Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisaugustus20149jaarSpreekbuisonthuldWoensdag25juni2014werdhetstartschotgegevenvoordeexpositieover50jaarSpreekbuisindebibliotheekinhetcentrumvanRozenburg.HetpersoneelsbladvanICIHuntsmanRotterdamviertditjaarhaargoudenjubileum.InnauwesamenwerkingmetbibliotheekRotterdamiseenexpositiegenaamdBladgoudsamengestelddiedegeschiedenisvandemedewerkersenactiviteitenvanhetbedrijftotlevenbrengt.ndetentoonstellingisnaveelspeurwerkeenselectievanartikelenenfotosinvitrinesopgenomen.BovendienzijnalleexemplarenvanSpreekbuisterinzage.ErgleukomtekunnenziennlezenhoeICIHuntsmanin50jaaruitgroeidetothetcentrumvandeRotterdamsechemiecluster.Oud-medewerkerswareningrotengetalegekomenomaanwezigtezijnbijdeopening.Onderhetgenotvaneenhapjeeneendrankjewerdenveelherinneringenopgehaaldenwerddriftiggezochtnaarbekendegezichteninde50jaargangenSpreekbuis.NaeendankwoordnamensdedirectievanHuntsmanHollanddoorMartinJanssenHRmanagerwerddeexpositiegeopenddoorLoesBijldistrictsmanagerbibliotheekRotterdamErikBarentsoud-directeurenvoorzittervandeRaadvanCommissarissenvanHuntsmanBirgitRoscommunicatieadviseurenhoofdredacteurvanSpreekbuisenPamlaBlokvoorzittergebiedscommissieRozenburg.Zijhaaldenceremonieeleenvlagvandevitrinewaarnadeinhoudvandevitrinesuitgebreidbekekenkondenworden.DeSpreekbuizenzijnvooriedereenintezientijdensdeopeningstijdenvandebibliotheek.Deexpositieloopttotenmet30september.httpwww.bibliotheek.rotterdam.nlopeningstijdendetail.199795.htmlI1964-2014V.l.n.r.LoesBijlErikBarentsBirgitRosenPamlaBlokopenendeexpositieBladgoud