You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
SPREEKBUISna50jaarLOGISTIEKSERVICECENTRUMeenlanggekoesterdewensNIEUWJAARSTOESPRAAK2014OPENDIALOOGhetbelangvaneenORDUURZAMEDIALOOGWERKTal20jaarOPNAARVIERMILJOENneemdeverantwoordelijkheidHUNTSMANPROMOTIETEAMbijSTCCAPSTONEUpdateROTTERDAMhetcentrumvanEuropa12014 ColofonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheefteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinformeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijfsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoofdredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieJopieDonkerslootTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotograeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreefternaardejuisteinformatieteverschaffenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidofvol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeeftuinteressanteideenofkopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr26maart2014aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecerticeerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2Spreekbuisna50jaargekniptengeschorenpreekbuisvertelthetverhaalvandeHuntsmanRotterdam-sitedehistorieendetoekomstdegepensioneerdenendemedewerkersdeomgevingrelatiesenproducten.In2014bestaatSpreekbuis50jaarTijdomstiltestaanbijdiehistorieennaardetoekomsttekijken.DatheeftderedactievanSpreekbuismetheelveelpleziergedaan.Historie50jaarSpreekbuisDatiseenelicitatiewaardaanallelezersenoud-redactieleden.Omhenteeliciterenentetrakterenwillenwedegeschie-denistotlevenlatenkomenvooriedereendiejuistindezetijdvanmobielinternetenhogewerkdrukdetijdneemtomtelezenhoeICIHuntsmanRotterdaminvijtigjaaruitgroeidetothetcentrumvaneenchemiecluster.VoordezomermoeteenexpositiegereedzijnwaarinalleuitgavenvanSpreekbuiseneenkorteperiodeRozenburgNieuwsalscommunicatiemiddelvanICIHuntsmantentoongesteldworden.Hieroverleestuinhetvolgendenummermeer.VernieuwingInnoverenverjongenveranderen..DitzijnwoordendiedeSpreekbuisredactieeindvorigjaaroptaelgelegdheetalswensenvooreennieuwelanvanSpreekbuis.EenSpreekbuis2.0NaeenvertaalslagquaopmaakenkopijligtheteerstenummervanSpreekbuismeteennieuwkaraktervooru.Meteenandereverhoudingtussenotografeentekstonsbewustvanonzeinternedoelgroepmaarzekerookvanonzeomgevingneenbeteredigitaleversieisderedactieklaarvoordevolgende50jaarSpreek-buis.WijwensenuveelleespleziertoeNamensdeSpreekbuisredactieBirgitRosSHuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalffabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinformatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.com Spreekbuisebruari20143WinstvoorveiligheidenmilieuAllevervoerdersenandereleveranciersvangoederenzullenzichstraksmeldenbijhetlogistiekservicecentrumdatdoorDenHartoghbeheerdwordt.DedrukteaandehoodpoortzorgdevaakvoorlangerijenopdeMerseywegmetrarecapriolenvanwachtendeautomobilistentotgevolg.Datbehoortnutothetverledenevenalsdevelekilometersdievrachtwagensafegdenopdesite.Nietalleendeveiligheidmaarookhetmilieuvaartdaarwelbij.Hetlogistiekservice-centrumbespaart30.000tot35.000site-kilometers.DeastandennaardeabriekenwordenveelkorterderoutesecinterendeCO2-uitstootzalalsgevolgdaarvanorsanemen.Weslaaneennieuweweginenlanggekoesterdewensgaatinheteerstekwartaalvan2014invervullingeenlogistiekservicecentrumaandewestkantvanhaven-terrein5210.Hetnieuwelogistiekservicecentrumisvoorzienvantweeweegbruggenwaardoorermeervrachtwagensafgehandeldkunnenworden.DeparkingisADR-geschiktditbetekentdathetvoldoetaanhetEuropeesverdragbetreffendehetinternationaalvervoervangevaarlijkestoffenoverdeweg.EMeerwaardeHetnieuwecentrumwordtbeheerddoorlogistiekpartnerDenHartoghdiehierzorgzaldragenvoorhetvervoeropdesitehetbeherenvanvoorradenhetladenenlossenvantankwagensentankcontainersendevoorbereidingvandiverselogistiekewerkzaamheden.DoordatdeshuntersvanDenHartoghhetvervoeropsitezullenregelenbetekentditookmindervreemdechaueursoponsterreinenhetwordtmakkelijkeralleregelsopdesitetehandhaven.LeenWendelsEuropeanLogisticsManagerSamengaanwestrevennaareenoptimalelogistiekopsiteeninhetBotlekgebied.HierbijbundelenwedekennisenkundevanDenHartoghmetdemogelijkhedenvanhetnieuwelogistiekservicecentrum.HetgezamelijkecommissioningsteamvanDenHartoghenHuntsmanMarvinVenoaksWillemWarmerdamenJoopMeijerOmdezoveeljaarkwamhetplanweeruitdekastmaarwerddetijdnognietrijpgeacht.Totin2013eindelijkdekogeldoordekerkwasenineenuniekesamenwerkingmetvervoerderDenHartoghenhetHavenbedrijRotterdamdeplannenvooreenlogistiekservicecentrumwaarheidwerden.Eenmaagdelijkzwartstukasaltligtnutewachtenopdevelevrachtwagensdiehierbinnenkortoverheenrijden. 42014denieuwetoekomstOnsbelangrijkstepuntveiligheidberustopzesverschillendepijlerswaarbijhetdekunstisomdezeinbalanstehouden.Hetgaatomleadershipdemensenkeuzesmakenonzeabriekenonzeplaneetenderegelsprocedures.Hetisonzeuitdagingomonzemiddelenmensenengeldopdejuistewijzeintezettenopdieonderdelen.Ditislastigwantweziennietaltijdalleonderdelen.Weziendatgroterampenblijvengebeurenenwemoetenonsavragenhoeditkan.Hetbegintbijleadershiponontbeerlijkvoorveiligheid.Wezullenonzeverantwoordelijkheidhierinmoetennemen.EennieuweroutenaareenWenemenafscheidvanhetafgelopenjaarwaarinerveelindewereldisveranderd.InAmerikawordtvolopnaarschaliegasgeboordeninEuropaniet.Ditheeftconsequentiesvoordechemischeindustrieenwereldeconomie.IndeGeismarregiomoeten35.000vacatureswordeningevuldomvoor8miljardaanchemischeinstallatiesneertezetten.DatisinNederlandanders.Gasisbe-langrijkvooronzeenergiemaarnogveelbelangrijkeralsgrondstof.Wijzulleneenantwoordmoetenvindenopdeuitdagingdievooronsligt.In2013isdeNederlandseoverheidsteedsstringentergaantoezienopdena-levingvandeBRZO-regels.Complianceiscomplianceendialoogisnietmeermogelijk.Huntsmanheeftin2013eenherstructureringquakostenenpersoneeldoorgevoerdinzoweldeSharedServicesalsdePolyurethanesBusiness.DoorinterneenexterneproblemenheeftdeproductievandeMDI2-fabrieklangetijdstilgelegenenkondenweklantennietleverenbijnaeendramatischezomer.DenieuwewegOnzenieuwewegisngmeerinlijnmetonzeklantenenbusiness.IkwildatRotterdamweerdsiteisvooronzebusinessDaaromhebbenwedeambitieaangescherptGeenincidentennochquaveiligheidnochinproductiezoalshetagelopenjaar.ZEROincidentenmoetinonzehersenpanlanden.AlsdePU-marktgroeitmoetdebusinessblijveninvesteren.DieinvesteringenmoetenwelinRotterdamlandenennietinanderelandenzoalsIndiaenRusland.Leanwordtdenieuwemaniervanwerken.Ditbetekentdatwijgeaccepteerdeprojectenconormaspraakzullenuitvoeren.ManufacturingExcellenceWezijneenproductiesitedusmanufacturingexcellenceiskeyvooronzesite.Negeneigenaarsmetelkeeneigenonderwerpgaanhierdekomendetweejaarvolopmeeaanhetwerk.Iedersinbrengbijdezeonder-werpenisuitermatebelangrijk.Doenwezakenmorgenbeterdanvandaagdangaanweeenhelegrotestapdegoederichtingop.DanisRotterdamdeplacetobe.Debusinessheetdiverseplannengepre-senteerdenalsjedaargoednaarluistertgaathetoverabriekeninEuropaonogspecifekerRotterdam.WillenwijbelangrijkgenoegblijvendanmoetenwijbetrouwbaarenkostenbewustMDIleveren.ZonderMDI-precursorkunnenweniet.MDIisnogsteedsdekurkwaardePUbusinessopdrijt.Hetagelopenjaarhebbenwe326ktgeprodu-ceerd.Omin2014380kttekunnenleverengaanwesturenopeenOverallEquipmentEfciencyOEEvan90.Wezijnhiervoorsterkahankelijkvanonzeleveranciersindecluster.NaastinvesteringeninUpstreamzienwedatRotterdamdeDownstream-kantopgaateenpositieveontwikkelingwaarwijmetKeystoneeenbelangrijkebijdrageaanhebbengeleverd.Erwarenookpositieveresultatenin2013.Driemiljoenveiligeurenzondereenverzuimongevaldaarmogenwetrotsopzijn.WekwamenpositieuitdeBRZO-inspectiemetslechtseenpaarkleineovertredingendieweoptijdwistenteherstellen.Veelprojecteneengroteturnaroundentochdebeloodebesparingengerealiseerd.Erstaateennieuweorganisatiedieklaarisvoordetoekomst.InPlantOnestaatHetD.Eenprachtigvoorbeeldvaninnovatiehetsleutelwoordvoordetoekomst.Europakannietzonderinnovatieomteoverleven.Alsantwoordopschaliegaszullenwemoeteninnoverenenanderegrondstoenvindenomgoedkopertekunnenproduceren.SamenvattingvandenieuwjaarstoespraakvanMaxvanderMeer. Spreekbuisebruari20145nieuwebestemmingInnovatiesEeninnovatiediein2015wordtingebouwdiseenwarmtewisselaardiehetindezomertewarmekoelwatervandeMDI1-abriekuit-wisselttegenhettekoudeBrielseMeerwaterdatEvidesgebruikt.Eenprachtigprojectwaarintweebedrijveninderegiotonenhoesimpelenergie-efciencykanzijn.Capstoneweinvestereninpolyol.Delaatsteinvesteringwasveertigjaargeleden.Wemogendusmetrechtsprekenvaneenuniekprojectwaarmeewedehuidigecapaciteitzosnelmogelijklatengroeien.CapstonestaatnunoginHeijningenwaarhetgebouwdwordt.Inebruarikomtdeabrieknaardesiteinaprilisdezemechanischcompleeteninjunioperationeel.BigBlendersiseenandereinvestering.Geennieuwetechniekmaareeninnovatieindewijzewaaropditprojectwordtuitgevoerd.VolgensplanningisdezenieuweFormulatie-abriekinseptemberoperationeel.SitevoordetoekomstOnzesitebestaatalsinds1962waardoorsommigeonderdelensterkverouderdzijn.Nadenkenovernieuweideendoenwesamenmetonzeco-sitepartners.Samenproberenweonzesitecompetitievertemaken.Voorbeeldhiervanisdenieuweingangvoorhetvrachtverkeeroponzesitediebinnenkortingebruikwordtgenomen.HierdoorwordtdeingangaandeMerseywegtoegankelijkervoorhetpersonenverkeerenonzevervoerdersbesparenvelekilometers.Inhetkort2013wasbewogenmaarwehebbenveelbereikt.Wehebbendebasisgelegdvoorbesparingopproductiekosten.Ditwaseenpijnlijkeoperatieenjuistdaarombeniknietvanplanomdezekostenreductietelatenvaren.2014draaitomEHScomplianceenmeerocusopprocesssaety.Maarookomhetdoorzettenvandereorganisatiehetin-novatieoperationeelmakenvandelopendeprojectenenvooralooknieuwebinnenhalenOntzettendbedanktvoorallesenikwensjulliealleneengezondenveilig2014.MaxvanderMeerAlgemeendirecteur 6MartinWehebbenmedezeggenschapinNederlandformeelgeregeldenafgekaderdindewet.Binnendegrenzenvandiewetkunjeinspraakhebbenopdegangvanzakenbinneneenonderneming.HetiseenrechtdatjehebtgekregenduswaaromzoujedaardangeengebruikvanmakenJosHetisdmanieromindialoogtegaanmetdebestuurderenommeetedenkenoverdecontinuteitvaneenbedrijf.JosHetliefsthebjeeenzobreedmogelijkevertegen-woordigingwantdanzijnalleafdelingenvertegenwoor-digdenkunjevanelkaarleren.MartinJekuntalleenmaareenzogoedmogelijkbeleidmakenalsjeuitalleafdelingenenallelagenvanhetbedrijfinformatieenfeedbackkrijgt.OpendialoogeafgelopenjarenzijnroeriggeweestvoorHuntsman.Deondernemings-raadkandaarovermeepraten.Meerdereadviesaanvrageneninstemmingsverzoekenvroegenomweloverwogenadviezenbesluitenenveeloverlegmethetmanagement-teamvanHuntsmanHolland.Aandevooravondvaneennieuwezittingsperiodevandeondernemings-raadsprakenwijmetJosVidelervoorzittervandeondernemingsraadenMartinJanssenHRmanageroverhetbelangvaneenonder-nemingsraadvoorzoweldemede-werkeralseenonderneming.JosNeeabsoluutniet.Westaanniettegenoverelkaarmaarwedoenditmetelkaar.Medewerkershebbenbelangbijeengezondbedrijfmeteengezondetoekomst.Hetbedrijfsbelangstaatvooropenjeloodstsamenhetbedrijfdooreenlastigeperiodeheen.MartinHetiseenwederkerigeafhankelijkheid.Eenfabriekdraaitooknietuitzichzelf.Hetbedrijfheeftdemedewer-kersnodigdemedewerkershebbenhetbedrijfnodig.Ensamenmoetjehetzogoedmogelijkwillendoen.JosJazeker.Watjezietisdatwijsteedsvakertema-kenhebbenmetaanvragendievanbuitenafHuntsmanCorporatewordeningebracht.DeadviesaanvragenvoordeSharedServiceafdelingenzijndaareengoedvoorbeeldvan.WezijnminderautonoomdanvroegerzijnmeerenmeeronderdeelvaneeninternationaalbedrijfenmoetenOmmetdedeurinhuistevallenwaarommoetjeeenondernemingsraadsteunenHoezietdeidealeondernemingsraaderuitHetalgemenebeeldisvaakdatdeondernemings-raadendewerkgevertegenoverelkaarstaanzekerinroerigetijden.IsdatookzoIshetwerkineenORveranderdtenopzichtevaneenaantaljaargeledenD Spreekbuisfebruari20147Alsproefvoorhetopstartenvancontactentussenbedrijvenoverhedenenburgersisin1994ophetpleinvoorhetgemeentehuisinRozenburgbegonnenmeteenbedrijvenmarkt.Datwaseengrootsuccesentweejaarlaterwasdeklankbordgroepeenfeit.Op2juni2014wildeklankbordgroepditheuglijkefeitvierenmeteensoortgelijkebedrijvenmarkt.DebedrijvenenorganisatiesdiezichaangeslotenhebbenbijdeKlankbordgroepofzichhardmakenvoordeveiligheidinenomRozenburgzoalsdeBrandweerontbrekendaarbijniet.BezoekAVRmaandag3maart19.00uurDuurzamedialoogwerktmaandag2juni16.00uurKlankbordgroepmaandag29september19.00uurThema-avondmaandag24november19.00uurEenoverzichtvandedeelnemendebedrijvenenhetdetailprogrammaistevindenopwww.rotterdam.nlklankbordgroeprozenburg.nleninhetRozenburgsweekbladDeSchakel.Aanmeldenkanviaklankbordgroeprozenburgrotterdam.nlDatiseenfantastischeprestatiediewerdbehaaldomdatveiligwerkenonderdeelisvanonsdagelijksdoenenlaten.Wijmogendaarergtrotsopzijn.Iedereenwordthartelijkbedanktvoorzijnofhaarinzet.Dathetelkedagenelkmomentaandachtvraagtomzonprestatieneertezettenblijkthelaasuithetrecordableincidentbijeenvanonzecontractorsinjanuari.Opnaarviermiljoensamenmetdebestuurderdeinge-brachteaanvragenzogoedenres-pectvolmogelijkimplementeren.MartinInhetbuitenlandkijktmenandersaantegenmedezeggenschap.Vooronsishetduslaverentussendeontwikkelingenzoalsdievanuithetbe-drijfwordeningezetenderechtenenplichtenwaaraanwijonsinNederlandhebbentehouden.Joszegthetmooiwemoetenmethetrespectvoorcol-legashierdeplannensamenzogoedmogelijkimplementeren.Hoewijkun-nenacterenwordtdusmedebepaalddoorexternekrachtendieverdergaandanonsfabrieksterrein.MartinHetwaseenzwaarjaareneenpijnlijkproces.Ondanksdatjedenoodzaakvandebeslissingenzietwiljedezewelzorespectvolmogelijkdoorvoeren.Hetgaatommensen.Collegas.JosJewilthetrationeelbekijkenwatisdeimpactJeprobeerthetzogoedmogelijktedoenvoordecollegasdiehettreft.Hetisnietleukmaarhetmoetwel.WijdachtendatwehetnaRotterdam15ietsrustigerkregenmaardatwasnietzo.Hethoorterbij.DetoekomstDiezieikpositiefin.IkhoophetnoglangvoltehoudenikbendeOndernemingsraadingegaanomtedoenwatwenudoenineenopendialoogsamentotdebesteoplossingkomen.MartinIkdenkdatdeuitdagingvoordetoekomstishoeweomgaanmetverandering.Veranderingenvolgenelkaarveelsnelleropdanvroegerenveranderingenwordenveelalgenitieerddoordewereldomonsheen.Dieuitdaginggaanwesamenaan.HoehebbenjulliehetafgelopenjaarervarenenhoezienjulliedetoekomstVeiligheidstartbijjezelf.SchatdegevarengoedingebruikaltijddegeschiktePBMsenneemjeverantwoordelijkheidomveiligtewerken.Neemdeverantwoorde-lijkheidomveiligtewerkenvoorjezelfnvooranderen.HelpmeeomdievolgendemijlpaalvanviermiljoenveiligeurenzonderverzuimvoorHuntsmanmedewerkersencontractorstebehalen.Alswedatdoenenvolhoudenbereikenweditmooiegetaleind2014.JohanPoletEHSmanagerEindnovember2013bereikteHuntsmaneenmijlpaal.DemedewerkersencontractorsvanHuntsmanhaddendriemiljoenveiligeurenzonderverzuimgewerktwaar-vantweemiljoenveiligeurenzondereenrecordableincidentvoordemedewerkersvanHuntsman.DuurzamedialoogwerktAl20jaar 8CapstoneUpdateErwordtArjanKuipersShitSupervisorDownstreamenEdwinWassinkAllroundOperatorUpstreamwarenaanwezigomtekstenuitlegtegeven.EdwinHetwarendrukbezochteopendagenopbeidedagenongeveer300bezoekers.Jebentdegeheletijdingesprekenpastvoortdurendjeverhaalaanaanjegesprekpartners.ZekerdeVMBO-leerlingenenhunouderszijnopzoeknaarbasisinormatiedusmoetjehetsimpelhouden.Metdetweedejaarskunjedieperopdematerieingaan.ArjanHetisookweleensportomdiejongensenmeidenovertehalenomvoorHuntsmantekiezen.Erstaanimmersveelbedrijvenendenheeteennogmooierepresentatiedandeander.EdwinHetgaatomdekwaliteitvandegesprekkenendiewasgoedditjaar.Ikhebwelpotentieelgezienhoorergleuk.ArjanbeaamtditIkhebinderdaadookveelgoedegesprekkengehad.Hetisleukomtevertellenwathetvakinhoudtmaarookwatwijvaneenprocesoperatorenstagiairverwachten.Hetiseenleukegoedbetaaldebaanmaarerkomtookfinkwatverantwoordelijkheidbijkijken.Daarmoetendejongensenmeidenzichwelvanbewustzijn.Hopelijkkunnenweinseptembereenaantalenthou-siastestagiairesbegroetenbijHuntsman.p24en25januariwerdenophetScheepvaartenTransportCollegeinBrielleOpenDagengehoudenvoordeopleidingProcestechniek.DebezoekerszijnzichopeenvervolgopleidingorinterendeVMBO-leerlingenentweedejaarsstudentenProcestechniekdiezoekennaarhetmeestaantrekkelijkestagebedrij.Huntsmanwasaanwezigomzichtepresenterenalsstage-bedrijenalsambassadeurvoorhetvakprocestechniek.EdwinWassinkHetgaatomdekwaliteitvandegesprekken.Hetiseenleukegoedbetaaldebaanmaarerkomtookfinkwatverantwoordelijkheidbijkijkenendaarmoetendejongensenmeidenzichwelvanbewustzijn.ArjanKuipersOHetHuntsmanpromotieteam1 Spreekbuisfebruari20149ndeBrabantsepoldertenzuidenvanhethistorischeWillemstadstaatdenieuweFlexpolyolenfabriekvanHuntsmanRotterdam.OphetterreinvandeaannemerinNoord-BrabantzijndeverschillendereactorenenvatenvanProjectCapstoneinmiddelsopgebouwdtotngrotemodule.OnderregievaneenteamvanspecialistenvanTebodinenHuntsmanwordtdeinstallatiemeteentotaalgewichtvanongeveer400tonopgesplitstinvierdelenomeindfebruariverscheepttewordennaarRotterdam.Daarwordtdeinstallatievollediggentegreerdindehuidigepolyolenfabriek.MetdezenieuwetechnologieensnelledoorlooptijdhooptHuntsmanhaarpolyolen-capaciteituittebreidenmetdertigkilotonperjaar.Deopstartisgeplandindezomer.Hetprojectomvatnaasteennieuwepolyolenfabriekooktweeopslag-tanksvoorgereedproduct.DezezijninjanuarialopdefundatieopdesiteinRotterdamgezet.Huntsmangebruiktpolyolenalsmonomeerincombinatiemetdi-isocyanatenindeproductievanpolyurethanen.hardgewerktinHeijningenI1HetDownstreamproductieteammaaktkennismetdenieuweCapstonemodules2Defunderingwachtgeduldig3Hethijsenenplaatsenvandeopslagtanks4TerplaatsegeefthetCommissioning-teamSjaakLegersteeNicoGeersenJacovanderLeedeneentourentoelichtingoverdebouwendetoegepastetechnologie423 10WatisdeimpactvandereorganisatievoordeafdelingInhetverledenwerdveellokaalwerkverrichtennuisonsspeelvelduitgebreidnaardewereld.WewerkennuookvoordeanderedivisiesPolyurethanesPerormanceProductsTextileEectsPigmentsenAdvancedMaterials.SommigewerkzaamhedenzijnverhuisdnaarbijvoorbeeldKualaLumpur.Werkdatgebondenisaanlokalewet-enregelgevingisechterwelhiergebleven.WijhebbenerweeranderwerkvoorteruggekregendatvoorheenopanderelocatiesinEuropawerdgedaan.HetgevolgisdusookdatweveelmeercontacthebbenmetAziendeVerenigdeStaten.MinstensnegentigprocentvanonzecommunicatieookonderlingisinhetEngels.ErwordtdenkiknergenszoveelgebeldenoverlegdviaSameTimealsopdeFinanceadeling.WatmaakthetwerkopeenSharedServiceafdelingleukDoordatjewerktvoorverschillendedivisiesishetawisselendenuitdagend.Iederedivisieheetanderewensenenanderebehoeten.Somskunnentweedivisieshetzeldeverzoekhebbenmaarwillenbeidehetopeenanderemanierrealiseren.Deuitdagingistoteenstandaardtekomenzodatwijopeenefcintemanieraandevraagkunnenvoldoen.Theskyisthelimitvindikomdatjewerkveldzobreedisenerruimteisomjeeigeninvullingtegevenaandedienstendiewijleveren.Ikmaakiederedagweerkennismetnieuweinzichtenenleerelkedagweerwatbij.Jeleertvanhoeanderendebusinessodeprocessenzien.VoeljijjebetrokkenbijHuntsmanRotterdamofstajijdichterbijdeHuntsmanCorporationIkvoelmijbetrokkenbijHuntsmanenikwerkinRotterdamsamenmeteengeweldigteam.DoorhetcentraliserenzijndelijnenkortergewordenenhebbenwedagelijkstemakenmetdeHuntsmanCorporation.Dezetrendzalzichzekerdoorzettenendaarmoetjealssiteopinspelen.RotterdamiseengrotesitemaarwatkunnenwijnogmeerbiedenvooranderedivisiesendeCorporationHoekunnenweelkaarversterkeneneentotaalpakketaanbiedenvanproductietotsharedservicedienstendieinelkaaroverlopenIkdenkdathetbelangrijkisomsamentewerkenendeHuntsmanCorporationtelatenzienwatRotterdamtebiedenheet.CentraliserenisdetrendduswaaromnietcentraliserennaarRotterdamRotterdamalshetcentrumvanEuropaAbsoluut.Ikvinddatwenogmeermetelkaaropmoetentrekkennbedrijndoelnvisie.WehebbenmetzijnallenbelangbijdatHuntsmanRotterdamgroeitenbloeit.Gebruikelkaarssterkepuntenenocusopinnovatieencreativiteitdaarzitdewinst.RotterdamhetcentrumvanEuropauntsmanRotterdamismeerdaneenproductiesite.HetisookdeplekwaardiverseGlobalSharedServicesgevestigdzijnmetalsgrootsteafdelingdeafdelingFinance.WijsprakenmetRonVisGlobalBusinessProcessOwnerAccountingSharedServicesoverdereorganisatievanafgelopenjaarbijdeSharedServiceafdelingenoponzesite.H PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeadelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieormulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitormulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstASSCJacksonDeboyJordydeWerdRMGGuidoBeijerRTGProjectsMartenvantHoSupplyChainSvenBekkersAnnemarieVerburgBenoemingen-RichardvanDongenvanSr.SupplyChainOperationsCoordinatornaarJr.SupplyChainOperationsOfcer-QuintenvanKomenvanTrainingOperatornaarOperatorII-RonVermeulevanOperatorIInaarOperatorI-FolkertdeKoningvanProcessEngineerDownstreamnaarUpstreamReliabilityEngineer-TelloLinvanDirectCostControllernaarSeniorDirectCostAnalystOverleden12-12DeheerC.W.Wittmergeborenop18januari1930.14-12DeheerL.deJoodegeborenop4januari1927.20-12DeheerW.Brussaardgeborenop24juni1928.26-12DeheerN.Kleijburggeborenop10juli1929.10-01DeheerH.vandenWijngaardgeborenop28januari1930.27-01DeheerR.A.J.Rotmangeborenop24juni1926.Hetisnietmeermogelijkomdelaatsteunctietevermelden.UpstreamSjorsWijgerdeUitdienstRikBurgerSandradeGraaRichardRookJubilarissen25jaar15-04MarinkaTanis15-04JosBeaupain35jaar19-03NicoGeersGeboorte19-01CynthiadochtervanRobinenElinevanKeulen27-01FabinnedochtervanTammoenJeaninedeBosSpreekbuisebruari201411Recept40-jarigdienstverbandIngredintenGoedbedrijfJuistewerkklimaatdiversewerkplekkenConstantuitdagingeninzetpositiviteitFijnecollegasSupplyChainfabriekenOSILO-teamPrettigmanagementoudenzekernieuwBereidingAlleingredintenvloeiendsamenvoegen.Nacircaveertigjaarkanikvolledigtevredenzeggendatiknogsteedsopmijnidealeplekben.IkmaarzekerookHennieenmijnjongenswarenergonderdeindrukvandeaan-dachtcadeausenmooiewoorden.JoopMeijerTijdenszijnlaatsteroadshowinRotterdamindecember2013kondigdeNickWebsterVicePresidentPolyurethanesBusinessaanzijnunctiein2014neerteleggen.HijsprakdewensuitommetzijnamilieterugtegaannaarGroot-BrittanniwaarhijonderandereGeschiedenisgaatstuderen.Inhis35yearswithICIHuntsmanNickWebstercontributedtremendouslytothePolyurethanesBusiness.LeadingthecommissioningofMDI2andinmanyotherprojectshehasbeenagreatambassadorfortheRotterdamfacilities.OnbehalfoftheHuntsmanRotterdamteamwewouldliketothankNickforhiseffortsfriendlinessandamicabilityandwishhimallthebest.NickwordtalsVicePresidentPolyurethanesBusinessopgevolgddoorSteenWeienHansendiemettwintigjaarervaringbinnenICIHuntsmanderolvana1maartzalgaanvervullen.RotterdamManagementTeamWarmwishesorNickWebster AhmedAboutalebdraagtdehoedvanDanielMaakkankerkansloosdanieldenhoedstichtingdanieldenhoedErasmusMCKankerInstituutGanaar100jaardanieldenhoed.nlensteunhet