You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
32014KLANKBORDGROEP20jaarveiligsamenwonenenwerkenSAMENGOUD50jaarindienstUPSTREAMweerevengescheidenCOLUMNoudennieuwBLADGOUD4paginasGIRLSDAYruikenaanchemiePETERHUNTSMANzietpotentieelinEuropaALPEDHUZESonbeschrijfelijkPENSIOENFONDSnieuwsWAKEUPCALLgestartPERSONALIAEUROPEANCONTROLLERSConference1964-2014 ColoonSPREEKBUISishetpersoneels-enrelatiemagazinevanHuntsmanHollandB.V.inRotterdam.Hetheeteenoplagevan1700exemplarenenwordtsinds1964uitgegeven.Spreekbuisinormeertoud-medewer-kersenrelatiesoverdebedrijsvoeringenaanverwanteonderwerpen.HoodredactieBirgitRosEindredactieencordinatieWendydeVosRedactieTonvanderGaagRendenHeetenHansHoupsAnsImpensMoniquevanRossumFotografeHuntsmanHollandtenzijandersvermeldDeredactiestreeternaardejuisteinormatieteverschaenmaarerkangeengarantievoorcorrectheidovol-ledigheidwordengegeven.OvernamevanmateriaaldooranderepublicatiesistoegestaanenvermeldingvanSpreekbuisalsbronwordtdaarbijopprijsgesteld.KopijHeetuinteressanteideenokopijvoorhetvolgendenummerDraagdezedanvr23juli2014aanviaderedactie.RedactieadresHuntsmanHollandB.V.RedactieSpreekbuisMerseyweg103197KGBotlek-RotterdamPostbus10203180AARozenburgTel0181292152communicatiehuntsman.comTwitterhuntsmannlVormgevingenproductieLNOdrukkerijZierikzeeSpreekbuiswordtgedruktopFSCgecertifceerdpapierDezeuitgavevandeSpreekbuisvindtuookopwww.huntsmanspreekbuis.nl2HuntsmanHolland-onderdeelvanHuntsmanPolyurethanes-produceertenlevertwereldwijdhalabrikatenvoordepolyurethaanindustrie.GedetailleerdeinormatieoverdeverschillendeproductendieHuntsmanwereldwijdproduceertenactiviteiteninRotterdamistevindenopwww.huntsman.comLeukalskleinemensenBijnatweehonderdleerlingenvanRozenburgsescholenhebbenhunideenenvragenoverenergieluchtkwaliteitengevaarlijkestoenaandedirecteurenvandeomliggendebedrijvenkunnenstellentijdenshetjubileumevenementvandeKlankbord-groepRozenburg.Metditevenementwerd20jaarveiligsamenwonenenwerkengevierd.UiteraardwasnamensHuntsmanMaxvanderMeervertegenwoordigd.DedirecteurenendekinderenwerdeninhundiscussiegeholpendoorPrinsesLaurentien.JubileumevenementKlankbordgroepRozenburgeestelijkgeopend2 Spreekbuisjuni20143metgrotemenseningesprekgaanOmtelatenziendatdedialoogtussenbewonersenindustriewerktondertekendeMaxvanderMeeralgemeendirecteurvanHuntsmanHollandop2junisamenmet19anderedirecteurenvanomlig-gendeindustrilebedrijveneennieuweintentie-verklaringvanklankbordgroepSamenVeiligWerkenenWonen.DezeintentieverklaringgeeftaandatHuntsmandeactiviteitenvandeKlankbordgroepblijftondersteunenenopenstaatvoordialoogmetdeomgeving.MaxvanderMeerHuntsmaniseenvandeinitiatiefnemersvandeKlankbordgroepenwasin1994betrokkenbijdesuccesvolleorganisatievaneenveiligheidsmanifestatie.ToenishetideegeborenombewonersenindustrievanRozenburgregelmatigbijelkaartebrengenenzoisdeKlankbordgroepgeboren.Onderdeelvandeklankbordgroepdestijdswaseenschooladoptieprogramma.Huntsmangeeftnogsteedsinvullingaandatprogrammaenop11juni2014komtvoorhettwintigstejaargroep7vanBasisschoolDeRankinRozenburgonzechemievandichtbijbekijken.IedereenkongenietenvanhetspektakelaandeJanvanGoyenstraat.Voordejongstebezoekerswasereenspringkussenenvoordeietsoudereneencompleetchemielabeneenexperimentenbusmetduurzametechnologie.DebrandweerendeVeiligheidsregiopaktengrootsuitmetdemonstraties.BijdeDCMRkonineenmeetwagengesnuffeldwordenenerkoneenproefritgemaaktwordenineenBMWi3eenvandeveleduurzameeindpro-ductenwaarinmateriaalvanHuntsmanverwerktis.InhetgemeentehuisstondenJanvanErpErwinSmitsBirgitRosenWendydeVosklaaromsamenmetvertegenwoordigersvandeanderebedrijvenvandeKlankbordgroephetgesprekaantegaanoverhunbedrijfsactiviteitenveiligheidsmaatregelenenloopbaanmogelijkheden.WantduurzamedialoogwerktFotos1.Ikweethetantwoord2.Getekend3.BMWi3klaarvooreenproefrit4.VragenvuurdoorPrinsesLaurentienenRozenburgsekids1134 4ToevalligveelhetzelfdeMarinkaWezijnindezeldesollicitatierondeaangenomen.Wehebbengereageerdopdezeldeadvertentieindekrantwaarineenaantalsecretaressesvoorzowelpersoneels-zakenalsdediverseabriekenwerdgevraagd.WehaddenallebeionsgesprekmetFrankCantersenindatgesprekwerdenwealrichtingpersoneelszakengestuurd.CharlotteToenweaangenomenwarenkwamenweookophetzeldekantoorterechtsamenmetCobyKomenGeraldinetePas.Ikwerktealssecretaressevoorsector2datomvatteonderanderehetverkoopkantoorendeMelinexabriek.Marinkawerktevoorsector1hetWorksEngineeringDepartmenteneenaantalabrieken.MarinkaTanisenCharlotteKleinjanzijnditjaarbeiden25jaarindienstbijHuntsmansamendus50jaar.DatalleenisalbijzondermaarhetfeitdatzehuncarrirebijICIenHuntsmanveelalsamenhebbendoorlopenmaakthetextrabijzonder.enkwestievanmeebewegenIngespeeldduoMarinkaenCharlottebeginnensamenoppersoneelszakenindeperiodedatICIonge-veer1900personeelsledenhad.Omdathetbedrijzogrootwashaddeadelingpersoneelszakeneenheusloketmetdaar-vooreenwachtruimte.Opeengegevenmomentwarenerzelsopeningstijdenvanhetloketenhadjeloketdienst.Alsbeidenkinderenkrijgenstarttenzeinnvandeeersteduobanen.MarinkaWijwerktenopeengegevenmomentsamenvoorJanReijnierse.Erwasnognauwelijksprive-mailomobieleteleoonduswijcommuniceerdenviaeenschritje.Wezagenelkaarnooitmaarhetgingaltijdvlekkeloos.CharlotteHetgingalsvanzel.Wehaddeniederonzeeigentakenenookdatwaszomaargegroeid.Janwasookoponsingespeelddusbijeenvakantiewerdhetwerkzoopgepakt.MarinkaDietijdwasechteenhelejnetijd.WewerktengraagmetJan.Wehebbenindietijdheelwatreorganisatiesmeegemaaktenwehebbenaltijdgeprobeerdzowelhetbelangvanhetbedrijalsvandemedewerkerinhetoogtehouden.Ikdenkdatwedaaraltijdgoedingeslaagdzijn.SynchroonHetlevenvanMarinkaenCharlotteverlooptpraktischsynchroonnietalleenophetwerkmaarookpriv.Zekrijgenindezeldeperiodeallebeidriekinderenenzegaanzelseenaantalkeermethungezinnengezamenlijkopvakantie.Ophetwerkscheidenhunwegenzicheven.AlsAadVoogtmetpensioengaatstaptMarinkaovernaardesalaris-administratieterwijlCharlotteeerstnogalssecretaressewerktenlaterMarryRoestgaatondersteunenbijhaarwerk.BeidenwerkennogwelopdeadelingHumanResources.CharlotteWehebbenechtallesoortenurengewerkt.Wijzijngestartmet40uurmaarhebbenook3624o20uurgewerkt.Diefexibiliteitwaserendatmaaktdatjehetzolangvolhoudtbijeenbedrij.Wehaddendemogelijkheidomwerkmethetgezintecombineren.Enwevondenenvindenhetwerknogsteedsleuk.MarinkaWehebbenveelkansengehadengepaktenwehebbenallesgedaanwateropeenadelingperso-neelszakenvoorbijkomt.Datzorgtermedevoordatjeblijt.Eigenlijkisheteenkwestievanmeebewegenmetdeveranderingenomjeheen.NaaldatmeebewegenwerkenMarinkaenCharlottenuweersameninnkantoor.Samenzijnzeverantwoordelijkvoordesalaris-administratieendeadministratievebegelei-dingvandeexpats.Decirkelisweerrond.SamengoudE Spreekbuisjuni20145EvengescheidenDaaromwerdopmaandag19meiom7uurindeochtenddemonitioringroomvanMDI-1ingebruikgenomenalscontrolekamermetbijbehorendestopknoppenenomroep-installatie.DegeheleUpstreamorganisatiewerdhieropaangepasttotopgescheidenploegenenaangepasteBHV-organisatieaantoe.ZelshetMDI1-orderboekwerdweerinerehersteld.Bijdekantorenstondeenapartevergunningen-uitgitealleenvoorMDI-1.Doordezetijdelijkeaanpassingvandeorganisatiekondenzoweldeproductiealsdeondersteuningaandeturnarounddevolleaandachtkrijgen.Eenturnaroundvergtimmerseenintensievecommunicatiezekeromdatditgeenroutine-matigewerkzaamhedenomvat.Hetwasdaarompraktischerenefcinteromdichterbijdezewerkzaamhedentezijn.DaarnaastkonopdeMDI2-abriekdevolleaandachtgegevenwordenaandeproductie.eUpstreamorganisatieginggedurendedeturnaroundvandeMDI1-fabriekweerevengescheidendoorhetleven.Dedagdagelijkseproductieenhetbegeleidenvaneenfabriekingrootschaligonderhoudzijntweetegroteaandachtsgebiedenominnkeerplaatstelatenvinden.DDeoudedameinonderhoud 6ColumnMaxvanderMeerAlgemeendirecteurOikinmijncolumnvoorhetjubileumnummermijnvisiekangevenop50jaarSpreekbuisTerinspiratiekrijgikdeeerstecolumnvandeheerVanNamentelezen.NatuurlijkwilikdatSpreekbuisiseenvandeweinigepublicatiesdienogdateertuitdeoudeICI-tijdennognietisingehaalddoordemodernecommunicatie-kanalenzoalsintranetenTheHub.InzijncolumnvoorwattoennogdeabriekskrantwerdgenoemdvraagtdeheerVanNamenzichaohetuitgevenvaneeneigenbladwelzinheet.Hijkreegvanzoveelzijdenverzekerddatheteensucceszouwordendathijnietmeertwijeldeoverhetbesluit.DiepersonenendeheerVanNamenhebbengelijkgekregen.Vijtigjaargeledenhaddeabriekskrant200lezers.Indeloopderjarengroeidedituittotbijna2000abonne-mentenvancollegaswerkzaambijRozenburgFabriekeneninRotterdamopdeWijnhaven.Anno2014heetSpreekbuiseenoplagevan1700exemplaren.Naast350collegaskunnenonzevastecontractorsgepensioneerdenenrelatiesdeBuislezen.Wemogenmetrechtsprekenvaneensuccesnummer.Hetdoelvaneenpersoneelsbladishetdelenvaninor-matieoverhetbedrijmaarvooralookhetdelenvanper-soonlijkeervaringen.Hetiseenbladvoorendooronzeeigencollegasgeschrevenensamengesteld.Natuurlijkishetmooiomtelezenhoeeennieuweabriekwordtgebouwdverplaatstenopgestart.Meteenpaarmooieotoserbijhebjeeenprachtigverhaalwaarmeeiedereenopdehoogteblijtoverwaterreiltenzeiltbijhunoudewerkgeverogoedebuur.WatikzelbijzondervindaanSpreekbuisisderuimtediehetbiedtvoordepersoonlijkeverhalenvancollegas.Hetgeetsomseenverrassendbeeldoverhoeiemandis.Jeleestoverhobbyswaarvanjesomshetbestaannieteenswist.Jeleerteencollegaopeenheelanderemanierkennen.Endezebijzonderhedenleidenweertotleukegesprekkenbijdekofeautomaatenindekantine.Persoonlijkeverhalenenbelevenissennaastdetechniekenhetnieuwsvandebusinessmaaktonspersoneels-bladeenechtespreekbuisvoorndoorcollegas.IkeindigmijncolumnmeteengrootcomplimentaanallecollegasdieervoorhebbengezorgddatSpreekbuisonsalvijtigjaarboeiteninspireert.DankjulliewelvooralleinzetenikkijkuitnaarnogvelejarenSpreekbuisopmijndeurmat.ColumnSpreekbuis11964Konikop2januarij.l.bijonzeNieuwjaarsbijeenkomstconstaterendaterinhetafgelopenjaaralenigeteke-ningbegontekomeninonzeRozenburgorganisatieo.a.hetoprichtenvaneenVoorzieningsfondseneenfabriekskon-taktcommissiethanskanikmetveelpleziereenkleineinleidingbijdeeersteaeveringvanonzefabriekskrantschrijven.IkzoueropwillenwijzendatdezekrantvolledigopinitiatiefvanUzelfverschijntenikhoopdanookdatderedaktieindenaastetoekomstnietalleenmethetbedenkenenschrijvenvanartikelengeconfronteerdwordt.DaaromzouikhetbijzonderopprijsstellenindienUookinditopzichtUwkranttrouwbleefendatderedaktiewachtlijstenvoordebinnengekomenkopymoetinstellen.IkhebmeafgevraagdofhetuitgevenvaneeneigenbladnudeRozenburg-organisatienoggeen200manteltwelzinheeftmaarmenheeftmijvanzo-veelzijdenverzekerddateenenandereensucceszalwordendatikernietmeeraantwijfelofditzalookinder-daadzozijn.Methetuitkomenvandezekranterken-nenwijdebelangrijkheidvanditme-diumzoalsreedsinhetgeheleI.C.I.concernhetgevaliswaardivisiesenfabriekenmeteenbijzondergroteregelmaatvolslagenkrantenpubliceren.OnzeuitvoeringlijktdaarnietopmaarikhoopdatineennietteverretoekomstdezekrantkanwedijverenmethetbestewatopditgebiedindeMaatschappijgebeurt.A.VanNamen. Spreekbuisjuni2014750jaarSpreekbuisHetpersoneelsbladvanICIHuntsmanRotterdamviertditjaarhaargoudenjubileumDatiseenfelicitatiewaardaanallelezersenoud-redactieleden.OmhentefeliciterenentetrakterenbrengenwedegeschiedenistotlevenvooriedereendiejuistindezetijdvanmobielinternetenhogewerkdrukdetijdneemtomtelezenhoeICIHuntsmanRotterdaminvijftigjaaruitgroeidetothetcentrumvaneenchemiecluster.Op25juni2014om1500uuropenenwijindebibliotheekvanRozenburgeenexpositiewaarinalleuitgavenvanSpreekbuiseneenkorteperiodeRozenburgNieuwsalscommunicatiemiddelvanICIHuntsmantentoongesteldworden.UbentvanhartewelkomombijdezeopeningaanwezigtezijnendeoudeSpreekbuizenintekijkenendegeschiedenisvanonsbedrijfenonsbedrijfsbladhertebeleven.Mochtununietbijdeopeningaanwezigkunnenzijndankuntutotenmet30septemberdetentoonstellingbezoeken.BladGoudDeexpositiezorgvuldigsamenstellenDecollegasvandedrukkerijWijnhavenmetSpreekbuisOpeningstijdenbibliotheekRozenburgDinsdag1400-1700uurWoensdag1000-1700uurDonderdag1400-1930uurVrijdag1400-1700uurZaterdag1000-1300uurIndezomervakantievan21julitot31augustus2014isdebibliotheekopzaterdaggesloten.HetadresvandebibliotheekisMolenweg203181ATROZENBURGZH1964-2014 88Op1maart1964verscheendeeersteuitgavevanonstoennognaamlozepersoneelsblad.MetinderedactiedeheerJ.H.Heindijk.Inmiddels84jaaroudleestdeheerHeindijkSpreekbuisnogaltijd.HoeisdeSpreekbuistotstandgekomenIkzatsamenmetdeheerPoldermanendeheerBisschopindevoorlopervandeondernemingsraaddecontactcom-missiediewasopgestelddoordetoenmaligedirecteurdeheerVanNamen.Ineenoverleghebiknaarvorengebrachtdathetmisschiengoedzouzijnomeenmaandbladuittegeven.Ikvondenvinddatnogsteedsbelangrijkomiedereenindeorganisatieteinformerenopregelmatigebasis.EnhetantwoordvandeheerVanNamenwastoenBeginermaaraanDathebbenwedanookgedaan.NubenikzelfmeervandeorganisatieennietvanhetschrijvendusikdachtinhetbeginwelWaarbenikaanbegonnenNatweejaarbentuuitderedactiegestapt.WaaromUstondaandewiegvanSpreekbuisIkhadhetzodrukmetmijnwerkvoordebrandweeroplei-dingdatikergewoonteweinigtijdvoorhad.Ikorganiseer-dedaarnaastnoghetklaverjassendeuitstapjesnaardeEftelingenhetSinterklaasfeestendatvroegookveeltijd.MijnleidinggevendevandietijdFredBrandsnamhetvanmijover.IkfungeerdenogwelalssoortvanverslaggeverikgafnieuwsaanhemdoorhijzorgdedathetinSpreekbuiskwam.Zobleefiktochbetrokkenenikhebmealtijdbijhetpersoneelsbladbetrokkengevoeld.JaapHeindijkheeftdertigjaarbijICIgewerkt.HijbegonbijdeWorksEngineeringDepartmentwerkplaatstoendeperspexfabrieknoginaanbouwwasenstaptedaarnaovernaardebedrijfsbrandweer.Datstondtoennogvolledigindekinderschoenen.Vlakvoorzijnvertrekwerktehijaanhettekeningenzoeksysteemhetarchiefsysteemvooralletechnischetekeningen.ZijnloopbaanbestonduitpionierennetzoalshetmakenvanSpreekbuispionierenwas.preekbuisS1964-2014 Spreekbuisjuni20149Spreekbuiskreeghaarnaamnaeenoproeponderdelezersvanhetkersversepersoneelsblad.DeheerC.BerkhoutvandeOnderhoudsdienstkwammetdenaamopdeproppenendetweedeuitgavevan1juli1964droegdenaamSpreekbuis.EnafgezienvaneenperiodewaarinSpreekbuiswerdomgedooptinRozenburgNieuwsheeftdezenaambijnaalleveranderingenbinnendeorganisatieoverleefd.EffegoogelenDeomschrijvingvanhetwoordspreekbuisineenencyclopediedestijdsluiddeLangebuiseindigendeintweemondstukkenwaardoormenmetelkaarkanspreken.Vroegergebruiktemenspreekbuizenvoordecommunicatietussenverschillendevertrek-kenineengebouw.Eenencyclopediegebruikenwijtegenwoor-digbijnanietmeerwantvandaagdedagisGoogleonzebestevriend.EnGooglezegtalsjezoektopspreekbuisBuiswaarinmenspreektterversterkingvanhetgeluidfguurlijkpersoonkrantenz.diedemeningvananderenverkondigt.Eenpassendenaamdusvooreenbladvoorndoorpersoneelsleden.pionierHoewerdhetbladindietijdgemaaktWijhebbennuallerleimodernetechniekentotonzebeschikkingmaardatwasindejarenzestigwelanders.DeredactieledenschrevendetekstenuitoppapierdesecretaressevandeheerBisschopLoesjevanEckheettezevolgensmijtypteallesuit.DeheerAppelmaaktedetekeningenvanIJsbrandenvervolgenswerdhetopdeWijnhavengestencild.Wijdeeldenzedanpersoonlijkuit.Inhetbeginkondatnogtoenwarenernoggeentwaalffabriekenenwerktenermaartweehonderdman.HoeheeftudeveranderingvanSpreekbuisdoordejarenheenervarenJezietSpreekbuisveranderenmetdetijddathoortookzo.IkmoetwelzeggendathetmijaanhethartgingtoenSpreekbuisoverginginRozenburgNieuws.DenaamisdestijdsimmersdooreencollegaverzonnendeheerBerkhoutenhadvooronsallentochweleenmooiebetekenis1.Ikwasdanookergblijtoendenaamweerterugkwam.DehuidigeSpreekbuisvindikergmooidegrotefotossprekenaan.Ikhoopdatwenogvelejarenvanhetbladmogengenieten.1DeuitlegoverdebetekenisvanSpreekbuisleestuhiernaast.WhatsinanameVervolgoppagina101964-2014NogsteedsingebruikdeSpreekbuis 10ikeenverhaalzoukrijgenoverhoefabriekenefficintertebedienenmaarhijbegonoverfamiliewaardenenhoetrotshijisopons.UwbelangrijkstetaakisniethetwerkdatuhierbijHuntsmanmoetdoenmaarhetwerkdatuthuisdoetendevrijetijddieudoorbrengtmetuwfamilie.Enrealiseerudatuveeltijddoorbrengtmetuwcollegasdusikraaduaanhenterespecterenentebedenkendatzijookgeliefdzijnbijhunfamiliesenumoetzedaarombenaderenalsfamilie.Weestrotsopuwomgevinguwcollegasenfamilieenvriendenenlaathethenweten.Ookalshettegen-zit.OmaftesluitenwilikgraagdezegedachtemetudelenNomanisanislandnomanstandsaloneEachmansjoyisjoytomeandeachmansgriefismyownWeneedoneanotherSoIonlytreateachmanasmybrotherandeachmanasmyfriend.Spreekbuisjuli2013123DeRank5MeisjesvanAbbenbroek6Girlsday7SpreekbuisAlpedHuZes201332013HoogklantbezoekOp18juniisheteendruktevanjewelsteopenronddeHuntsmansite.Ronddetweehonderdin-enexternegenodigdenvindenhunwegnaarhetfeestpaviljoendatvoordegelegenheidnaastdeMDI2-fabriekisneergezet.DenieuweMDISplitterwordtofficieelgeopend.SindsmaartditjaarisprojectKeystoneoperationeelendraaitdeSplitteropvolletoerenomklantentevoorzienvankwalitatiefhoogstaandeMDI.NaeenwelkomstwoordvangastheerMaxvanderMeeraaninternationalecollegasleveranciersklantenautoriteitenenoverheidsfunctionarissenstartteCEOPresidentPeterHuntsmandeceremoniedoornaastzijndankvoorhetsnelleenhardewerkduidelijktemakendatHuntsmanblijftinvestereninEuropa.IndekrantenleesjenietsdanslechteberichtenoverhetEuropeseinvesteringsklimaatmaarwanneerikmetklantenpraathoorikveelpositievegeluiden.Wijzienhetzeerpositiefindevraagnaargoedeproductenneemttoeendeinstallatiediewevandaaggaanopenenisdaareenmijlpaalin.LeesmeerindespecialebijlageoverdeGrandOpeningvandeMDISplitter.NaeenkorteinleidingvanMaxvanderMeernamPeterHuntsmanhetwoord.Hetiseenheleeeromvandaaghiertezijninhetgezelschapvanmijnvaderopdezefeestelijkedag.Laatmeevennaarjulliekijken.Sommigevanjulliezienerwatvermoeiduit.Datvindikheelbegrijpelijkmethetvelehardewerkdatjullieverzetten.Ikzaleenkorteupdategevenvanwaarwestaanalsbedrijfenstilstaanbijderoldieiedervanjulliehierinspeelt.Heteerstedatikmetjulliewildelenzijndeveiligheidscijfers.Ikwilgraagzekerstellendatwenietnaardezecijferskijkenalseengetalenlosstaandeindividu-eleincidentenmaaralseenonderdeelvanonzeProcessSafety.Wezijneenlerendeorganisatiealsjegeenfoutenmeerdurfttemakengaathetnietgoed.Wanneerwekijkennaardegroteindustrileinci-dentenvandeafgelopenjarenwarenzebijnaallemaalbijbedrijvenmetgoedescoresophetgebiedvanpersoonlijkeveiligheid.Diecijferskunnennogzogoedzijnmaarikhebjulliewaakzaamheidenintelli-gentienodigomookdeinstal-latieszotebesturenenteonderhoudendatdeprocessenveiliggevoerdkunnenworden.Iederelekkageisereenteveel.Hetisnietvoornietsdatweinde2020EHS-visieveelaandachtbestedenaanProcessSafety.Voordatikhetwoordaanmijnvadergeefwilikgraagmijnoprechtedankenwaarderinguitsprekenvoorhetgeweldigewerkdatjulliegedaanhebbenindeafgelopenmaanden.Wehebbeneenturnaroundgehaddieuitstekendverliepmaardaarnaeenopstartmetuitda-gingen.Omjuistdanoverzichttehoudenscherpteblijvenennietvoordegemakkelijksteenmogelijkonveiligewegtekiezengetuigtvangroteklas-se.Ikweetdatsommigevanjullieextreemveelurenenlangedagengemaakthebben.Mijnboodschapisooktoenduidelijkovergekomenlatenwevooralslimwerkenlievereenpaardagenlangerenveiligengoeddandegemakkelijkewegwaarbijweconcessiesmoetendoenophetgebiedvanveiligheid.Latenwehardwerkenmaarwelslim.JonM.HuntsmanHetisgeweldigweerterugtezijnbijjullieopjulliemooieterrein.Hetzieterzoalsaltijdzeerverzorgduit.AlsHuntsmanstaanwevoorkwaliteit.Kwaliteitvanmensenzoalsjulliekwaliteitvanproducten.EnookkwaliteitvanlevenzoalswedatwillenuitdrageninhetHuntsmanCancerInstitutewaarweopjaarbasis125.000patintenbehandelenenonderzoekdoennaarhetgenezenenbehandelenvanvelevormenvankanker.WezijnblijhiertezijnenjulliekwaliteitentezienenzeerProjectKeystonefeestelijkgeopenddoorPeterenJonM.HuntsmanPeterHuntsmanzietdetoekomstpositiefinJonHuntsmangeefteeninspirerendespeechNomanstandsaloneOpdeochtendvan18junivoorafgaandaandeopeningsceremonienamenzowelPeterHuntsmanalsFounderChairmanJonMHuntsmandemoeiteomnaderkennistemakenmetdemedewerkersvanHuntsmanHollandtijdenseenontvangstindekantine.vereerddatwevandaagdenieuweSplitterinstallatiemogenopenen.JimMillerKeystoneProjectDirectorwilikspeciaalbedankenvooreenuitstekendeprestatievoorditgoedeenveiligverlopenpro-ject.LaatmejullieietsovermezelfvertellenMijnvaderverdiende99dollarpermaandalsleraar.Wehaddenhetnietbreedenhijheeftnooitdurvendromendateenvanzijnkinderendemogelijkheidzouhebbendearmenenhulp-behoevendenvandesamen-levingteondersteunenzoalsikdatnudoemetmijnfamilie.Ikhebvanhemnietgeleerdhoeikveelgeldmoestverdie-nenwelhoeikintegerenlief-devolmetmensenommoetgaan.Hetenigedatikgraagwilvanuisdatuweetdatunieteennummerbentnietalleeneenmedewerkermaarookeenvriend.IkzougraagwillendatunaarhuisgaatvanavondendaarverteltDieoudeHuntsmankwamvandaaglangsenikdachtdatWarmonthaaltijdensMDISplitterGrandOpeningCeremonyspreekbuisna50jaarlogistiekservicecentrumeenlanggekoesterdewensnieuwjaarstoespraak2014opendialooghetbelangvaneenORduurzamedialoogwerktal20jaaropnaarviermiljoenneemdeverantwoordelijkheidhuntsmanpromotieteambijSTCcapstoneUpdaterotterdamhetcentrumvanEuropa12014ScheepvaartOorspronkelijkkomtdespreekbuisuitdescheepvaart.Eenspreekbuisisvanoorsprongeenmetalenbuiswaarmeewerdgecommuni-ceerdvanstuurhuisnaarmachinekameraanboordvaneenzeeschip.Aanbeideuiteindenvandebuisziteenmondstukendaarineenfuit.Dewerkingiseenvoudig.Alsdegezagvoerderaandemachinistwildelatenwetendathettoerentalodedraairichtingvandeschroediendetewordenaangepastkonhijdetelegraagebruiken.Vooraanvullendeinormatienamhijdefuituithetmondstukenbliesopdespreek-buis.Indemachinekamerwerddefuitgehoorduitdebuisgehaaldenhetoortegendebuisgehouden.Doorinhetmondstukteroepenwasercommunicatietussenbrugenmachinekamer.Doordeeenvoudvandeinstallatiewasdespreekbuiseenintrinsiekveiligsysteemdatookzonderelektriciteitcommunicatieoverastandenvantientallenmetersineenlawaaiigeomgevingmogelijkmaakte.Opdebrugmoetwettelijkookeenvandescheepsenergievoorzieningonahan-kelijkespreekverbindingzijnmetdemachine-kamerenmetdehutvandekapitein.WhatsinanameVervolgvanpagina950jaarSpreekbuiswerdmogelijkgemaaktdoorJ.H.HeindijkR.PoldermanA.BisschopH.A.AppelF.BrandsN.A.A.Grit-VlasblomC.deKoningA.M.vanOostenL.Y.NijlandH.ReichJ.AnkerC.vanDijkG.FlippoJ.PietermanH.TorremanJ.M.GulligerB.J.vanderMeeS.deWalP.SintmaartensdijkB.VorstmanA.G.LagerweijJ.VisserA.W.SchramJ.OostrijckH.A.PellekotC.SpaansJ.J.J.ConnemanDKouwenhovenR.E.MathonJoepvanHasseltWimKlumpertKlaasdeKoningTonnisPrinsHenkKouwenhovenGotriedGelaudemansWimKansDaandenOudenNikovanGentJanNijenhuisHansMeermanLenyAndewegMartinAriaansJanvanderBlomHettyvanderHeulHettyvanEldijkCorinnevanIerselDickvanAaltenCoertv.d.WijngaartYvonneKranenburgEdPoelHenkVolkersFredvanDijkLoesTimmermansBirtedeGrootRonGoudkuilAriedeZeeuwD.vanderMaasL.EvertsenPietSmitsTinekeJansenWinniePaauwMartinetBeckerKirstenRuivenkampElsvanGentLeonneMeiresonne-vanGemerenMirellaZambleraNandaVredeErikBuitendijkJeanettedeKlerkCiscaBreeuwerAnsImpensTonvanderGaagl.HenneveldB.HoezenJ.deJongPeterOostveenA.StoutR.StoutMartinevandenBergKarinTakJosVidelerJoliekeVerbeekRicharddeZoeteMirjamDikkenHansHoupsMarjanMerkelbachPeggydelPradoKarinvanStaverenIrisMeijerSandradeGraaGerdaWijgerseBirgitRosHenk-JanBassaArjanKuipersJopieDonkerslootMoniquevanRossumWendydeVosRendenHeetenBedanktvoor50jaarenthousiasmetaalkundigheidenbetrokkenheid1964-2014Redactie1964-2014 Spreekbuisjuni201411RuikenaandechemieStoeremeidenLoisLauraJulia-FleurElineSanneenMilazitteninhettweedejaarvanhetHeliniumTechnasium.ZijbezoekenHuntsmansamenmetCheyenneenChantalstuden-tenprocestechniekophetScheepvaartenTransportCollege.CheyenneIkbengeenmeisje-meisjeikhouvanstoeredingen.Dezeopleidingpastperfectbijmij.Ikvindhetleukomhetvakvanproces-operatorvandichtbijtezienvandaag.HuntsmaninvogelvluchtNaeenintroductieoverHuntsmanbezoekendedameshetlaboratoriumwaarzeonderleidingvanMohamedVivianenMarjadewelbekendeschuimproefmogendoen.FleurRoggeveenTechnatorbijhetHeliniumHetlabsprakergaanenkelemeisjeszagenzichhierlaterwelwerkzaamhedenverrichtenendeschuimproefwasspectaculair.Diemaaktindruk.DangaanzedoornaarhetProcessAnalyserTeamwaarRuudvanderHelmverteltoverdediverseanalysersdieindefabriekeningebouwdzijnenwaarmeeHuntsmandirectindeprocesstroomtestenkandoen.Dezemini-fabriekjesdieindefabriekgebouwdwordenzijneensterkstaaltjetechniekenlatenzienwaterallemaalbijhetproducerenvanMDIPolyolnodigis.GeenchocoladefabriekTotslotwordtdeMDI-2fabriekbezocht.VoorzienvanhelmenveiligheidsbrilwordtonderleidingvanIrisMeijerdezein-drukwekkendefabriekbezochtdieertochandersuitzietalsverwacht.DefabriekiszogrootenstaatnietineenhalzoalsbijSjakieendechocoladefabriek.Voordedamesdievoorprocesoperatorstuderenwasditgeenverrassing.ChantalHetwaseenleukeenleerzameervaring.Hetheeftzekermijnkeuzebevestigdindeopleidingprocestechniek.Watikhetleukstvondwasommeteenprocesoperatormeetemogenlopeneneenkijkjetenemenindefabriekdatheeftmijeenveelbeterbeeldgegeven.StoeremeidenTechnischeberoepenzijnveelalnogeenmannendomein.Hetaantalmeisjesdatkiestvooreentoekomstindezerichtinggroeitmaarmeerdamesdiedezekeuzemakenzijnmeerdangewenst.Daaromwordtsinds2010Girlsdaygeorganiseerd.BedrijvenindeICTtechnischeindustrieenonderzoekscentrazettendiedagdedeurenopenvoormeidentussendetienenvijftienjaaromheneenkijkjeachterdeschermentegeven.OpGirlsdayontvingHuntsmanachtmeidendieallenalgekozenhebbenvooreentechnischeopleidingofvakkenpakket.GeenchocoladefabrieknetzoindrukwekkendSchuimbekermaken 12p28mei2014heetonzeadoptieschoolPCBSDeRankuitRozenburgeensponsorloopgehoudentenbatevanhetAlpedHuZesTeam100.HetteamwordtvertegenwoordigddoorHuntsmancollegasMarcGoudappelenMarjaWoensdregt.DeleerlingenhebbenpergroeprondjesgelopenomgeldoptehalenvoorTeam100.Aanheteindevandesponsorloopwashetdebeurtaandelerarenenmochtendeleerlingenhenluidkeelsaanmoedigen.Hetsportieveevenementwerdageslotenmeteengroepsotoophetschoolplein.HetopgehaaldebedragvoorAlpedHuZesbedraagtmaarlieste3.250-.EenprachtprestatieDeRankrentvoorAlpedHuZesKlaarvoordestart...afLachenPeterHuntsmanzietpotentieelinEuropaTonyHankinswasblijmetdeoranjeversie-ringIkbenblijdatjullievierendatLouisvanGaalnahetbinnenhalenvandewereldbekermetjullienationaleteamookdebekerbinnenzalhalenmetManchesterUnited.PeterHuntsmangainzijnpresentatiepotentieeltezieninEuropa.Meerdan40vanonzeverkopenvindtplaatsinEuropa.WezijngeentypischAmerikaansbedrijenalhoewelwenatuurlijkprofterenvandewinstenvandegoedkoperegasenenergie-prijzeninAmerikaendaarmeeinvesterenzijnweeenmondiaaleninternationaalbedrij.WemoetenervoorzorgendatdesitesinEuropazoefcintenbetrouwbaarmogelijkopereren.Daarmeeblijvenwewaardecrerenvoordedivisieenhetbedrij.Enmetdiewaardekunnenweblijveninvesteren.Nadepresentatieshebbendehereneensite-tourgemaaktnaaro.a.MDI-2enlangsdeinaanbouwzijndeCapstoneabriek.Vervolgenshebbenzedetijdgenomenomzichbijtelatenpratendoorhetmanagement-teamoverdeontwikkelingenopnomdeRotterdam-site.MaxvanderMeerAlsRotterdamhebbenwewederomeengoedvisitekaartjeagegevenaandeleidingvanhetbedrij.IkbeniedereendaarzeererkentelijkvoorDivisiedirecteurTonyHankinsenCEOPeterHuntsmanhebbendonderdag5junideRotterdam-sitebezocht.Ineeninmiddelsoranjegekleurdekantinegavenzeeenpresentatieoverderesultatenenvooruit-zichtenvanhetbedrijfendedivisie.CEOPeterHuntsmanlenTonyHankinsrO Spreekbuisjuni201413Vroegindeochtenddalendemeestedeel-nemersanaardestartvandeAlpedHuezinLeBourg-dOisansdelichtenopdefetsaanderouteverlichtmetkaarsjesvoordiegenenvoorwiededeelnemersrijdendierbarendievechtentegenkankerodieerhelaasnietmeerzijn.Hetiseenprachtigenzeeremotioneelmoment.Nahetstartseingaateeniederdestrijdaanmetzichzelenmetdeberg.MarcknoktzichvierkeerdebergopMarjadriekeer.ZowelMarcalsMarjahaddengraagnogeenkeeromhooggegaanmaardebenenwerkennietmee.TerugkijkendrealiserenbeidezichdatheteenprachtprestatieiswaarzeheelDonderdag5juni2014isdedagwaarMarcGoudappelenMarjaWoensdregtmaandenvoorgetraindhebben.AlpedHuezisdiedaghetdecorvanAlpedHuZes.5.000deelnemersfetsenrennenowandelendiedagdebergopomgeldintezamelenvoorhetKWF.Iedereenomzijneigenredenmaarmethetzeldedoelopgevenisgeenoptie.Kankermoetooiteenchronischeziektewordenwaarmeetelevenvalt.OnderhendusookMarjaenMarcdiesamenTeamHuntsmanvormen.OpgevenisgeenoptieNogtweemaandenendanreizenwijMarjaWoensdregtenMarcGoudappelafnaardeAlpedHuez.Namaandenvanvoorbereidingtrainingnactiesgaanwijop5junidedonatiesverzilverenvoorAlpedHuZespartnervanKWF.Opdezedagkomtallesbijelkaar.OnderhetmotoOpgevenisgeenoptiezettenwijdezekrachtominenergieGraagvragenwijuwsteun.Elkeeurohelpt...httpdeelnemers.opgevenisgeenoptie.nlteamshuntsmanMarjaenMarcvolgentijdenshunbeklimmingenViadepaginavanAlpedHuZeslive.opgevenisgeenoptie.nlkuntuhendegeheledagvolgen.trotsopmogenzijn.MarcZondagisechtmetgeenpentebeschrijvenhetlijktoheelNederlandopdebergzit.Verdrietenvreugdezittenzodichtbijelkaarjebentopzondagallemaalmetelkaarverbonden.Jeprobeerthetgevoeluitteleggenmaardatkanniet.DetellervanTeamHuntsmanstaatnuope7.000eenheelmooibedrag.TeamHuntsmanisonderdeelvanhetregionaleTeam100.Ditteamheetintotaalnue85.000opgehaald.MarcWezijnmethetgeheleteamoverdestreepgeredendatwasechteenkippenvelmoment.Zongrotegroepmensenwaarjedezeervaringmeedeelt.Ikbenernogvolvan.AlpedHuZesonbeschrijelijkDesponsoractieAlpedHuZesheet123miljoeneuroopgebracht.Hetbedragiseenvoorlopigeeindstand.InoktoberwordthetdefnitievebedragbekendgemaaktenwordteenchequeoverhandigdaanKWFKankerbestrijding. 14JanVeermanisgeborenin1946heetwerktuigbouwkundegestu-deerdaandeHTSenheetbijICIenHuntsmangewerktvan1970tm2007.Janheetindiverseengineering-enoperationeleunctiesgewerkt.NieuwsvanhetPensioenondsBeginmaartisBilngerisolatiesteigerbouwopdeHuntsmansitegestartmetdewake-upcall.Dewake-upcallvindtelkewerkdagplaatseenkwartiervooraanvangwerktijd.InheteerstedeelvandezesessiewordendoordeprojectleidermetdeleidinggevendenonderandereEHS-itemslopendewerkzaam-hedenvoortgangenleermomentenmetelkaarbesproken.TevenskomendeHuntsman-speciekedingenaandeordezoalsdered-fyerlie-saversenandereactuelezaken.Bijdeuitgitevandewerkvergunningbespreektelkeleidinggevendedeitemsvandeeerderesessievandewakeupcallmetzijnmonteurs.Dezakenaangedragendoordemonteurswordenmeegenomennaardewake-upcallvandevolgendedag.BinnenhetBilnger-teamismenzeerenthousiastoverdezewake-upcall.Vooralhetdagelijkseendirectekaraktervanditoverlegdekortelijnenspreektiedereenbijzonderaan.JanvanGoolenmaintenancemanagerIkvindheteenerggoedinitiatiedatbijdraagtaandeveiligheidoponsterrein.Eenmooivoorbeeldvansamenmakenweveiligheid.Wake-UpCallOrganisatieVana2008ishetvooreenbestuurvaneenpensioen-ondswettelijkverplichtomverantwoordingateleggenoverhetbeleidendeuitvoeringdaarvanaanhetVerantwoordingsorgaanVO.HetVObestaatnunoguitdrieledendieelkeengroepvertegenwoordigennamelijkdepensioenge-rechtigdenWimVeenendaaldedeelnemersLaurenceThringendeondernemingErikBarents.Per1juli2014zaldeWetversterkingbestuurpensioenondseninwerkingtreden.Dezenieuwewetschrijtvoordatdedeelnemersendepensioen-gerechtigdenevenredigopbasisvanonderlingegetalsverhoudingenvertegenwoordigddienentezijninhetVO.InonsPensioenondsnemencircadriekeerzoveelgepensioneerdendeelalsdeelnemers.OminvullingaandenieuwewettegevenheetonsPensioenondsbestuurbeslotenomtweeextravertegenwoordigersnamensdegepensioneerdentebenoemenwelkegekozenzijndoorgepensio-neerdenzel.Tweegepensioneerdekandidatenhaddenzichhiervoorbeschikbaargesteld.Opbasisvandegesprekkenmethenblijkenbeidekandidatennaarinzichtvanhetbestuurtevoldoenaandegesteldeeisen.DenoodzaakvooreenverkiezingkwamdaardoortevervallenzodatdetweenieuweledeninhetVOJanVeermanenBarryFebusbenoemdzijn.JaarverslagIndebestuursvergaderingvanaprilheethetbestuursamenmethetVOhetjaarwerkover2013doorge-nomen.Hetjaarverslagover2013kuntuvindenoponzewebsitewww.pensioenondshuntsman.nlBarryFebusisgeborenin1936.BarryheeteerstbijdeRotter-damseDroogdokMaatschappijenvervolgensbijVictoriaVestagewerktalsplaatwerkerrespec-tievelijkvertegenwoordiger.VervolgensheetBarrybijICIindeboekhoudinggewerktvan1966tm1998.Barryisbestuurs-lidvanhetpensioenondsgeweestvan1973tm1985enwasindieperiodeooklidvandebeleggingscommissie.PeterOostveenManagerPensioenfondsVroegevogels DownstreamRobStamUitdienstMartijnvandeKamerAlessandraPetersonRemyScheringaSpreekbuisjuni201415PersonaliaWiltuinverbandmethetgoedkunnenverrichtenvanbetalingenenuitvoerenvanpersoneelsregelingenwijzigingeninuwpersoonsgegevenstijdigdoorgevenaandeadelingHumanResourcesd.m.v.hetinvullenvanhetmutatieormulierWijzigingPersoneelsgegevens.DitormulieristerugtevindenopdeHR-paginavanhetHuntsmanintranet.IndienstASSCSaraCampoBeltranNadeemChishtiJubilarissen40jaar22-07JoopWillemsen14-08FransSchenkel30jaar01-08KeesSchols27-08TonZantman27-08LucZeelenberg20jaar01-07AndrPost10jaar01-07ArjenBoelee01-07MarcodenHartog01-07CarlosLima01-08BrianvanDijkOverleden15-04DeheerA.Oliviergeborenop13mei1941.26-04DeheerM.A.deGraageborenop17mei1928.01-05DeheerR.H.M.vanWinkelgeborenop1maart1918.RMGMard-JanMeijersLusPitaCaselhasHetisnietmeermogelijkomdelaatsteunctietevermelden.Op15meivonddeHuntsmanControllersConerenceplaats.DezeEuropeseconerentiewordtjaarlijksinNederlandgeorganiseerdenvondditjaarplaatsinonshoodgebouw.Circa55deelnemersuitdiverseEuropeselandenwerdenopdehoogteuropeanControllersConerenceOp56en7september2014ishetweerzoverdanstaatRotterdaminhettekenvandeWereldhavendagen.DeRotterdamsehavenisechterzoveelmeerdanhetstereotiepebeeldinonzegedachten.Hetisookeenbroedplaatsvoorideen.Hetisdeomgevingwaardagelijksmeerdan90.000mensenhunwerkpleziervinden.Eenpodiummetkansenvoorveletalenten.Eenplaatswaarjedewereldtegenkomt.Huwelijk23-05MarcoRosenNataschaMoonen06-06BasHermansenIngeBraspenningGeboren20-04LizedochtervanSebastiaanenRosemarieHagesteijn08-05HuseyinzoonvanYasinenGulserAkinBenoemingen-HansBezemervanOperatorIInaarOperatorI-MichaThijsevanOperatorInaarAllroundOperator-RenMoerkerkvanProcessEngineernaarSr.ProcessEngineerWereldhavendagen2014kleurrijkehavenDeRotterdamsehaveniszveelmeer.Zebiedtkleurschoonheidenontroering.Zeverrastenzeinspireert.Rotterdamisletterlijkenfguurlijkeenkleurrijkehaven.DeWereldhavendagen2014latendeveelkleurigheidvandeRotterdamsehavenzien.OokHuntsmanlaathaarveelkleurigheidzientijdensdeexcursieopzaterdag6september.MeerinormatieoverdeexcursienaarHuntsmanvolgtindevolgendeSpreekbuis.AllesondercontrolegesteldvandeveranderingenopfnancieelgebiedbinnenHuntsman.DevergaderingwerdgeleiddoorRandyWrightVicePresidentControllerenSteveJorgensenVicePresidentAccountingSharedServicesControlsuitSaltLakeCity.E