Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
8BijnadertigjaargeledensolliciteertDickvanSchaikbijICI.HijgrijptdekansaanombijICIaandeslagtegaanenomgeheelbetaaldeendriejarigeopleidingtevolgen.Enaange-zienhetindietijdcrisisisliggenzulkekansennietvoorhetoprapen.HijstartindewerkplaatsvandeNylonabriek.NatweejaarverhuisthijnaardeelektronischewerkplaatswaarhijonderandereHIMA-printplatenrepareertenhijgroeitvanInstrumentArticerAdoornaarInstrumentTechnician.HijgaataandeslagbijdePUC-werkplaatsenuiteindelijkhelpthijmeebijdeopbouwvandeVariantsabriekdoordecommissioningtedoenvandeElektrische-enInstrumentatie-technischeinstallatieendePLC-systemen.PLCProgram-mableLogicController.DickDitisookdelinknaarmijnoverstapnaarIT.Ikhebzoaniteitenkennisopgebouwdvancomputersystementerwijlikbenopgeleidindeelektronica.Datistochechtweldegelijkverschillend.Hetisopmijnpadgekomenenikhebdekansaangegrepenommeverderteontwikkelen.DickvanSchaikstapteennieuwewereldinp1septemberbegintDickvanSchaikaaneennieuweuitdagingbinnenHuntsmanhijwordtSecurityEmergencyResponseTeamLeader.Uitgerekendopdiedagishetopdekopa29jaargeledendatDickstarttebijICIalsInstrumentArtifcerotewelalsinstrument-monteur.WijsprakenmetDickoverzijnloop-baanendeovergangvanGlobalITnaarSiteContractsandServices.Eenloopbaankansomsgekverlopen.OtochnietInstrumentArtifcerAHetaangrijpenvankansenlijktalseenrodedraaddoorDicksloopbaanbijICIHuntsmantelopen.In2001krijgthijdekansomovertestappennaardeadelingITdannogeenlokaleadelingdieBusinessServiceDepartmentBSDheet.DickwordtICTSpecialisteenunctietiteldiehemnunogstoort.VoorDickdieindewerkplaatsuitgroeidetoteenallrounderdiecollegasgraagbijsprongvoelthetvreemdomalsspecialistbetiteldtewordenWanneerbenjenueenspecialistAlseenandernetietsmeerweetdanjijdanbenjealgeenspecialistmeer.Hetzegtechtniets.WatwelwatzegtisdatDickinzijnperiodeopdeadelingITBSDwordtalsnelingelijddoorGlobalITfinkwatklussenonderzijnhoedekrijgt.Hijisverantwoordelijkvoordevervangingvanhetglasvezelnetwerkopdesiteendevervangingvandeteleoon-centrale.Dickwordtmr.TeleoonenisalsHub-managerIT-verantwoordelijkevooreenregioverantwoordelijkvoorIT-aangelegenhedeninBelgiNederlandFrankrijkenlaterookGroot-Brittanni.AllroundotochspecialistVerderkijkenBegin2013wordtduidelijkdatGlobalITgaatreorganiserenenDickshuidigeunctiekomttevervallen.DickTjawatmoetjedanErwerdmijalsnelduidelijkgemaaktdatmenmijgraagwildebehoudenvoordeHuntsmanRotterdamsitemaarwatgajedandoen.AlsdeunctievanSecurityEmergencyResponseTeamLeadervacantwordtgrijptDickeennieuwekansmetbeidehandenaanHetlijkteenwereldapartmaardatishetniet.Indeportierslogeisveeltechniekaanwezigwaarenigekennisvansystemenwelvereistis.Denkhierbijaandecall-outsystemendeomroep-encommunicatie-systemendegasdetectiesystemenenhetcontroletoegangs-systeem.NaastdeverantwoordelijkheidvoordeactiviteitenronddeSecurityenEmergencyresponseorganisatiewordtDickookeindverantwoordelijkvoorhetCentraalMagazijn.1september2014HetbetekenteveneensdatDicknetzoals29jaargeledenweerdeschoolbankeningaatwantdewereldvanbeveiligingEmergencyResponseenveiligheidisvoorDickechthelemaalnieuw.DickIkbennubezigmeteenpost-hboopleidingSecurityenRechtenerstaatnogveelmeeropdeplanningwaaronderBRZO-masterclassesBHV-trainingMedia-enCOPI-training.IkwilhetIT-teamdatikachterlaatFransLeindersRenHendrikxThomasFeyensRonnyDeroostenJohnGovaertsbedankenvoordejnetijdsamenikhebmetergveelpleziermetjulliesamengewerkt.EnikkijkuitnaarmijnsamenwerkingmetErikRietveldAdGortGerardJeroenseLeovandenBergPatriciavanderMeijdenHenkvandenAkkerAnnekevanderHelmFrankdeGraaKeesScholsendecollegasvanSecuritas.IkgametheneennieuwekantvanHuntsmanontdekkenenikmoetzeggendatikerheelveelzininheb.ODickIkgaeennieuwekantvanHuntsmanontdekken.