtingdetoekomstigegeneratiemede-werkers.DeHuntsmanmaintenancewerkme-thodiekmiddelsvastleggingsluitnaadloosbijonzevisieaan.WieisRESRotaryEquipmentServiceRESisin1976opgerichtenreviseertallesoortenmerkenentypenrotatingequipmentongeachtdeomvang.RESiseenfamiliebedrijfenerwerkenongeveer80medewerkers.DewerkzaamhedenwordenvoornamelijkuitgevoerdindewerkplaatsinBrielleenopdeklantlocatie.RESisnvandegrootsteserviceverlenendebedrijvenophetgebiedvanrotatingequipment.REShoudtdeinstallatiesdraaiendevooroefeningbrandweerEenrampvaltnietteplannenvoorbereidingenwel.Kijkvoormeerinformatieopwww.crisis.nl