Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Spreekbuisebruari20143WinstvoorveiligheidenmilieuAllevervoerdersenandereleveranciersvangoederenzullenzichstraksmeldenbijhetlogistiekservicecentrumdatdoorDenHartoghbeheerdwordt.DedrukteaandehoodpoortzorgdevaakvoorlangerijenopdeMerseywegmetrarecapriolenvanwachtendeautomobilistentotgevolg.Datbehoortnutothetverledenevenalsdevelekilometersdievrachtwagensafegdenopdesite.Nietalleendeveiligheidmaarookhetmilieuvaartdaarwelbij.Hetlogistiekservice-centrumbespaart30.000tot35.000site-kilometers.DeastandennaardeabriekenwordenveelkorterderoutesecinterendeCO2-uitstootzalalsgevolgdaarvanorsanemen.Weslaaneennieuweweginenlanggekoesterdewensgaatinheteerstekwartaalvan2014invervullingeenlogistiekservicecentrumaandewestkantvanhaven-terrein5210.Hetnieuwelogistiekservicecentrumisvoorzienvantweeweegbruggenwaardoorermeervrachtwagensafgehandeldkunnenworden.DeparkingisADR-geschiktditbetekentdathetvoldoetaanhetEuropeesverdragbetreffendehetinternationaalvervoervangevaarlijkestoffenoverdeweg.EMeerwaardeHetnieuwecentrumwordtbeheerddoorlogistiekpartnerDenHartoghdiehierzorgzaldragenvoorhetvervoeropdesitehetbeherenvanvoorradenhetladenenlossenvantankwagensentankcontainersendevoorbereidingvandiverselogistiekewerkzaamheden.DoordatdeshuntersvanDenHartoghhetvervoeropsitezullenregelenbetekentditookmindervreemdechaueursoponsterreinenhetwordtmakkelijkeralleregelsopdesitetehandhaven.LeenWendelsEuropeanLogisticsManagerSamengaanwestrevennaareenoptimalelogistiekopsiteeninhetBotlekgebied.HierbijbundelenwedekennisenkundevanDenHartoghmetdemogelijkhedenvanhetnieuwelogistiekservicecentrum.HetgezamelijkecommissioningsteamvanDenHartoghenHuntsmanMarvinVenoaksWillemWarmerdamenJoopMeijerOmdezoveeljaarkwamhetplanweeruitdekastmaarwerddetijdnognietrijpgeacht.Totin2013eindelijkdekogeldoordekerkwasenineenuniekesamenwerkingmetvervoerderDenHartoghenhetHavenbedrijRotterdamdeplannenvooreenlogistiekservicecentrumwaarheidwerden.Eenmaagdelijkzwartstukasaltligtnutewachtenopdevelevrachtwagensdiehierbinnenkortoverheenrijden.